👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

چکیده

 مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  و یا مرگ سازمانهاست و بی شك این وظیفه مدیران است كه با توجه به اهداف سازمانی روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدایت كنند . در مدیریت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در كارهای آن در گیرند و ازاین راه احساس احترام به خود،رضایت شغلی و همكاری كاركنان با مدیریت بهبودمی یابد.درچنین فضایی تلفیق اندیشه ها شکل می گیردوتولید وپشرفت دانش سازمان شکل می گیرد.عدم آفرینش چنین فضایی رکود وفتوررابدنبال داشته،اندیشه ها درفضای ذهن مدفون شده وهرگزبروزخارجی نمی یابندواین پیدایش وتشدید سکوت سازمانی است.زیرااگرزبانها به گردش درنیایندوافکاربیان نشودتولیددانش نیزاتفاق نمی افتد.درباره مقوله سکوت سازمانی پژوهش هایی اندک انجام گرفته است اما تاکنون درباره تاثیرارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی تحقیقی انجام نشده است.پژوهش صورت گرفته مربوط به شرکت نفت فلات قاره ایران است ونتایج آن حاکی ازتاثیرارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی دراین سازمان می باشد.

کلید واژه ها: سکوت سازمانی، مدیریت،ارتباطات درون سازمانی،شرکت نفت فلات قاره ایران

مقدمه:

     سازمانها در معنای وسیع كلمه ركن اصلی اجتماع كنونی اند و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  و یا مرگ سازمانهاست و بی شك این وظیفه مدیران است كه با توجه به اهداف سازمانی روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدایت كنند . از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی سازمانها را برای رسیدن به اهداف خود هرروزبا مشكلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته است.این تغییرات موجب شده كه روز به روز تحولات جدیدی درخصوص نظریه های مختلف ارائه شده در زمینه مدیریت صورت گیرد. نكته قابل توجه در تمام این نظریه ها تاكید بر نقش بااهمیت مدیریت و نیروی انسانی كار آمد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است و پیدایش این دیدگاه در خصوص نقش مدیریت در سازمان به بررسی و تحقیقات متعدد در زمینه مسایل مرتبط با مدیریت و رهبری سازمان انجامیده است.زیرا در مدیریت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در كارهای آن در گیرند و ازاین راه احساس احترام به خود،رضایت شغلی و همكاری كاركنان با مدیریت بهبودمی یابد.

بخشی از متن

پیشینه تحقیق:

1.در تحقیق یوسفى ( 1377 ) در خصوص طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی در سازمان تربیت بدنی، هشت مولفه ارتباط سازمانی از دیدگاه پرسنل سازمان مورد بررسی قرار گرفت و با نرم انجمن بین المللی ارتباطات مورد مقایسه قرار گرفت كه محقق به این نتیجه دست یافت كه مؤلفه های ارتباط سازمانی تاثیرات بسیاری بر سازمان گذاشته اند.

2. هارولد[1]وهمکاران(2006)ووسک وهمکاران(2007) درتحقیقات خودبه ارتباط معناداربین ارتباطات درون سازمانی وتعارض پی بردند.

3.درتحقیق دانایی فرد وهمکاران (1390)درخصوص نقش فرهنگ سازمانی درپدیده سکوت سازمانی،به رابطه معناداری بین این دومولفه دست یافتند.آنان دریافتند که تقویت هرچه بیشترفرهنگ سازمانی می تواند درکاهش سکوت سازمانی موثر باشد.

4.ادمونسون وجرج[2](2007)درتحقیقی دررابطه اعتماد سازی فضای کاروسکوت سازمانی پی به این واقعیت بردند که افزایش فضای اعتماد درمحیط کارمی تواند درکاهش چشمگیر جو سکوت سازمانی موثرباشد

5. رضازاده کرمانی (1390)درپایان نامه کارشناسی ارشدخوددر دانشگاه پردیس قم به بررسی تاثیرعوامل مدیریتی برسکوت سازمانی پرداخته اند.این تحقیق درنیروگاه برق کرمان صورت گرفته ونشان دهنده ارتباط معناداری بین این دومقوله می باشد.

