👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت كرمانشاهان در دوره ی صفویه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت كرمانشاهان در دوره ی صفویه

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت كرمانشاهان در دوره ی صفویه

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت كرمانشاهان در دوره ی صفویه

چکیده

دولت صفویه یکی از دولتهای مهم در تاریخ ایران بوده است

به بخشی از تاریخ در غرب ایران و چگونگی  اداره کرمانشاهان در عصر صفویه و رفتار حکومت صفویه با کرد ها مخصوصاً دوایل معتبر کلهر و زنگنه می پردازیم .

ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تا ابتدای حکومت شاه تهماسب اول (984  ه ق ) دارای موقعیت تقریباً مستقل یا خود مختار بوده است. که بعدها با دربار صفوی ارتباط پیدا کرده و 500 نفر افراد به عنوان« یا ساقی » را آماده خدمت در ارتش صفوی کرده است ایل کلهر از سال (998ه ق ) تحت حکومت عثمانی قرار داشت تا اینکه در سال (1012 ه ق ) شاه عباس اول الله وردی خان حاکم فارس را مامور اخراج عثمانی ها از خاک کلهر و تصرف بغداد کرد .همینکه حکومت مرکزی ایران در روزگار شاه اسماعیل صفوی صاحب قدرت و عظمت گردید. اقوام کرد از جمله عشایر زنگنه  که از دیرباز انتظار چنین موقعی را داشتند به همدردی با دولت ایران قد علم کردند و در برابر تجاوزات همسایه غربی همه جا مردانه از حقوق خود و ایران دفاع کردند .

این طایفه در زمان شاه اسماعیل صفوی به مراتب عالی رسید و محسود اقران گردید  . چون از امراء ایشان کسی نماند، فرقه فرقه به خدمت امراء قزلباشیه مبادرت نموده و در عراق و خراسان استخدام گردیدند و بعضی در زمره قورچیان عظام منخرط گشتند .

دولت صفویه مذهب تشیع را که سالها آرزوی شیعیان بود در ایران رسمیت بخشید و ایران را که قبلاً به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد به صورت دولتی واحد و یک پارچه درآورد  و این نقطه عطفی در تاریخ ایران بود .

هدف از این تحقیق شناساندن منطقه غرب ایران در دوره صفویه بود

بنابر این کرمانشاهان و کلهر در دوره صفویه اعتبار ویژه ای پیدا کرده بودند که در روزگار صفوی بیشتر در رابطه با سرزمین مسکونی کردها و عشایر کلهربدان اشاره شده است و از یک ساختار منسجم و قوی برخوردار بود 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكیده                                                                                                                          1

مقدمه                                                                                                                            2

كلیات                                                                                                                          3

1-   بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش                                                               3

2-   اهمیت پژوهش                                                                                                   4

3-   اهداف پژوهش                                                                                                   5

4-   روش پژوهش                                                                                                     5

5-   پیشینه پژوهش                                                                                                    5

6-   محدودیت های پژوهش                                                                                       6

فصل اول : جغرافیایی تاریخی منطقه كرمانشاهان                                                    7

فصل دوم : بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی پادشاهان صفویه                                   12

شاه اسماعیل اول                                                                                                             12

شاه طهماسب                                                                                                                 27

شاه اسماعیل دوم                                                                                                                        37

شاه محمد خدابنده                                                                                                          39

شاه عباس اول                                                                                                                42

فصل سوم : حكمرانان كرد دوره صفویه                                                                    45

فصل چهارم : بررسی نظام اداری دوره صفویه                                                         90

نظام اداری كرمانشاهان در دوره صفویه                                                                              90

وضعیت كلهر در دوره صفویه                                                                                           95

فصل پنجم : نتیجه گیری                                                                                            99

منابع                                                                                                                      103                                                                                                            

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد ارتباط اقتصاد و بودجه بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت