👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 20-18 ساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 20-18 ساله

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 2018 ساله

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 20-18 ساله

چكیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی حدود سنی 20-18ساله شهرستان ابهر  است كه فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتند از اینكه بین دختران عادی وفراری از لحاظ بهزیستی شخصیتی تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دختران فراری ودختران عادی است كه 100 نفر می باشد كه 50 نفر از دختران عادی و50 نفر از دختران فراری هستند و آزمون سلامت روانی وعمومی گلدنبرگ كه دارای 28 سئوال 5 گزینه ای است بر روی آنها اجرا گردیده كه نمره گذاری آن بر طبق كلید می باشدكه جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری tمتغییر مستقل در سطح آمار استنباطی وتوصیفی استفاده گردیده كه نتایج حاكی از آن است كه بین بهزیستی شخصیتی دختران فراری ودختران عادی تفاوت وجود دارد ودر سطح معنی داری 5./. هم قرار دارد . 

مقدمه :

هر كس شخصیتی دارد وشخصیت شما به مشخص كردن میزان موفقیت وخشنودی ورضایت خاطر در زندگی كمك می كند كه می توان به نوعی بهزیستی عنوان كرد . بدون اغراق باید بگوییم كه بهزیستی شخصیتی ورسیدن به شخصیت سالم یكی از مهمترین نعمت های شماست وشخصیت ونوع زندگی كمك كرده است تا زندگی خود را شكل بدهد ودر آینده نیز همین كار را خواهد كرد . 

آموزش بهداشت روان:

ساده ترین آموزش بهداشت روان و دادن پاسخهای ساده و روشن به پرسشهای بیماران روانی و خانواده آنهاست .

در برنامه بهداشت روان وظایف زیر را انجام دهید :

 آموزش : به مردم بیمار و خانواده او آموزش دهید.

بیمار یابی : افراد مشكوك به بیماری را شناسایی كنید .

ارجاع : موارد شناسایی شده را به پزشك مركز بهداشت درمانی ارجاع دهید .

پی گیری : دستورات داده شده از طرف پزشك مركز بهئاشت درمانی را پیگیری كنند .

فهرست 

 عنوان صفحه 

 چكیده 1

فصل اول(كلیات تحقیق) 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) 11 

پیشگیری در بهداشت روان 13

جهت گیری مذهبی درونی 20

شاخه های مختلف روانشناسی 32

عوامل تاثیر گذاری در شكل گیری شخصیت 43 

فصل سوم (روش تحقیق ) 62 

روش تحقیق 65

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل) 66

جداول 68

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری 72

پیشنهادات 75

ضمائم 77

منابع و مآخذ 83

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت منطقه بندی تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR پژوهش در عملیات روش پژوهش دانلود پروژه جاوا اسکریپت آموزش گام به گام سخت افزار کامپیوتر های PC