👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

قسمتی از متن:

تأثیرات فشار خشكسالی بر تولید سویا

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول

ادوارد كا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی

در انتهای ماه جولای ، آب و هوای گرم و خشك ، تكامل محصول سویا ، حدود 8 روز فراتر از حد طبیعی خود ، سرعت بخشید . در حدود 85 درصد محصول جوانه زد و 25 درصد آن ،  شروع به تشكیل پوسته خارجی خود كردند . این مقاله ، بر روی موارد زیر بحث می كند : 1 ) چگونه فشار خشكسالی ، بر پتانسیل محصولات سویا تأثیر می گذارد 2) چگونه پتانسیل محصولات سویا ، قبل از برداشت ارزیابی می شوند و 3 ) مصارف متوالی در فصل خشكسالی ، بر سویا ایجاد فشار می كند.

سویاها ، محصولی انعطاف پذیر تر از ذرت هستند كه با دوره های مربوط به فشار رطوبت موجود، سازگاری می یابند . همان طور كه محل ذرت ، از طریق ایجاد خوشه تا شكوفیایی و افتادن آن كامل می شود حالت رطوبت موجود ، مهم و جدی می شود . برعكس ، محصولات سویا ، به فشار رطوبت ، در طی یك دوره خیلی طولانی و حدودی از مراحل رشد ، عكس العمل نشان می دهند .

تنوعات سویا ، با منطقه جنوبی داكوتا سازگار هستند و از نوع مشخصی می باشند ، در حالیكه تعدادی از مراحل رشد را در همین زمان ، آشكار می سازند . هنگامیكه یك گیاه ، مراحل گل دهی یا تكثیر را آغاز می كند (  R1 به R8 ) هنوز ، در حال رشد است . ( مرحله گیاهی ) و می تواند بر گها را ساقه های بیشتری را تولید كند ، این حدود وسیع در مراحل رشد ، به سویاها ، اجازه جبران كمبود خود ، در فصل خشكسالی را می دهد ، هنگامی كه رشد ، و در دیگر مراحل رشد ، كاهش یافته است.

پتانسیل محصول سویا ، تحت تأثیر تمام تعداد پوسته ها ، در هر گیاه است ،‌تعداد لوبیاها در هر تخمدان و وزن آنها در هر لوبیا ( اندازه دانه ) مشخص می گردد.

تركیب محصول تحت تأثیر قرار گرفته ، بستگی به مرحله تولید و تكثیر ( R )  دارد، هنگامی كه فشاری بوجود می آید . مهم ترین مرحله برای پتانسیل محصول آغاز می گرد ، همانطور كه محصول ، به مرحله كامل شده مادگی خود می رسد .

( R4 ، مادگی ، در حدود 4/3 اینچ ، در یكی از چهار گره بالایی و بر روی ساقه اصلی ، با یك برگ كاملاٌ پیشرفته ، طول دارد ) .

فشار خشكسالی ، در زمان از طریق R4 ، در حد اندكی ، بعد از مرحله R4 ( شروع رویش دانه ، دانه ها  دارای طول 8/1 اینچ هستند ) ، محصولات موجود را بیش از همین فشار و در هر زمان دیگری از مرحله پیشرفت ، كاهش خواهد داد . در این دوره R45  ( تشكیل دیر هنگام مادگی ) تا حدود R55 (‌مدت كوتاهی قبل از تشكیل و رشد كامل دانه ) مخصوصاٌ  مهم و اساسی است ، زیرا گل دهی متوقف می گردد و می تواند نه به مدت طولانی مادگی های از دست رفته را جبران نماید . مادگی ها و ساقه ها جوان تر ، همچنین، تحت فشار در برابر رشد ناكامل ، استعداد بیشتری را نسبت به مادگی ها و دانه ها ی قدیمی تر دارند .

كاهش محصول در این زمان ، اساساٌ نتیجه فقدان تمام مادگی ، در هر گیاه هستند . بعد از مرحله R56 باید رطوبت مهیا باشد ، اندازه دانه ممكن است ، كاهش محصول را جبران كند . بهر حال ،  اندازه دانه ، از نظر ژنتیكی ، محدود می گردد .

