👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله جنگ الکترونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله جنگ الکترونیک

مقاله جنگ الکترونیک

مقاله جنگ الکترونیک 

فصل اول : اقدامات جنگ الكترونیك

فصل دوم : سیستم های رهگیری الكترونیكی

فصل سوم : ESM ارتباطی و اطلاعات ارتباطی

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الكترونیك:

استفاده از تجهیزات الكترونیكی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشكها و هواپیما‌ها بكار برده می‌شود كه در هر حال كاربرد صحیح آنها بهر صورتی كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. ماحصل كلام اینكه در پرتو این كاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است كه امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهناور و قضا دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو و طیف امواج الكترومغناطیسی، هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ در رسوخ كرده است كه شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم، امكان پذیر نخواهد بود. با آنكه این قلمرو (طیف امواج الكترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیكی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است كه ارزش حضور آن را تأیید می كند، از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و شازعات بشری در قالب  اصول و تئوری‌های فرماندهی و كنترل ، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و كنترل‌های سریع و نیز تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند كرده است كه نقش تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را نه تنها انكار ناپذیر بلكه هر اقدامی بدون آنها را امكان ناپذیر می نمایاند. مورد دیگر اینكه ، با توجه به ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای برای یك كشور و اطلاع از شرایط كه آن كشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد.

اهمیت و ارزشی بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های كیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد كه این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نمایند.

بنابراین كشوری كه دارای اطلاعات كافی در امور اشتراكی و تاكتیكی نباشد همانند یك عنصر كور و كر، ضعیف و مشفعل عمل خواهد كرد. لذا استنباط می‌شود كه استفاده از تشعشعات الكترومغناطیسی ناشی از وسایل و تجهیزات الكترونیكی دشمنان و رقبا می‌توانند بعنوان یكی از مهمترین و غنی‌ترین منابع كسب اطلاعات مطرح گردد.

با این استدلال است كه در حال حاضر بعلت ارزش و اهمیت اطلاعات، آنرا فرد چهارم سیستمهای فرماندهی و كنترل  [1]می‌دانند . از سوی دیگر پیش بینی می گردد در نبردها و جنگهای آینده می‌توان از سه نیرو و قوه قدرتمند هسته‌ای شیمیایی و الكترونیكی بهره‌مند شد. اما از آنجائی كه قدرت تخریب سلاحهای هسته‌ای زیاد بوده و اثرات ناشی از آن زیانبار است. بصلاح كشورهای واجد این سلاح نیست كه از آن استفاده نمایند، زیرا خودشان هم بنحوی متضرر خواهند شد. از این رو آنرا بصورت یك عنصر بازدارنده مقبولتر می‌دانند . بدلایل مختلف و از جمله بعلت زشتی و قبحی كه سلاحهای شیمیایی در جوامع بشری پیدا كرده است، استفاده وسیع از این سلاح‌ها هم توصیه نمی‌گردد. اما به لحاظ اینكه سیستمهای الكترونیكی دارای اینگونه محدودیتها نبوده و حتی اركان استفاده از آنها در سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی هم وجود دار د، لذا چنین نتیجه‌گیری می شود، جنگهای آینده شاید به احتمال ضعیف هسته‌ای یا شیمیایی باشد ولی بطور مسلم الكترونیكی خواهد بود. جهت روسنتز شدن بیانات فوق در اهمیت و ارزش جنگ الكترونیك در امور نظامی نمونه ای از استفاده آمریكا در بكارگیری تجهیزات الكترونیكی و امواج الكترومغناطیسی در كنترل و هدایت واحدهای تابعه‌اش در جهان در شرایط بحرانی و استراتژزیكی و همچنین جمع‌آوری اطلاعات از اقصی نقاط جهان بیان می شود.

