👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مشکلات و راهکار پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مشکلات و راهکار پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضروریت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش تحقیق

ابزار گرد آوری داده های تحقیق

جامعه آماری و نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق

تعاریف عملیاتی

محدودیت های تحقیق

جمع بندی و نتیجه گیری

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی

تعاریف بودجه

مقاصد بودجه بندی

وظایف بودجه بندی

روشهای بودجه بندی

اساس بودجه بندی عملیاتی

تفاوت بین بودجه برنامه ای وعملیاتی

معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی

عوامل بودجه بندی

عوامل محیطی

عوامل فنی-فرایندی

عوامل انسانی

مبانی نظری بودجه عملیاتی

طرز تنظیم بودجه عملیاتی

چرا بودجه عملیاتی

بازدهی بودجه بندی عملیاتی

تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی

-کانادا

-انگلیس

-امریکا

-ایرلند

هلند

مزایای بودجه بندی عملیاتی

بودجه بندی عملیاتی در بنگاه های فدرال

تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج

نتایج و جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری

نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

روایی

پایایی

روش آزمون فرضیه ها

خلاصه و جمع بندی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم

نتیجه فصل

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

فهرست جداول

پیوست

************************************

مشکلات بودجه بندی عملیاتی بانکها و ارایه راهکار

بخشهایی از متن تحقیق دانلودی

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده اند. این تحقیق سعی می نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع آوری گردیده است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

اساس بودجه بندی عملیاتی

بودجه بندی عملیاتی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد:

1- طبقه بندی فعالیتها در قالب هر یک از برنامه ها و اندازه گیری حجم کار

2- تعیین شاخص عملکرد یا واحد حجم کار

3- استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات در هر یک از فعالیتها

4- استفاده از نورمها در تولید کالاها برای اساس کیفیت و مکان جغرافیایی

5- استفاده از استاندارها در تولید کالا با خدمات بر اساس کیفیت و مکان جغرافیایی

6- ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی و اثربخشی در هر یک از محصولات فعالیتها در این روش از منابع مورد نیاز است و اثر بخشی نتایج حاصل از عملکرد فعالیتها می باشد.

7- لذا اصول بودجه عملیاتی بر اساس مدیریت یا خدمات در خصوص محصول نهایی طراحی شده است که دولت خریدار آن است

مزایای بودجه بندی عملیاتی

الف- فراهم کردن پاسخگویی عمومی در بخش عمومی ، منابع از عموم مردم قرض گرفته می شود . و دولت بایستی در مقابل در یافت منابع پاسخگو باشد.

ب- پیشرفت در طراحی سیستم عملکردی که توسط بودجه ریزی پشتیبانی انجام می شود، می تواند باعث ایجاد در طراحی ها و (مشارکت) در سرتاسر کشور شود. اگر به روی کیفیت، تمرکز کنیم ، کارایی بیشتری در سرتاسر کشور پیش بینی خواهد کرد.

ج- کمک به تخصیص بودجه ی نسبی (استفاده از اطلاعات عملکرد به عنوان مبنایی از یک مدرک) بودجه بندی عملیاتی تضمین می کند که اطلاعات عملکرد قسمتی از بحث تخصیص منابع باشد. اطلاعات عملکرد نیازمند این هستند که در بعضی قسمت ها جزء تخصیص منابع باشند .

ه- کمک به بنگاه ها برای ارتباط دهی فعالیت های روزانه اشان به درآمد های کلی دولت و فعالیت های یکسان بنگاه هایشان ، ردیابی هزینه ها و بودجه هایی بر مبنای عملکرد بر مبنای هدف هایشان برای کمک به درک نقش ها و الگوها در رسیدن به اهداف دولت که فرایند باید در هر مرحله شناسایی و اندازه گیری شوند سپس در مقابل بازده هایشان ردیابی شوند. همچنین هر بنگاه باید داراییش را ارزیابی کند .

و-کمک به دولت برای رسیدن به اهدافشان باید تضمین وجود داشته باشد که منابعی که توسط عموم فراهم می شوند برای اهداف عموم هم صرف شوند. عملکرد باید قسمت ترکیبی از معادله ی انجام درست کار باشد

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی پروژه امنیت شبكه های كامپیوتری پایان نامه ابر رساناها پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی