👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

مقدمه

به گفته دانشمندان تمام بیماری های موجود در انسان از جهانی با استرس در ارتباط است.

این بیماری ها شامل امراض روانی با بیماری های روان تنی نمی گردد بلکه در بر گیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند (زارع 1382) از سال ها قبل در آزمایشگاه، دانشمندان با وارد ساختن استرس بر روانیسمان[1] با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شوک الکتریکی مشاهده کردند در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان ب شدتر شد می کرد و رشد آن تسریع گردید (زارع 1382) هانس سیله روان پزشک اطریشی مقیم کانادا که پایه گذار پژوهش علمی در زمینه استرس بود از اولین کسانی است که رابطه بین استرس و بیماری را دقیقاً توجیه کرده است وی استرس را در واکنش نامعین روانی، فیزیولوژیک که به وسیله تغییرات زندگی ایجاد می شود تعریف کرد (بیاضی 1375). به عبارت دیگر کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیزمدر مقابل آن نیرو، تنیدگی نامیده می شود و به وسیله یک نشانگان آشکار می گردد که وی آن را نشانگان سازگاری عمومی نامید این نشانگان سه مرحله ای است:

1 ) مرحله واکنش هشدار دهنده ؛   2 ) مرحله مقاومت[2]؛       3 ) مرحله تحلیل رفتگی[3]

[1]  . Ascolaroaneceman

[2]  . Resistance stage

[3]  . Echansion stage 

سخت رویی توانایی درک شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است (جمهوری 1380) باورهای خود کار آمدی عبارت است از باورهای افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر در زندگی (مژدهی 1381) در چهار چوب نظریه خود کار آمدی بندورا، چنین عنوان می شود که افراد که دارای باورهای قوی بر تواناییهای خود هستند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری نشان می دهند و در نتیجه، عملکرد آنها در انجام تکالیف بهتر است (مژدهی 1381).

فهرست مطالب

 فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله و چهار چوب نظری آن

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیات متغیرها

تعریف واژه ها

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه :

سخت رویی

سخت رویی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس :

مکانیزم های مداخلاقی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری

نقش سخت رویی در فرانسوی استرس سلامت و بیماری

اکتسای بودن سخت رویی

فصل سوم :

روش تحقیق :

مقدمه :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری : (روش نمونه برداری و تعداد آنها) :

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری :

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تغییرات کروموزومی (گونه های پلوئیدی) دانلود تحقیق موانع کمال نماز پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 مقاله منظومه شمسی و سیاره ها و ستارگان كارآموزی - شركت پاپكو