این سیستم كه در بخش قابل توجهی از سیستم فرماندهی و كنترل جهانی آمریكا را تشكیلی می دهد، سیستم مخابرات ماهواره‌ای MIC STAR [2]می‌باشد كه شیطان بزرگ سالهاست روی آن سرمایه‌گذاری كرده است. ملاحظه می‌شود كه كلیه واحدهای عملیاتی، تاكتیكی و استراتژیكی و نیز واحدهای جمع‌آوری اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت یك مجموعه یكپارچه درآمده است تا آمریكا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بیشتر در جریان امور قرار گرفته و سریعاً قادر باشند، در موارد ضروری عكس‌العمل لازم را بكار ببندند.

از این سیستم جهت ارتباط هدایت نیروهای واكنش سریع آمریكا از جمله در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مؤثری شده است. همچنین می‌توان از قابلیت مقابله با سیستمهای شنود و اختلال و نیز ارتباط بموقع و مطلوب با نیروهای متحرك تاكتیكی در نقاط مختلف جهان، بعنوان خصوصیت بارز دیگر این سیستم یاد كرده. بنابراین با توجه به مطالبی كه بیان شد؛ می‌توان به اهمیت و ارزش تجهیزات الكترونیكی و بطور كلی طیف امواج الكترو مغناطیسی پی برد. ضمن اینكه مشاهده می شود كه بالتبع در قبال بهره‌برداری از اینگونه تجهیزات، مقابله و ضدیت با آنها نیز از اهمیت و ارزش مشابه برخوردار خواهد بود در اینجاست كه موجود ضرورت اقدامات جنگ الكترونیك با توجه به تعاریف ارائه شده، نقش اساسی در امور نظامی پیدا كره و جایگاهی سرنوشت ساز در جنگهای مدرن امروزی به خود یافته است و این امر تا آنجا پیشرفته است كه بصورت یك اصل و دكترین نظامی درآمده و مطرح می‌گردد كه:

«هر نیرویی كه بتواند در آینده طیف امواج الكترو مغناطیسی را تحت تسلط خود داشته باشد، طرف پیروز میدان نبود خواهد بود.»

جایگاه اقدامات جنگ الكترونیك

الف- جنبه‌های استراتژیكی

اصولاً استراتژی كلی یك كشور دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و . . .  می‌باشد با توجه به اینكه استراتژی را بصورتهای مختلف بیان كرده‌ان، می‌توان استراتژی نظامی را بدین صورت تعریف كرد كه:

«هنر و فن بكارگیری شایع و امكانات نظامی یك كشور منجر شایسته بطوریكه بیشترین نتیجه را در  رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی آن كشور فراهم آورد.» البته علیرغم تعاریف مختلف ارائه شده، می‌توان گفت چیزی كه همگی بر آن اتفاق نظر و تأكید دارند. اینست كه اساساً زمینه بحق استراتژی عمدتاً درباره وسائل این است تا اهداف و دیگر اینكه توجه طراحان استراتژیك تنها به این امر معطوف است كه چگونه می توان به نحوی مؤثر از منابع نظامی مشخص، برای تحصیل آن اهداف سیاسی استفاده كر د. پس برای بدست آوردن تفوق بر دشمن لازم است مجموعه كاملی از ابزارها و وسایل در اختیار اهداف استراتژیك قرار گیرند كه این ابزارها می‌توانند هم مادی باشند و هم معنوی و روانی، بعنوان مثال از بمباران اتمی گرفته تا انواع تبلیغات و یا، . . . .

بنابراین برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین وسیله، لازم است كه نقطه ضعفهای دشمن با توانائیهای حدودی مقایسه شوند. اما اگر آنچه مورد معاوضه است، اهمیت و ارز ش بیشتری داشته باشد. آن وقت است كه گاهی چاره‌ای جز توسل به زور و قدرت ارتش وجود ندارد. ولی در اینمورد هم انتخاب ابزار و وسایل استراتژیك از اهمیت والائی برخوردار است و باید از نقاط ضعف دشمن آگاه برد و تا حد امكان از آنها بهره‌برداری كرد.

