👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

فهرست 

عنوان                                                                                       صفحه  

چكیده                                                                                          1

فصل اول(كلیات تحقیق)                                                                    2

مقدمه                                                                                          3

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                               6

طرق از بین بردن رفتار شرطی                                                   14

قانون تاثیر و تقویت رفتار                                                                    24

تعمیم یا انتقال یادگیری                                                               26

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات تحقیق)                                     33

تعریف روانشناسی                                                                    34

روان شناسی رنگ ها به عنوان روش درمان                                 38

روان شناسی رنگ های مختلف                                                    39

فصل سوم(روش تحقیق)                                                      55

جامعه مورد مطالعه                                                                    56

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                       58

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)                    60

نمرات خام برای دو گروه دختران و پسران                                   61

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)                                          66

پیشنهادات و محدودیت ها                                                            69

منابع و مؤاخذ                                                                            70

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از تأثیر رنگها بر روی یادگیری در دختران وپسران دارای تفاوت است وهمین طور رنگ زمینه دریا دگیری تأثیر دارد كه ما بعد آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار بدست آمده 540 نفر است كه 50نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنیاف رنگی برروی آنها اجرا گردیده است كه نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی وواریانس دو عاملی جهت فرضیه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همین طور جهت سنجش فرضیه دوّم وتأثیر رنگ متن وزمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی وبدست آوردن فراوانی ودرصد آن كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین تأثیر رنگها برروی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمینه می تواند در یادگیری تأثیر گذار باشد . 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه تحقیق بزرگداشت رجایی کارآموزی تحقیق درباره پرس گزارش کارآموزی آموزش كارخانجات نساجی خوی راه تأثیرسخن درمداحی و مجلس