[1] harrold[2] Edmondson and George Munchus

ارتباطات مقوله ای است اجتماعی وخمیرمایه اجتماعی بودن بین آنها ارتباط بین آنهاست.دربررسی بحث ارتباطات وزمینه تاریخی آن بایستی گفت اززمانی که انسانها تصمیم گرفتند که درکناریکدیگرزندگی کنند،نیازبه برقراری ارتباط مطرح وبه وجود آمد.امروزه انسانها تقریبا"همه فعالیتهای خودرابه نوعی درارتباط بایکدیگرانجام می دهندوزندگی بشربه یک شبکه ارتباطی وسیع شباهت دارد.آنگاه که پدری برگونه فرزندش بوسه می زند،کودکی به مادرش لبخند می زند،دانش آموزی برای پاسخ به آموزگارخوددستش رابلند می کند،مشتری برچسب قیمتها رانگاه می کند،هرکدام ازاینها نوعی برقراری ارتباط است که آدمیان درزندگی روزمره باآن درارتباطند(رضائیان،1382: 218)

ارتباطات سازمانی

از تركیب دو واژه ارتباط و سازمان می‌توان به مفهوم جدیدی دست یافت كه ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی كه یكی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدفمندی، ساختارمندی، وظیفه‌مداری و محاط بودن در یك سازمان، در مقایسه با انواع دیگر ارتباط بیشتر مورد توجه است. در رویكردهای گوناگون علم مدیریت در مفهوم ارتباطات سازمانی با توجه به تعریف هر یك از سازمان، تفاوتهای محسوسی دیده می‌شود. برای مثال در مكتب كلاسیك كه سازمان به عنوان ماشین در نظر گرفته می‌شود، عناصر ارتباط به این صورت است: ارتباط یك وظیفه است، مسیر ارتباطی به صورت عمودی است، كانال ارتباطی همواره به صورت كتبی و سبك ارتباط به صورت رسمی است.(فرهنگی،1372)

ارتباطات سازمانی را می‌توان با نگرش فرهنگی نیز مورد بررسی قرار داد. در این رویكرد محیط درونی و بیرونی سازمان دارای فرهنگی قوی یا ممتاز و متشكل از عناصری چون ارزش ها، قهرمانان، آداب و رسوم و شبكه فرهنگی در نظر گرفته‌می‌شود. در نگرش فرهنگی به سازمان، توجه به روابط با مشتریان نسبت به ساختار دیوان سالار سازمانی دارای ارزش بیشتری است. در این رویكرد تصویر و هویت سازمانی اهمیت دارد.(هرولدکونتز[1]1370: 335)

[1] Harold kontez

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    شماره صفحه

1- فصل اول- کلیات تحقیق............................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................................ 2

1-1- بیان مسأله.................................................................................................... 3

1-2- ضرورت موضوع تحقیق.................................................................................... 5   

1-3- سؤال تحقیق................................................................................................... 5

1-4- فرضیه ها ی تحقیق.......................................................................................... 5

1-4-1-فرضیه اصلی.............................................................................................. 5

1-4-2-فرضیه فرعی.............................................................................................. 6

1-5- اهداف تحقیق................................................................................................. 6

1-6-روش شناسی تحقیق........................................................................................... 6

1-6-1-روش تحقیق................................................................................................ 6

1-6-2-جامعه آماری............................................................................................... 6

1-6-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه.......................................................................... 7

1-6-4-روشهای گرد آوری داده ها وابزار مورد استفاده برای آن............................................... 7

1-6-5-مقیاس مورد استفاده........................................................................................ 7

1-6-6-روشهای تحلیل داده ها..................................................................................... 7

1-7- قلمرو تحقیق.................................................................................................. 7

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................... 7

1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق........................................................................................ 8

1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق........................................................................................ 8

1-8- شرح واژه های تحقیق....................................................................................... 8...

1-9-نقشه راه تحقیق.............................................................................................. 10

1-10-پیشینه تحقیق............................................................................................... 11

1-11-جمع بندی فصل اول...................................................................................... 12

2- فصل دوم- ادبیات تحقیق....................................................................................... 13

مقدمه.............................................................................................................. 14

2-1-ارتباطات.................................................................................................... 15

2-1-1- ارتباطات سازمانی...................................................................................... 16

2-1-2-فرایند تاریخی بررسی ارتباطات سازمانی ............................................................. 17

2-1-3- ارکان اصلی فرایند ارتباط.............................................................................. 18

2-1-4-ابعاد ارتباط سازمانی..................................................................................... 19

