👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاك

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاك

مقاله اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاك

مقاله  اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاك

وسایل مورد نیاز : استوانه فلزی با حجم معین ، بوشن ( لوله كمكی ) ، چكش ، كاردك ، طرف نمونه برداری ، ترازو و اتوكلاو

شرح آزمایش : به منطقه مورد نظر رفته یك سطح صافی كه عاری از پوشش گیاهی ویا خاروحاشاك باشد راانتخاب نموده بااستفاده از استوانه فلزی با حجم معین ( ارتفاع 4.2 و قطر 5.5 س م ) كه دارای لبه تیز میباشد ( جهت جلوگیری ازخراب شدن ساختمان خاك وسهولت درنمونه برداری ) . ./ لبه استوانه فلزی را روی خاك كه رطوبت درحدظرفیت مزرعه F.C بوده قرارداده و استوانه را بافشاردست به داخل زمین فرو نموده بطوریكه كاملا درخاك قرارگیردوبرای انجام كار، بهتر است از یك لوله فلزی یا یك عدد رینگ با استفاده ازچكش استوانه را بهتردرخاك فروبرده بنحویكه لبه بالایی استوانه فلزی بیش از یك س م درخاك كاملا فرورود . سپس با استفاده ازبیلچه استوانه رااززمین خارج وبوسیله كاردك خاكهای اطراف و دوسراستوانه راتمیزنموده بطوریكه خاك باقیمانده به اندازه حجم داخلی استوانه باشد . نمونه خاك فوق را درظرف نمونه برداری ریخته وبوسیله ترازو توزین و با استفاده از اتوكلاوآنراخشك نموده ومجددا توزین نموده و محاسبات لازم را انجام میدهیم برای انجام این آزمایش رطوبت خاك بایددرحد F.C باشدتا ساختمان خاك دیسپرس و خراب نشود واین امرسهولت نمونه برداری را بهمراه دارد. محاسبات با استفاده از رابطه زیر صورت میگیرد

یك توده خاك از سه جزء تشكیل شده است : 1 / ذرات جامد    2 / آب ( رطوبت )    3 / هوا

   یا   كه Vt حجم كل ( حجم استوانه) میباشد . وزن مخصوص ظاهری خاك نیز از رابطه زیر بدست می آید .

As = Ms / Vt

خاك ایده آل :

خاكی است كه دارای 50% موادجامد و 25% هوا و 25 % رطوبت یا آب باشد.

درفرمولها Ma جرم هوای خاك        Mw جرم آب خاك        Ms جرم قسمت جامد     Mt جرم كل اجزاء

است معمولا به جای جرم خاك وزن خاك را بكار میبریم كه حاصل ضرب جرم و شتاب است .

حجم كل خاك نیزاز رابطه Vt = Va + Vw + Vs  بدست می آید و حجم خلل و فرج خاك از رابطه Vf = Vw + Vs  بدست می آید

تعیین وزن مخصوص خاک در محل

مقدمه :

در آزمایش قبلی میزان درصد رطوبت بهینه خاك را بدست آوردیم. كه اگر خاك با این درصد رطوبت كوبیده شود

بیشترین وزن مخصوص خشك را بدست می آورد. ولی در كارگاهها معمولاً در اثر مراعات نكردن دقیق این درصد

رطوبت و سایر شرایط آزمایش پروكتور وزن مخصوص خشك حاصل كمتر(وگاهی بیشتر) از وزن مخصوص خشك

ماكزیمم بدست آمده در آزمایش پروكتور خواهد بود. برای تعیین وزن مخصوص خاك كوبیده شده در كارگاهها

عمومًا از دو وسیله ماسه ای و روغنی استفاده می شود. البته در برخی طرحهای عظیم از وسائل مخصوص الكتریكی

نیز برای تعیین وزن مخصوص خشك خاك در محل استفاده می شود.

روش ماسه ای بر روی این اصل بنا شده كه ابتدا حفره ای در خاك كوبیده شده یا در خاك طبیعی برای بستر راه

ایجاد نمود. و وزن خاك خارج از حفره و حجم حفره را اندازه گرفته و از آنجا

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مقایسه معماری جهان و ایرانی اسلامی پاورپوینت پایگاه داده ها ترجمه ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی- یک مثال از دشت کرمان، ایران پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان پاورپوینت درز انبساط در ساختمان