با توجه به مطالب فوق در باب استراتژی تمهیدات آن ملاحظه می‌گردد كه استفاده گسترده از سیستمهای الكترونیكی و طیف امواج الكترومغناطیسی در سلاحهای مختلف نظامی و منازعات بین‌المللی این تجهیزات را بعنوان عنصر و ابزار استراتژیكی درآورده است و ادعای صحیحی است اگر گفته شود كه تجهیزات جنگ الكترونیك از مهمترین منابع  و امكانات هر كشور به حساب آمده  و برای نیل به اهداف هر كشوری نقش اصولی و سهم بسزائی دارند بعنوان شال استفاده از موشكهای دوربرد و استراتژیك، بدون كاربرد تجهیزات الكترونیكی امكان ندارد و یا استفاده از سیستمهای پیچیده مخابراتی و الكترونیكی در سیستمهای فرماندهی و كنترل – نقش و جایگاهی استراتژیك و  حیاتی دارد. باید توجه داشت، علیرغم اینكه طیف امواج الكترومغناطیسی بصورت یك نقطه قوت و قدرت تسلیحات نظامی- دفاعی و امنیتی درآمده است. با این  وجود كه از طرف دیگر با ظهور سیستمها و تجهیزات ضد جنگ الكترونیكی در صحنه‌های نبرد در چند دهه اخیر، اگر نتوان از طیف امواج الكترومغناطیسی منجر مطلوب و صحیح استفاده كرد. این به نوبه خود به عنوان یك نقطه ضعف بزرگ محسوب گشته و عاملی در كاهش شدید كار آرائی و نهایتاً بی ثمری سیستمهای الكترونیكی خواهد گشت. بنابراین می شود ادعا كرد  كه ، اگر سیستمهای الكترونیكی و مخابراتی از ابزارها و وسائل استراتژیكی محسوب می‌شوند، اقدامات و تجهیزات ضد جنگ الكترونیك نیز یك عنصر استراتژیك محسوب گشته و می‌توان گفت در عصر حاضر با شرایط موجود یكی از بهتری و شایسته‌ترین وسایل و ابزار استراتژیكی است كه بیشترین نتیجه را در رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی یك كشور در راستای تفلوق بر دشمن ایجاد می نماید. مؤید این مطلب نتایج و آثار مرتبت بر استفاده از این سیستمها در دو یا سه دهه اخیر می‌باشد. برای روشن شدن مطلب، مناسب است  در اینجا دیدگاههای شرق و غرب نسبت به مقوله الكترونیك آورده شود.

آن استراتژی كه غربیها و در راس آنها آمریكا جهت مقابله با دشمن به تعریف آن پرداخته، اقدامات مقابله با فرماندهی و كنترل نامیده شده كه عبارتست از، مجموعه‌ اقداماتی كه به منظور حفظ و نگهداری سیستمهای فرماندهی و كنترل نیروهای فردی و در مقابل، ممانعت از بهره‌برداری دشمن از سیستمهای فرماندهی و كنترل مربوطه‌اش اعمال می‌گردد. علیرغم اینكه جنگ الكترونیك به تنهایی به عنوان یك مجموعه مستقل نیز می‌تواند در عمل كند در این استراتژی اقدامات جنگ الكترونیك بعنوان یك عنصر پشتیبانی- رزمی و همراه با آن اقدامات مطرح می‌شود از طرف دیگر شرقیها و در رأس آنها روسیه نیز استراتژی خاص را تعریف كرده‌اند كه آنرا نبرد رادیوالكترونیكی نامیده‌اند كه عبارت است از «مجموعه كامل اعمال مرتبط با یك نبرد و تدابیری كه در ارتباط با آن اتخاذ می‌شود از قبیل جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات الكترونیكی، اقدامات فعال و غیر فعال ضد راداری، اقدامات ضد سیستمهای اپتیكی و مادون قرمز و بالاخره انهدام فیزیكی امكانات الكترونیكی دشمن.» آنچه كه در این استراتژی محو كار قرار دارد، اقدامات جنگ الكترونیك و خصوصاً فعالیتهای شنود و محل یابی بطریقه الكترونیكی است. در این دیدگاه رمزی كرده است. بعبارتی ابرقدرت شرق بنا به اظهار نظر كارشناسان از لحاظ تئوریك، دیدگاهش فراتر از ابر قدر ت غرب رفته هر چند در عمل، از غربیها عقب‌تر است.

