👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش

گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش

گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به كار و كوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی كار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی كار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی كه جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی كار را تهدید می كنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی كار و بهسازی محیط كار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش طی یك دوره كارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور كار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط كار ارائه شود.

امید روزیكه نیروی كار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی كامل برخوردار شود.

 

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در كارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف كنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط كارخانه امری است ضروری كه كنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط كار می باشند.

برای درك صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در كارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه كافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی كه در طرز كار، محیط كار و خصلت كار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از كار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریكا) همانطور كه می دانیم مواد اولیه مصرفی در كارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشكیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممكن است در اثر تماس با اعضای بدن كارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممكن است باعث تحریك و سایر عوارض دیگر گردد.

از جمله عوراض زیان آور فیزیكی كه در كارخانجات داروسازی ممكن است روی سلامتی كارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذكر كردكه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی كارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای كنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیكه راه كنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

فهرست مطالب

مقدمه ۳

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی ۵

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران ۶

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش ۷

فصل اول ۱۰

مقدمه ۱۱

صوت چیست؟ ۱۱

امواج صوتی ۱۱

سروصدا : (Noise) 12

انواع سر وصدا ۱۲

اثرات زیاد آور سروصدا ۱۳

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار ۱۴

استانداردهای سروصدا ۱۶

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش ۱۶

نتایج بدست آمده ۱۸

نام محل اندازه گیری ۱۸

روش اندازه گیری ۱۸

وسیله اندازه گیری ۱۸

تعداد ایستگاه ها ۱۸

حداکثر صدای موجود ۱۸

حداقل صدای موجود ۱۸

میانگین صدای موجود ۱۸

انحراف معیار صدای موجود ۱۸

تعداد دستگاه های فعال ۱۸

جنس دیوار ۱۸

جنس سقف ۱۸

جنس کف ۱۸

بسته بندی کارپول ۱۸

بسته بندی آمپول ۸۲ ۱۸

سالن پرکنی شربت ۱۸

صدا سنج دیجیتالی ۱۸

گچ و آجر ۱۸

گچ کاذب ۱۸

آپوکسی ۱۸

بسته بندی قرص و کپسول ۱۸

ایستگاه بندی ۱۸

صدا سنج دیجیتالی ۱۸

گچ و آجر ۱۸

گچ کاذب ۱۸

سنگ ۱۸

دستگاه بسته بندی ۱۹

«سالن بازسازی چشمی دسته بندی کارپول » ۱۹

دستگاه چاپ و بسته بندی ۱۹

«سالن چاپ و بسته بندی آمپول » ۱۹

کنترل سروصدا ۲۱

بررسی نتایج بدست آمده ۲۲

پیشنهادات ۲۳

روشنایی ۲۵

نور ۲۷

واحدهای روشنایی ۲۷

هدف از تامین روشنایی مناسب: (کولینز،۱۹۷۰) ۲۸

تاثیرات روشنایی ۲۹

انواع روشنایی های محیط کار ۳۰

منابع نور ۳۱

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی ۳۲

منابع روشنایی مصنوعی ۳۲

اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش ۳۳

نام محل اندازه گیری ۴۰

روش اندازه گیری ۴۰

وسیله اندازه گیری ۴۰

تعداد ایستگاه ها ۴۰

حداکثر نور موجود در محیط (Lux) 40

حداقل نور موجود در محیط (Lux) 40

میانگین روشنایی محیط کار(Lux) 40

حد کمینه ۴۰

حد پیشنهادی ۴۰

تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه ۴۰

تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی ۴۰

تعداد لامپ ۴۰

نوع لامپ ۴۰

تعداد لامپهای سوخته ۴۰

بسته بندی شربت ۴۰

بسته بندی کارپول ۴۰

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ۴۱

پیشنهادات ۴۲

شرایط جوی ۴۳

مقدمه ۴۴

منابع عمده تولید گرما ۴۵

راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف ۴۵

۱- متابولیسم (Metabulysm) 45

عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989) 46

شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان) ۴۸

لباس کار نخی تابستانی ۴۹

ارزیابی بارکاری ۵۱

سبک ۵۱

انواع کار ۵۲

روشهای اندازه گیری شرایط جوی ۵۲

بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش ۵۴

۱- سالن ساخت پماد ۵۴

۲- سالن اتوکلاو S.V.Ps 55

3- سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم ۵۵

۴- سالن بسته بندی قرص و کپسول ۵۵

میزان کار و استراحت ۵۷

میزان سنگین کار ۵۷

کار پیوسته ۵۷

بررسی نتایج بدست آمده ۵۷

پیشنهادات ۵۹

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ۶۰

مقدمه ۶۱

آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها ۶۲

تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی ۶۲

تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک: (سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر ثنایی، ۱۳۷۵) ۶۴

راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن ۶۵

راههای دفع مواد شیمیایی ۶۷

بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش ۶۷

فنول (Phenol) : (Merck Manual) 67

- فرمالدئید (Formaldehyde) 69

- متانول (Methonal) 70

- ایزوپروپیل الکل (Iso prophy lakohel) 71

- تالک (Talc) 72

- پارافین ۷۳

- گلیسرین (Glycern) 73

- مورفین سولفات (Morphine Sulfate) 74

- کدئین (Codeine) 74

بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه ۷۵

پیشنهادات ۷۷

مقدمه ۸۰

ارگونومی ۸۱

تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی ۸۱

۱- کارهای دینامیکی سخت ۸۱

۲٫ کارهای دینامیکی موضعی ۸۲

۳٫ کارهای استاتیک ۸۲

اثرات کار استاتیک ۸۳

کار ایستاده و تاثیرات آن ۸۳

ارتفاع سطح کار: (مارتین هلاندر) ۸۴

کار بصورت نشسته و تاثیرات آن ۸۶

ارتفاع میزکار: (Mc convill et al) 87

آنتروپومتری ۸۸

پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش ۸۹

نحوه انجام کار ۹۱

ارتفاع چشم ۹۵

طراحی صندلی ۹۶

حمل دستی بار و دردهای کمر ۹۹

روش صحیح بلند کردن بار: ( سازمان بین المللی کار (۱۹۷۲) ۹۹

طراحی ابزار ۱۰۰

اصول طراحی ابزار ۱۰۲

بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش ۱۰۳

ایمنی در صنعت (مهندسی رجبی، ابراهیم، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)) ۱۰۷

ایمنی عمومی ۱۰۷

۱- کمیته های حفاظتی ۱۰۸

۲- نظم و نظافت کارگاهی ۱۱۰

۳- آموزش ایمنی، اعلانات و پوسترها ۱۱۱

۴- کاربرد رنگ واشکال هندسی ۱۱۲

کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI 113

استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه ۱۱۵

چک لیست ایمنی عمومی ۱۱۸

پیشنهادات ۱۱۸

ایمنی ماشین آلات ۱۲۰

دستگاه پرس قرص ۱۲۲

چک لیست پرس قرص ۱۲۳

بررسی ایمنی پرس قرص ۱۲۴

دستگاه آسیاب و گرانول سازی ۱۲۵

چک لیست دستگاه آسیاب ۱۲۶

بررسی ایمنی دستگاه آسیاب ۱۲۶

دستگاه بسته بندی ۱۲۷

چک لیست ایمنی ماشین آلات ۱۲۸

بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی ۱۲۸

نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش ۱۲۹

پیشنهادات ۱۲۹

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام مقاله پست مدرنیسم و تلویزیون بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی نمونه سوال امار کاربردی در مدیریت جهانگردی امار واحتمالات امار وکاربرد ان در مدیریت