👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شركتها

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

-1-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

1

-2-1 بیان مساله.............................................................................................................................................. 2

-3-1 اهمیت موضوع ..................................................................................................................................... 2

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده كنندگان از نتایج تحقیق.................................................................................... 3

-5-1 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 3

-6-1 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 4

-7-1 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 4

-8-1 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 5

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 5

-10-1 قلمرو تحقیق...................................................................................................................................... 6

-8-3 دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 6

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها.................................................................................................. 6

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق................................................................................

7

-14-1 نتایج تحقیق......................................................................................................................................... 8

-15-1 محدودیت های تحقیق ........................................................................................................................ 8

-16-1 تعریف واژه های كلیدی....................................................................................................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

-2-1 مقدمه..................................................................................................................................................... 10

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری............................................................................................................ 11

-3-2 استفاده كنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان.................................................................. 12

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی.................................................................................. 14

ح

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی........................................................ 17

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد................................................................................................... 19

-7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد..................................................................................... 23

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن........................................................................................................ 27

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟................................................................................................................... 31

-10-2 مفهوم بازده.......................................................................................................................................... 34

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود........................................................................................... 36

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام.......................................................................................... 38

-11-2 بازارهای اوراق بهادار.......................................................................................................................... 39

-12-2 مفهوم كارایی بازار سرمایه.................................................................................................................... 40

-1-12-2 شكل ضعیف بازار.................................................................................................................... 42

-2-12-2 شكل نیمه قوی بازار................................................................................................................ 42

-3-12-2 شكل قوی بازار........................................................................................................................ 42

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران................................................................................................................. 43

-14-2 چرخه عمر شركت ها........................................................................................................................... 44

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها................................................................................................ 45

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد................................................................................... 47

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری................................................................................... 51

-4-14-2 نحوه عملكرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حركت روی منحنی عمر.................. 54

-15-2 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................... 56

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران................................................................................... 56

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان................................................................................. 57

فصل سوم: روش تحقیق

-1-3 مقدمه..................................................................................................................................................... 64

خ

-2-3 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 65

-3-3 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 65

-4-3 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 65

-5-3 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 66

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 66

-7-3 قلمرو تحقیق........................................................................................................................................... 67

-8-3 داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 68

-9-3 طرح آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................... 68

1-9-3 -آمار توصیفی....................................................................................................................................... 68

2-9-3 -مراحل آزمون فرضیات آماری............................................................................................................ 68

-3-9-3 آزمون ونگ........................................................................................................................................ 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

-1-4 مقدمه..................................................................................................................................................... 72

-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 73

-1-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 73

-2-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 75

-3-4 تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها................................................................................................................ 75

-1-3-4 آزمون فرضیه شماره یك.................................................................................................................... 75

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو..................................................................................................................... 77

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه..................................................................................................................... 79

-4-4 نتیجه آزمون فرضیه ها............................................................................................................................. 82

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

-1-5 مقدمه..................................................................................................................................................... 83

-2-5 یافته های تحقیق.................................................................................................................................... 84

-3-5 پیشنهادهای كاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق..................................................................................... 85

-4-5 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 86

د

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی.................................................................................................... 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی...................................................................................................................................................... 88

منابع انگلیسی................................................................................................................................................... 90

پیوست های تحقیق

نمونه آماری(پیوست شماره یك)...................................................................................................................... 91

94 .......................................................................( خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 2

109 ....................................................... ( خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 3

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یك تحقیق................................................................................. 109

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق................................................................................... 115

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق................................................................................... 121

128 ............................................................................................................................(Abstract) چكیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله برنامه ریزی توسعه شغلی طرح توجیهی گاوداری تولیدی نمونه سوال ریاضیات پایه پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیك،تعاریف و تفاوت با دیگر اقسام علل گرایش جوانان به اعتیاد