👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقدمه

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ایران، به خوص در پنج سال دوم (طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران) اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیندیسد و به جای وابستگی و استفاده از دست آوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران، مولد دانش، تکنولوژ‍ی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در عصر دانایی باشند.این موضوع اخیراً توجه بسیاری از دانشمندان و مسئولان کشورهای مختلف به ویژه ممالک در حال توسععه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توام با عمل پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاص قرار گرفته است.شناسایی و به عرصه ظهور رسانیدن برخی از استعدادهای انسانی که تاثیرات عمیقی بر جامعه می گذارد از جمله خالاقیت تفکر، مساله یابی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش این قرن خلاقیت است که یکی از ویژگی های ممتاز انسان به شمار می رود و همین وی‍گی است که انسان را از ماشین و حیوان متمایز می سازد و یکی از عوامل پویایی و تکامل فرهنگی و صنعتی است.پیشرفت های سریع در عرصه ی تکنولوژی و وابستگی انسان به تکنولوژی خودکار توجه به نظام آموزشی را بیشتر می کند. در چنین وضعیتی نظام آموزشی زمانی می تواند در رسالتش موفق گردد که قادر به تربیت دانش آموزان خلاق اشد.گرچه برای آموزش خلاقت راهکار ثابتی وجود ندارد اما شناسای عومال موثر بر آن محیط هایی را که خلاقیت را بهتر رشد و شکوفا می سازد می تواند برنامه ریزان نظام آموزشی را طراحی فعالیت ها به ان ویژگی انسان یاری دهد.و با توجه به این که خلاقیت امری اکتسابی است و به شخصیت فرد بستگی دارد بنابراین آگاهی از تفاوت های شخصیتی می تواند ما را در شناخت و ژرورش افراد خلاق یاری دهد وقتی قبول کردیم انسان ها در ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی با هم تفاوت دارند در پی آن نخواهیم بود که از همه انتظارات یکسان داشته باشم و با توجه به این که تفاوعت های فردی و شخصیتی، جوامع و به خصوص متخصصین و صاحبان امر باید تلاش کنند تا افراد خلاق و خصوصیات بارز آن ها را شناسایی کنند و در پروررش این گونه استعداد ها بکوشند تا در آینده شکوفایی این افراد، به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. 

فهرست مطالب

 چکیده ۶

مقدمه ۸

بیان مسئله ۱۰

اهداف تحقیق ۱۱

اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲

فرضیه تحقیق ۱۳

سوالات تحقیق ۱۳

تعریف عملیاتی ۱۳

یشینه ی تحقیق ۱۵

خلاقیت چیست؟ ۱۷

تفکر خلاق ۲۱

عوامل موثر در خلاقیت ۲۲

ویژگی های افراد خلاق ۲۵

ویژگی های دانش آموزان خلاق ۲۶

چگونه می توان خلاقیت را دردانش آموزان پرورش داد؟ ۲۷

هوش و خلاقیت ۲۹

خلاقیت و پیشرت تحصیلی ۳۰

شخصیت چیست؟ ۳۱

فرآیندهای اصلی در رشد شخصیت ۳۲

نظریه فروید در مورد شخصیت ۳۷

ساختار شخصیت از نظر یونگ ۳۸

سخن های شخصیتی در نظریه یونگ ۳۹

نظریه آیزنگ درباره شخصیت ۴۳

روش های سنجش شخصیت ۴۵

جامعه آماری ۴۹

حجم نمونه ۴۹

روش اجرای آزمون ۴۹

ابزار نمونه گیری ۵۰

نمونه آماری و رو ش نمونه گیری ۵۱

روش آماری و تجزیه تحلیل داده ها ۵۲

روش جمع آوری اطلاعات ۵۲

توزیع فراوانی شخصیت بر حسب خلاقیت ۵۵

نتیجه ۵۵

بحث و نتیجه گیری ۵۷

محدودیت ها ۵۷

پیشنهادات ۵۸

منابع ۵۹

پیوست ۶۱

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی مقاله ترمزهای هوشمند EBD مطالعات باستان شناسی آشنایی با موسیقی ونت طرح توجیهی و کارآفرینی مجتمع تولید محصولات پلاستیكی