روش ارزیابی پتانسیل محصول  در سویاها ، بصورت زیر است :

1 )‌ محاسبه تعداد گیاهان موجود ، در یك ناحیه آزمایشی كوچك ، در یك مزرعه (   1000/1 دانه در هر جریب) .

بصورت اتفاقی ،  ده ناحیه را در هر مزرعه انتخاب كنید. طول ردیف های مورد نیاز، برابر با 1000/1 در هر جریب می باشد كه بستگی به فاصله گذاری ردیف ها دارد:

74 پا و 8 اینچ برای ردیف های 7 اینچی اندازه گیری می شود.

52 پا و 2 اینچ برای ردیف های 10 اینچی.

34 پا و 10 اینچ ، برای ردیف های 15 اینچی.

26 پا و یك اینچ برای ردیف های 20 اینچی.

17 پا و 5 اینچ ، برای ردیف های 30 اینچی.

14 پا و 6 اینچ ، برای ردیف های 36 اینچی.

13 پا و 19 اینچی ، برای ردیف های 38 اینچی.

ازتعداد گیاهان بدست آمده ، در مرحله چهارم استفاده كنید .

2 ) تعداد مادگی ها را بر روی 10 گیاه موجود در این ردیف ها محاسبه نمایید و بر روی هر 5 گیاه ،  در پایین این ردیف ها .

در نظر بگیرید تا موقعی كه 20 گیاه ، شمارش شده باشد ، عموماٌ بیشتر گیاهان شمارش شده یا بیشتر مكانهای نمونه ای در این مزرعه  ، دقت بیشتری را در ارزیابی مزرعه ، بكار خواهند برد .

3 ) میانگین تعداد مادگی ها ، در هر گیاه ، برای هر ناحیه آزمایشی را محسابه كنید .

4 ) وزن محصولات درهر جریب ، از طریق این رابطه بدست می آید : Bu/A  برابر با تعداد گیاهان ، در هر نمونه است و میانگین X ،  تعداد مادگی ها ا در هر گیاه است كه به اندازه X0.4024  تقسیم شده از طریق ( 60 )  است .

ارزیابی پتانسیل محصول ،  فقط ممكن است برای زمانی كوتاه ،  خوب و مناسب باشد . اگر خشكسالی ادامه یابد و باعث كندی رشد مادگی موجود گردید یا مانع از پر شدن دانه شود ، این ارزیابی ممكنست ، مدت زیادی معتبر و مطمئن نباشد .

معمولاٌ  یك ارزیابی دقیقتر است . هنگامی كه شكل محدودتری را نسبت به تكامل محصول می گیرد . ارزیابی قبل از فقدان برگ ، ممكن است بگوید كه آیا محصول باید بصورت دانه برداشت شود ، یا بصورت علفی . ارزیابی دیگری ممكن است نشان دهد كه آیا این برداشت محصول توجیه می گرد و اصلاح پذیر است .

سویا ها می توانند بصورت علف خشك یا علف تازه مانده برداشت شوند ، اگرچه مشكلات موجود در محافظت از ساقه های وسیع گیاه ، مشكل تولید علف خشك را بوجود می آورند .

علف خشك سویا ، در حد وسیعی از نظر كیفیت و مطلوب بودن حالت علفی خود متنوع هستند و بستگی به نسبت برگ به ساقه ، سختی ساقه و چگونگی بسته بندی و ذخیره سازی خوب و مناسب دارد.

اگر بصورت علف تازه مانده بكار می روند ، باید ، قبل از انباشتگی به دلیل خشك بودن ، بین 40 تا 50 درصد مرطوب شوند .

مرحله مطلوب پیشرفت ، برای برداشت ساقه های علفی سویا ، هنگامی است كه تخمدانها شكل گرفته اند و برگهای پایینی ، به درستی ، شروع به زرد شدن می كنند .

اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه ایالتی اوهایو ، كیفیت هلفی سویا و علفهای تازه گیاه یونجه ( در جدول )  مقایسه كردند . آزمایشات مربوط به مطلوب بودن این گیاه ، نشان می دهد كه ساقه علفی سویا ، از طریق چهار پایان مورد استفاده قرار می گیرد ، اگرچه حیوانات ممكن است ، این علف را با گستردگی بیشتری نسبت به یونجه مصرف كنند ، زیرا ساقه آن سخت است . مقدار بیشتر غیرقابل  پذیرش آن می تواند مورد انتظار قرار گیرد .

پیشرفت و زمان بندی رشد گیاه ، گل دهی ، تشكیل و پیشرفت مادگی و پر شدن لانه های وسویا (‌دانشگاه ایالتی ایوا ) .

كیفیت علفی سویا و یونجه تازه . از دانشگاه ایالتی اوهایو ، گرفته شده است .

Ea

p

NDF2

ADF1

پروتئین

مرحله

محصول

02/1

44/0

2/35

1/31

4/22

تشكیل غنچه

یونجه

30/1

39/0

6/48

6/40

2/16

ابتدای تشكیل مادگی

سویاها

1 ) ADF -  فیبر اسیدی پاك كننده با اندازه قابلیت هضم مقدار پایین ADF قابلیت هضم بالا .

فهرست

تأثیرات فشار خشكسالی بر تولید سویا .........................................................................

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول ................................................................

ادوارد كا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی .........................................

آبیاری گیاه سویا .........................................................................................................

تنوع سویا و انواع محل رشد ساقه ...............................................................................

ارتباط گیاه – آب.........................................................................................................

تحقیق در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری سویا ....................................................

خاكهایی با بافت سخت و پوسته مانند ..........................................................................

پیشنهاداتی در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری ......................................................

خاكهای عمیق با بفت متوسط و نرم ..............................................................................

مراجع    ....................................................................................................................

2) تاریخچه تولید سویا ................................................................................................

سویا در تحقیقات فیزیولوژی.........................................................................................

4 ) ساختمان دانه و تركیب آن .....................................................................................

ساختمان .....................................................................................................................

تركیب.........................................................................................................................

5-اهلی شدن و گونه های سویا  ..................................................................................

6 ) ژنتیك سویا............................................................................................................

7 ) فن آوری زیستی   .................................................................................................

8 ) انواع بو ته های سویا .............................................................................................

9 ) گلدهی و گرده افشانی  .........................................................................................

10 ) روشهای تلاقی ....................................................................................................

11 ) تاثیر طول روز و دما بر روی گلدهی ...................................................................

14-هیپریداسیون به عنوان یك روش اصلاحی...............................................................

15 ) تلاقی برگشتی......................................................................................................

16 ) هدفهای اصلاح سویا  ..........................................................................................

1-16 ) ازدیاد عملكرد ................................................................................................

 2-16 ) رسیدن بموقع گیاه...........................................................................................

3-16 ) مقاومت به خوابیدگی وریزش...........................................................................

4-16 ) مقاومت به بیماریها و نماتد ..............................................................................

بعضی از بیماریهای سویا از این قرارند.........................................................................

5-16  ) كیفیت و تركیت دانه ......................................................................................

6-16 ) اصلاح واریته های خوراكی وعلوفه ای   ........................................................

7-16 ) اصلاح برای تنش های محیطی..........................................................................

17 ) فرآورده های جانبی  ............................................................................................

18- مصارف و اقتصاد فر آورده های سویا....................................................................

19 ) مركز تحقیقات و توسعه سبزیجات آسیا ................................................................

20-نتیجه گیری............................................................................................................

گندم‌............................................................................................................................    

 آفتابگردان‌ :.................................................................................................................

برداشت‌ :.....................................................................................................................

 كود مورد نیاز را در سه‌ مرحله‌ استفاده‌ می‌كند.............................................................    

 مرحله‌ داشت‌..............................................................................................................

حبوبات‌ .......................................................................................................................

21) منابع......................................................................................................................

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق حروف مقطعه قرآن تحقیق جایگاه مهریه در انواع طلاق پروژه سیستم های خبره پروژه بودجه (تولید قطعه هواپیما) دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش