👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.

در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،1382، 80 ). 

بخشی از متن

نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر "لومن" و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)

[1].Node

دلایلی که نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تاثیرآن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:

اول از طریق روابط شبکه ای و تعاملات، سازمان می تواند دستیابی به منابع استراتژیک و مالی را تضمین نماید. دوم سازمان ها می توانند به اطلاعات با کیفیت بالا در مورد فرصت های تولیدی، بازاریابی و تکنولوژیکی دست یابند. (فافچمپس، 2002). برت(1992) پیشنهاد می کند که این مزیت اطلاعاتی می تواند به شکل دستیابی به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سریع تر از دیگر رقبا و دستیابی به فرصت ها از طریق خوشنامی و شهرت باشد.

سوم روابط شبکه ای اجتماعی فرصت های برای کسب دانش و بهره برداری از آن را فراهم می سازد. ( الوانی،1381)

این مزیت ها اهمیت خاصی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه  های کشور دارد و آن به دلیل سطح بالای عدم اطمینان به علت کمیابی منابع، اطلاعات و دانش است. بنابر این ضرورت و اهمیت دارد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی مطالعه و بررسی گردد. 

"پورتس"[1]: منظور از سرمایه اجتماعی، هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. این تعریف بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.

برت[2]:سرمایه اجتماعی، دوستان، همکاران و تماس های کلی تری است که از طریق آنها فرصت های استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست می آید.

"کوهن و پروساک"[3]: از پیوندهای موثر موجود بین مردم ترکیب یافته است. پیوندهایی که مبتنی بر اعتماد، فهم متقابل ارزش های مشترک و رفتارهای است که اعضای اجتماعات و شبکه های انسانی را به یکدیگر پیوند می دهد و عمل همیاری را ممکن می سازد.

[1] - Portes , A[2] - Ronald Burt[3] - Cohen and prosak

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 2

1-1 بیان مساله تحقیق........................................................................................................................................... 5

1-2 سابقه موضوع................................................................................................................................................. 8

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق.............................................................................................................................. 9

1-4 بیان اهداف تحقیق...................................................................................................................................... 11

1-5 چهارچوب نظری....................................................................................................................................... 11

1-6 مدل تحقیق ................................................................................................................................................ 13

1-7 فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق.................................................................................................................... 15

1-8 روش تحقیق............................................................................................................................................... 15

1-9 جامعه آماری مورد مطالعه ....................................................................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................................ 16

1-11 قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................... 17

1-11-1 قلمرو موضوعی .......................................................................................................................... 17

1-11-2 قلمرو زمانی ................................................................................................................................ 17

1-11-3 قلمرو مکانی ................................................................................................................................ 17

1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................ 17

1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................... 18

1-14 تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق ................................................................................................ 18

1-14-1 سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 19

1-15 ابعاد سرمایه اجتماعی.............................................................................................................................. 19

1-16-1 تعالی سازمانی ............................................................................................................................. 20

1-17-1 معیارهای تعالی سازمانی............................................................................................................. 20

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول ..................................................................................................................... 25

2-1 سرمایه اجتماعی ........................................................................................................................................ 25

2-2 تعاریف سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 25

2-3 تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها................................................................................................ 31

2-4 ابعاد سرمایه اجتماعی................................................................................................................................ 32

2-4-1 بعد ساختاری ................................................................................................................................. 32

2-4-2 بعد شناختی..................................................................................................................................... 32

2-4-3 بعد رابطه ای................................................................................................................................... 33

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی..................................................................................................... 37

بخش دوم...................................................................................................................... 40

2-6 تعالی سازمانی............................................................................................................................................. 40

2-7 تاریخچه تعالی سازمانی............................................................................................................................. 41

2-8  تعریف مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 42

2-9 تعریف مدل................................................................................................................................................. 43

2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ............................................................................... 44

2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی............................................................................................................... 46

2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 53

2-13 کاربردهای تعالی سازمانی...................................................................................................................... 54

2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی.................................................................................................... 54

2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی................................................................................................. 56

بخش سوم..................................................................................................................... 62

2-16 پیشینه تحقیق............................................................................................................................................ 62

2-16-1 مطالعه های خارجی.................................................................................................................... 62

2-16-2 مطالعه‏های داخلی........................................................................................................................ 64

بخش چهارم.................................................................................................................. 68

2-17 تربیت مدرس........................................................................................................................................... 68

2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه..................................................................................................... 68

2-17-2 مأموریت دانشگاه......................................................................................................................... 70

2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس.......................................................................................... 70

2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی................................ 71

2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه............................................................................................................. 71

2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه...................................................................................................... 72

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................................................... 74

3-1 فرآیند تحقیق............................................................................................................................................... 74

3-2 فرضیه های تحقیق .................................................................................................................................... 75

3-3 نوع و روش تحقیق.................................................................................................................................... 76

3-4 جامعه و نمونه آماری ............................................................................................................................... 77

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات............................................................................................................... 78

3-6 سنجش روایی پرسش نامه ....................................................................................................................... 80

3-7 سنجش پایایی پرسش نامه....................................................................................................................... 82

3-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................................................... 84

3-9 روش تحلیل آماری.................................................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

مقدمه..................................................................................................................................................................... 86

بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی................................................................................. 86

4-1-1 جنسیت.................................................................................................................................................. 86

4-1-2 سن.......................................................................................................................................................... 87

4-1-3 وضعیت تأهل........................................................................................................................................ 87

4-1-4 میزان تحصیلات.................................................................................................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصیل......................................................................................................................... 89

4-1-6 رشته تحصیلی....................................................................................................................................... 90

4-1-7 سابقه كار................................................................................................................................................ 90

4-1-8 نوع استخدام.......................................................................................................................................... 91

4-1-9 محل كار................................................................................................................................................. 91

بخش دوم...................................................................................................................... 93

4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش.................................................................................. 93

بخش سوم..................................................................................................................... 97

4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش....................................................................................................................... 97

4-3-1 بررسی فرضیه اصلی.................................................................................................................... 100

4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول............................................................................................................ 100

4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم............................................................................................................ 105

4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم........................................................................................................... 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه.................................................................................................................................................................. 109

5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق................................................................................................................... 109

5-2 پیشنهادها.................................................................................................................................................. 114

5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی.......................................................................................................... 114 

5-3 محدودیت های تحقیق........................................................................................................................... 115

منابع و مآخذ............................................................................................................... 116

👇محصولات تصادفی👇

مقاله حکمت ابنیه سنتی ایران خط مقاله IP Routing پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز پروژه مالی انبارداری