البته بحث ما در این زمینه در مورد بیان جزئیات كار و تفاوت استراتژیها نمی‌باشد، بلكه بیان اهمیت و جایگاه استراتژیكی جنگ الكترونیك در هر دو دیدگاه است. برای نمونه  طبق آمار منتشر ه روسها به تنهایی دارای تقریباً 000/300 عنصر جهت جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات الكترونیكی در سطح جهان هستند كه این رقم به تنهایی حتی بیشتر از تعداد  نیروهای ناتو در این زمینه می‌باشد، نمونه‌های دیگر، استفاده وسیع و مؤثر آمریكا، اسرائیل و غرب در جنگهای ویتنام، خاور میانه، فالكنه، یاثامار لیبی از تجهیزات جنگ الكترونیك است. كه بارزترین آنها استفاده آمریكا از سیستمهای جنگ الكترونیك بعنوان یك عنصر استراتژیكی و تعیین كننده در جنگ خلیج فارس و حمله به ناوگان نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی و در نتیجه اعمال قدرت فرد در خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد.

در اینجا مناسب است دیدگاه عراق بعنوان دشمن منطقه‌ای جمهوری اسلامی را هم مد نظر قرار دهیم طبق اسناد و مدارك بدست آمده در طول جنگ تحمیلی ، عراق دیدگاه روسیه را داشته و نسبت به جنگ الكترونیك برخورد بالائی می‌نماید. بنحویكه بطور سازمانی دارای چندین گردان جنگ الكترونیك بوده و تقریباً كلیه سپاهای هفت گانه خود را به یك گردان جنگ الكترونیك مجهز كر ده و در این زمینه تا آنجا نیز پیش رفته كه مسئولیت اصلی این اقدامات جنگ مجهز كرده و در این زمینه تا آنجا كه پیشرفته كه مسئولیت اصلی این اقدامات را بر عهده فرماندهان سپاههای خود قرار داده است. ما در طول جنگ تحمیلی شاهد بودیم كه عراق از اقدامات جنگ الكترونیك استفاده شایانی نموده است كلیه مرز شرقی خود با ایران را تحت پوشش اینگونه اقدامات و حداقل در حد فعالیت شنود و محل‌یابی یگائها و مراكز حساس نیروهای نظامی نظامی جمهوری اسلامی ، قرار داده بود و بسیار محتمل است كه به اینكار نیز ادامه دهد.

ب- جنبه‌های تاكتیكی

اما از جنبه تاكتیكی نیز اقدامات جن الكترونیك بعنوان یك عنصر حیاتی و سرنوشت ساز مطرح می‌باشد بگونه‌ای كه از آن بعنوان محضر تقویتی یا چند برابر كننده توان نیروهای خودی و بالعكس عنصر تضعیفی و یا تقسیم كننده توان نیروهای دشمن، نام برده می شود، لذا با چنین دیدگاههای علاوه بر اینكه اقدامات جنگ الكترونیك را بایستی در سر تا سر بدنه نیروهای نظامی بطور عام و بصورت یك فرهنگ نظامی اشاعه داده از جانب دیگر هم بایستی آنرا بصورت یك یگان رزمی ( و یا حداقل پشتیبانی رزمی) در نظر گرفته و همانند یگانهای پیاده، توپخانه زرهی و . . . .  در طرح مانورهای عملیاتی شركت داده و بعنوان یك عنصر تهاجمی (البته در قلمرو و طیف امواج الكترونیكی مغناطیسی) از آن بهره‌برداری نموده و آنرا تنها بصورت یك عنصر جانبی و فرعی مناسبی بحساب آورد. هر چند متأسفانه چنین بوده است.