2-1-5- فرایند مدیریت و ارتباطات.............................................................................. 21

2-1-5-1- برنامه ریزی.......................................................................................... 21

2-1-5-2- سازماندهی............................................................................................ 21

2-1-5-3-هدایت.................................................................................................. 21

2-1-5-4-کنترل.................................................................................................. 22

2-1-6-دلایل و ضرورت ارتباط................................................................................ 22   

2-1-7-سبک های ارتباط........................................................................................ 23

2-1-7-1-سبک دستوری......................................................................................... 23

2-1-7-2-سبک ترغیبی.......................................................................................... 23

2-1-7-3-سبک حمایتی.......................................................................................... 24   

2-1-7-3-سبک تفویضی......................................................................................... 24

2-1-8-اصول مدیریت ارتباطی................................................................................. 24   

2-1-8-1-یکپارچگی و همسویی ارتباطی....................................................................... 24   

2-1-8-2-توجه به تامین نیازهای ارتباطاتی کارکنان........................................................... 24

2-1-8-3-جریان اطلاعات مورد نیاز در سرتاسر سازمان.................................................... 24

2-1-8-4-ارتباطات و هماهنگی در سازمان.................................................................... 25

2-1-8-5-مشارکت عمومی کارکنان و مدیران  در برقراری ارتباطات موثر................................ 25

2-1-9-خصیصه های ارتباطات اثربخش....................................................................... 25

2-1-10-موانع برقراری ارتباط موثر........................................................................... 26

2-1-10-1-موانع فرایندی........................................................................................ 26

2-1-10-2- موانع شخصی...................................................................................... 27

2-1-10-3-موانع فیزیکی........................................................................................ 28

2-1-10-4-موانع معنایی......................................................................................... 28

2-1-11-چرخه مدیریت ارتباطات داخلی....................................................................... 28

2-1-11-1-مرحله شناسایی نیازهای ارتباطی.................................................................. 29

2-1-11-2-تعیین اهداف برنامه های ارتباطی.................................................................. 29

2-1-11-3-طراحی واستقرار کانال های ارتباطی.............................................................. 29

2-1-11-4-مرحله تجزیه و تحلیل وتامین نیازهای ارتباطی کارکنان.......................................... 29

2-1-12-کاربردهای سیستم ارتباطات داخلی.................................................................... 29

2-1-13-مدیریت ارتباطات در الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی............................................... 30

2-1-14-چالشهای مطرح در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات داخلی........................................ 30

2-1-15-پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در ایران......................................................... 32

2-1-16- پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در خارج....................................................... 33

2-2-کیفیت زندگی کاری و ارتباطات درون سازمانی.......................................................... 34

2-2-1-مفاهیم و تعاریف......................................................................................... 34

2-2-2-تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری.................................................................... 37

2-2-3-ابعاد و شاخصهای کیفیت زندگی کاری................................................................. 38

2-2-4-رویکردهای کیفیت زندگی کاری جهت توسعه مشاغل................................................. 41

2-2-5- نظریه های کیفیت زندگی کاری........................................................................ 42

2-2-5-1-نظریه سلسله مراتب نیازها........................................................................... 42   

2-2-5-2-نظریه نیاز به موفقیت................................................................................. 43

2-2-5-3-نظریه زیستی، تعلق،رشدERG ...................................................................... 43

2-2-5-4-نظریه انگیزش-بهداشت............................................................................... 44

2-2-5-5-نظریه تئوری انتظار.................................................................................. 45

2-2-5-6-نظریه تیوری برابری................................................................................. 45

2-2-5-7-نظریه کاسیو........................................................................................... 45

2-3-سکوت سازمانی............................................................................................. 47

2-3-1-تعاریف سکوت سازمانی................................................................................ 48

2-3-2-انگیزه های سکوت سازمانی............................................................................ 50

2-3-3-عوامل سکوت سازمانی.................................................................................. 52

2-3-3-1-عوامل مدیریتی........................................................................................ 52

2-3-3-2-عوامل سازمانی و محیطی............................................................................ 54

2-3-3-3-عوامل اجتماعی و گروهی............................................................................ 55

2-3-3-4-عوامل فردی........................................................................................... 56

 2-3-4-عوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان................................................................. 57

2-3-5-رابطه رفتار سکوت کارکنان با نگرش های شغلی..................................................... 58

