👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

 

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان قم تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 385 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای 86/0) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس رابطه معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند. 

واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان قم.

مقدمه پژوهش

در طول دو دهه اخیر پیشرفت های فناوری و آزادسازی جریانات سرمایه سبب كاهش موانعی شده است كه بر سر راه بازارهای سهام محلی وجود داشت. شركت ها بهتر و راحت تر می توانند در خارج فعالیت كنند و در پی دستیابی به این بازارها هستند تا بتوانند رشد كرده و اهداف متعارف خود را تحقق بخشند. از سوی دیگر بورس ها نیز در پی جذب سرمایه و توسعه، تأسیس شركت ها در خود و تقویت بخش خصوصی می باشند(انواری رستمی و لاری سمنانی، 1386). امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است.

بخشی از متن

تعاریف سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرآیند توسعه محسوب می­گردد، مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).

سرمایه­گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری را اثبات نموده­اند (نادیکومانا  2000). از دیدگاه کلی، سرمایه­گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).

سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).

سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).

سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).

  - Nadikumana

اطلاعات سرمایه­ گذار

اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده  اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شركت ها می باشد كه اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ كه این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اكثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند كه از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند كه شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند كه باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا كارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).

فهرست مطالـب

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

چکیده ............................................................................................................................................ 1

فصل اول : كلیات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش................................................................................................................... 3

1-2) بیان مساله پژوهش........................................................................................................... 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 6

1-4) اهداف پژوهش.................................................................................................................. 7

1-5) فرضیه های پژوهش ........................................................................................................ 7

1-6) قلمرو پژوهش..................................................................................................................... 9

1-6-1) قلمرو موضوعی............................................................................................................. 9

1-6-2) قلمرو مكانی.................................................................................................................. 9

1-6-3) قلمرو زمانی................................................................................................................... 9

1-7) کاربرد نتایج پژوهش......................................................................................................... 9

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات...........................................................................................10

خلاصه.......................................................................................................................................... 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه............................................................................................................................... 13

2-2) بخش اول: سرمایه گذاری............................................................................................ 14

2-2-1) ماهیت سرمایه گذاری............................................................................................. 14

2-2-2) تعاریف سرمایه گذاری............................................................................................. 15

2-2-3) اهمیت سرمایه گذاری............................................................................................. 16

2-2-4) سرمایه گذاران........................................................................................................... 17

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه گذار......................................................................................... 18

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری................................................ 19

2-2-6) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری................................................................... 21

2-2-6-1) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری....................................................... 21

2-2-7) ویژگی های سرمایه گذاران.................................................................................... 25

2-2-7-1) رفتار سرمایه گذاران........................................................................................... 28

2-2-8) نا اطمینانی اقتصادی............................................................................................... 30

2-2-8-1) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی.................................... 30

2-2-8-2) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران...................................................... 31

2-2-9) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری........................................................ 32

2-2-9-1) خطای بیش اطمینانی........................................................................................ 33

2-2-9-2) خطای دسترسی.................................................................................................. 33

2-2-9-3) خطای تشدید تعهد............................................................................................ 34

2-2-9-4) خطای تصادفی بودن.......................................................................................... 34

2-2-9-5) خطای پس بینی................................................................................................. 35

2-2-10) نقش شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری.................................................. 35

2-2-10-1) تورش های رفتاری.......................................................................................... 36

2-3) بخش دوم: بازارهای مالی............................................................................................. 38

2-3-1) اهمیت بازارهای مالی.............................................................................................. 38

2-3-2) توسعه بازارهای مالی................................................................................................ 40

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی...................................................................................... 41

2-3-4) بازار سرمایه در ایران................................................................................................ 41

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار.................................................................................... 42

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس.......................................................................................... 43

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه.......................................................... 44

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ...................................................................... 46

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران ........................................................................ 47

2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن .................................................... 50

2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها................................................................................ 52

2-4-7) شعب منطقه ای بورس .......................................................................................... 53

2-5) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)............................... 54

2-5-1) مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور.................................................. 54

2-5-2) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..............................................57

2-6) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق.........................................................................60

خلاصه.......................................................................................................................................... 64

فصل سوم: روش اجرای پژوهش 

3-1) مقدمه............................................................................................................................... 67

3-2) نوع پژوهش..................................................................................................................... 67

3-3) مراحل اجری پژوهش.................................................................................................... 67

3-4) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری................................................................. 68

3-5) روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 68

3-6) ابزار جمع آوری داده ها................................................................................................ 69

3-6-1) اجزای پرسشنامه...................................................................................................... 69

3-6-2) روایی پرسشنامه........................................................................................................ 70

3-6-3) پایایی پرسشنامه....................................................................................................... 70

3-6-4) روش نمره گذاری در ابزار سنجش....................................................................... 71

3-7) متغیرهای پژوهش......................................................................................................... 72

3-8) روش ها و آزمون های آماری...................................................................................... 72

خلاصه.......................................................................................................................................... 73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................................... 75

4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام     75

4-1-1) جنسیت....................................................................................................................... 75

4-1-2) سن............................................................................................................................... 76

4-1-3) تحصیلات.................................................................................................................... 76

4-1-4) رشته تحصیلی........................................................................................................... 77

4-1-5) سابقه خرید سهام..................................................................................................... 77

4-2) آزمون فرضیات پژوهش................................................................................................ 78

4-2-1) فرضیه اول.................................................................................................................. 78

4-2-2) فرضیه دوم................................................................................................................. 80

4-2-3) فرضیه سوم................................................................................................................ 81

4-2-4) فرضیه چهارم............................................................................................................. 82

4-2-5) فرضیه پنجم............................................................................................................... 83

4-2-6) فرضیه ششم.............................................................................................................. 84

4-2-7) فرضیه هفتم............................................................................................................... 85

4-2-8) فرضیه هشتم............................................................................................................. 86

4-3) یافته های جانبی پژوهش............................................................................................ 87

4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت.......................................... 87

4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها.......................................... 88

4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها............................... 89

4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی.............................. 91

4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه خرید سهام                92

4-3-6) رتبه بندی عوامل مورد بررسی.............................................................................. 94

خلاصه.......................................................................................................................................... 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه........................................................................................................................................... 97

5-1) خلاصه و نتیجه گیری ................................................................................................. 97

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام................................................. 98

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش.......................................................................... 99

5-1-3) یافته های جانبی................................................................................................... 103

5-2) محدودیت های پژوهش............................................................................................ 106

5-3) پیشنهادها ....................................................................................................................107

5-3-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش...............................................................................107

5-3-2) توصیه هایی برای محققین آینده...................................................................... 109

خلاصه....................................................................................................................................... 110

منابع و ماخذ .......................................................................................................................... 111

ضمائم و پیوست ها................................................................................................................ 117

پرسشنامه................................................................................................................................. 118

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش............................ 121

چکیده لاتین........................................................................................................................... 163

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیکی تحقیق حجاب، تاریخچه و عوامل مرتبط گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان گزارش کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی) طرح توجیهی روغن كشی از دانه های روغنی با ظرفیت 1840 تن