برای روشنتر شدن مطالب فوق مثالهایی آورده می‌شود كه تا حدودی مبنی بر واقعیات می‌باشد، اگر در جریان عملیات نظامی و در حین نبرد زمانیكه فرماندهان دشمن در حال هدایت یكانهای فرد برای آفند و مایه افند می‌باشند برای مدتی بتوان شبكه‌های ارتباطی آنها با یگانهایشان قطع كرده و یا آنرا مختل نموده یا آنها را فریب داده.

در این صورت یگانهای درگیر شدن در صحنه نبرد، همانند قایقهای سرگردان در دریائی محو از امواج خروشان و مهلك درآمده و به آسانی مورد حمله و انهدام قرار خواهند گرفت.

به عنوان مثال دیگر، اگر در یك عملیات نظامی بتوان قبل از شروع حمل؛ محلهای توپخانه ، آتشبارها مراكز حساس مخابراتی، پستهای فرماندهی و سایر نقاط حساس دشمن را شناسایی و محل یابی كرد؛ می‌توان در ابتدای محله و یا در یك موقعیت مناسب دیگر آتش سنگین و حساب شده و یا عملیاتهای نفوذی مؤثر، این نقاط و مراكز را منهدم كرده و یا حداقل برای مدتی از كار انداخت. ملاحظه می شود كه این عمل چه تأثیر مهمی در سرنوشت آن جمله خواهد داشت. نمونه تصویری اینت كار را می‌توان مشاهده كرد كه در شرایط ایده‌‌آل در عرض 2 تا 3 دقیقه محل دشمن شناسایی  و محل یابی شده و برروی آن عملیات و یا اجرای آتش می‌گردد. بنابراین می توان به محل‌یابی دقیق و با تعداد كمتری از گلوله‌های توپخانه و خمپاره، آتش مؤثری را بر روی دشمن اجرا كرده و بازدهی و راندمان بیشتری بدست آورد.

از موارد  دیگر ، ارزش جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی الكترونیكی می‌باشد كه با شنود ارتباطات باز دشمن و یا با شكستن رندهای پیچیده او، می‌توان اطلاعاتی بدست آورد كه پیامدهای مهم و ارزشمند آن در مسائل مختلف شكری و كشوری بر كسی پوشیده نیست. بطور كلی می‌توان گفت كه كارشناسائی و اطلاعاتی با اقدامات جنگ الكترونیك آنچنان بهم مرتبط و وابسته شده و بصورت یك مجموعه پكپارچه و سهم بافته درآمده‌اند. كه نمی‌توان آن دو را از هم تفكیك نمود.

از موارد دیگر در شرایط كنونی اینست كه دفاع هوایی و كارآمد برای یك كشور  بدون استفاده از اقدامات جنگ الكترونیك امكان پذیر نبوده و در مقابل، انجام حملات هوایی مهم و مؤثر در موارد استراتژیك و تاكتیكی نیز بدون استفاده از اینگونه اقدامات هم یا ممكن نیست و یا بسیار كم اثر خواهد بود. همچنین استفاده از ناوگان‌های دریایی كارآمد، بخصوص در صحنه خلیج‌فارس و دریای عمان كه از اهمیت حیاتی و استراتژیكی در سطح جهان برخوردار است. بدون بهره‌برداری و بكارگیری تجهیزات جنگ الكترونیك، امكان نخواهد داشت امروزه حتی استفاده از تجهیزات جنگ الكترونیكی و اطلاعات الكترونیكی در جنگهای محدود چریكی و شورشگری نیز ارزش و اهمیت پیدا كرده است. مثلاً جهت استفاده از سیستمهای مختل كننده در سطح وسایل و در نزدیكی مقرهای دشمن، فرستنده‌های مختلف كننده را بصورت گلوله خمپاره  و توپ درآورده‌اند كه پس از شلیك و اصابت به زمین، شروع به فعالیت نموده و در كار سیستم جنگ الكترونیم دشمن ایجاد اختلال می‌نمایند. 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دکتر محمد پارسا تحقیق حق توسعه حقوق بشر مقاله سکته مغزی و توانبخشی و روشهای درمانی بیماران همی پلژی ترجمه الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی مقالةرابطةزبان در شكل گیری شخصیت و تفكر