2-4-پیشینه تحقیق................................................................................................. 59

2-4-1-تحقیقات داخلی انجام شده................................................................................ 59

2-4-2- تحقیقات خارجی انجام شده.............................................................................. 60

2-5-چهارچوب نظریه تحقیق.................................................................................... 61

2-6-جمع بندی فصل دوم........................................................................................ 62

3- فصل سوم- روش شناسی تحقیق.......................................................................... 63

مقدمه.............................................................................................................. 64

3-1- روش شناسی تحقیق........................................................................................ 64

3-2- جامعه و نمونه آماری...................................................................................... 65

3-2-1- جامعه آماری............................................................................................ 65

3-3- روش نمونه گیری.......................................................................................... 65

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................ 66

3-5- متغیر های تحقیق........................................................................................... 66

3-5-1-متغیر مستقل............................................................................................. 66

3-5-2-متغیر وابسته.............................................................................................. 66

3-6-ابزار سنجش تحقیق......................................................................................... 66

3-7-روایی........................................................................................................ 68

3-8-پایایی........................................................................................................ 68

3-9-فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 69

3-9-1-فرضیه های اصلی....................................................................................... 73

3-9-2-فرضیه های فرعی....................................................................................... 74

3-11-روش ها و فنون آماری................................................................................... 74

3-11-روش اجرایی تحقیق....................................................................................... 71

3-12-موانع و محدودیت های تحقیق............................................................................ 71

3-12- جمع بندی فصل سوم..................................................................................... 71

4-فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................ 72

مقدمه.............................................................................................................. 73

4-1-توصیف داده ها............................................................................................. 73

4-2-جداول ونمودارهای فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه......................................... 73

4-2-1- جنسیت پاسخ گویان.................................................................................... 73

4-2-2- سابقه کار پاسخ گویان................................................................................... 74

4-2-3-نوع استخدام پاسخ گویان................................................................................. 75

4-2-4- سن پاسخ گویان......................................................................................... 75

4-2-5-تحصیلات پاسخ گویان................................................................................... 76

4-3-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها.................................................................... 77

4-3-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف......................................................................... 77

4-3-2-همبستگی پیرسون........................................................................................ 79

4-3-3-آزمون فرضیات.......................................................................................... 80

4-3-3-1- آزمون فرضیه اصلی................................................................................. 80

4-3-3-2-آزمون فرضیه اول.................................................................................... 81

4-3-3-3- آزمون فرضیه دوم................................................................................... 82

4-3-3-4- آزمون فرضیه  سوم.................................................................................. 83

4-3-3-5- آزمون فرضیه چهارم................................................................................ 84

4-3-3-6- آزمون فرضیه پنجم.................................................................................. 85

4-3-3-7- آزمون فرضیه ششم.................................................................................. 86

4-3-3-8- آزمون فرضیه هفتم................................................................................... 87

4-4- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سکوت سازمانی........................................................ 90

4-5-جمع بندی فصل چهارم..................................................................................... 96

5- فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها............................................................. 97

مقدمه.............................................................................................................. 98

5-1- نتیجه گیری................................................................................................. 98

5-1-1-بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات............................................................... 98

5-1-1-1-نتیجه آزمون فرضیه اصلی........................................................................... 98

5-1-1-2- نتیجه آزمون فرضیه اول............................................................................ 99

5-1-1-3-نتیجه آزمون فرضیه دوم.............................................................................. 99

5-1-1-4-نتیجه آزمون فرضیه سوم............................................................................ 99

5-1-1-5-نتیجه آزمون فرضیه چهارم........................................................................ 100

5-1-1-6-نتیجه آزمون فرضیه پنجم.......................................................................... 100

5-1-1-7-نتیجه آزمون فرضیه ششم........................................................................... 101

 5-1-1-8- نتیجه آزمون فرضیه هفتم......................................................................... 101

 5-1-2-نتیجه آزمون مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی.................................................. 102

5-2- پیشنهادات................................................................................................. 102

5-2-1-پیشنهادهای مرتبط با فرضیات تحقیق................................................................. 102

3-5-جمع بندی فصل پنجم...................................................................................... 104

پیوست ها........................................................................................................ 105

پرسشنامه........................................................................................................ 106

منابع و مأخذ..................................................................................................... 112

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه تحقیق مقایسه دوران کودکی و نوجوانی پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم