👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

بررسی فنی......................................................................................................................................................................... 6

1-4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................................................................. 9

1-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده......................................................................... 9

1-4-2  جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه....................................................................................... 11

2-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه............................................................................ 13

5-1 مراحل ساخت......................................................................................................................................................... 16

1-5-1 مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (7-1).................................................................................... 16

1-5-1 جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه............................................................................................ 17

(جدول 1-8 )................................................................................................................................................................. 17

1-۵-۳ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه.................................................................................................. 19

جدول(1-۹).................................................................................................................................................................... 19

1-۵-۴ جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه................................................................................... 20

(جدول1-۱۰).................................................................................................................................................................. 20

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 23

کلیات............................................................................................................................................................................... 23

-6  1-۶ لیست مواد........................................................................................................................................................ 24

1-۶-۱ لیست مواد بخش ساخت تولید.......................................................................................................................... 24

(جدول 1-۱۱ )............................................................................................................................................................... 24

1-۶-۲  لیست مواد بخش نت........................................................................................................................................ 24

(جدول 1-۱۲ )............................................................................................................................................................... 24

1-۶-۳ لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)..................................................................................................... 25

( جدول 1-۱۳)............................................................................................................................................................... 25

1-۷ لیست ماشین آلات.................................................................................................................................................. 26

جدول 1-۱۴.................................................................................................................................................................... 26

1-۸ لیست تجهیزات/تاسیسات...................................................................................................................................... 27

جدول 1-۱۵.................................................................................................................................................................... 27

1-۹ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی...................................................................................................................... 28

1-۹-۱ لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی).................................. 28

جدول (1-16)................................................................................................................................................................ 28

1-9-2 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی).............................................. 30

جدول 1-17................................................................................................................................................................... 30

1-9-3 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید.................................................................................... 31

جدول 1-18................................................................................................................................................................... 31

10-1 برآورد تعداد ماشین آلات................................................................................................................................... 34

1-10-1 بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی.................................................................................................. 34

- ماشین آلات بخش پروتیین ساز.................................................................................................................................. 34

* زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:.................................................................................................... 35

- ماشی آلات بخش بسته بندی...................................................................................................................................... 35

1-10-2  محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار................................................................................................................ 36

جدول 1-19.................................................................................................................................................................... 36

1-11 برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول 1-20)......................................................................................................... 38

1-12 برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز............................................................................................................................. 39

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه.............................................................................................. 39

جدول 1-21................................................................................................................................................................... 39

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه.............................................................................................. 41

فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه............................................................................................. 43

1-14 لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،...).................................................................................... 43

1-15 برآورد فضای مورد نیاز........................................................................................................................................ 47

1-15-1 برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید................................................................................................................ 47

1-15-2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها....................................................................................................................... 49

انبار مواد اولیه (بلغور).................................................................................................................................................... 49

انبار بلغور در جریان ساخت........................................................................................................................................... 49

انبار نهایی........................................................................................................................................................................ 49

1-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها...................................................... 50

1-15-3 براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه........................................................................................... 52

جدول 1-24................................................................................................................................................................... 52

جمع بندی....................................................................................................................................................................... 55

پرسنل مورد نیاز:.............................................................................................................................................................. 56

فضای مورد نیاز بخش های کارخانه............................................................................................................................... 56

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 58

بررسی مالی و اقتصادی................................................................................................................................................... 58

1-2 سرمایه مورد نیاز طرح............................................................................................................................................ 59

2-1-1 سرمایه ثابت طرح............................................................................................................................................... 59

محاسبه هزینه های مربوط به زمین................................................................................................................................. 59

جدول 2-1...................................................................................................................................................................... 59

محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت................................................................................ 60

جدول 2-2...................................................................................................................................................................... 60

محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات.................................................................................................................. 61

جدول2-3........................................................................................................................................................................ 61

محاسبه هزینه ماشین آلات.............................................................................................................................................. 62

جدول 2-4...................................................................................................................................................................... 62

محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و........................................................................................................ 62

جدول 2-5...................................................................................................................................................................... 62

محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................................... 63

هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:............................................................................................. 63

جدول 2-6....................................................................................................................................................................... 63

جدول 2-7...................................................................................................................................................................... 64

محاسبه هزینه های پیش بینی شده.................................................................................................................................. 65

2-42 سرمایه در گردش طرح........................................................................................................................................ 65

هزینه مواد اولیه................................................................................................................................................................ 65

هزینه  مصرف انرژی....................................................................................................................................................... 65

محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ۳ ماه):............................................................................................................... 66

جدول 2-8....................................................................................................................................................................... 66

جدول 2-9...................................................................................................................................................................... 67

با جمع اقلام بالا ، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول ۳ ماه بدست می آید:........................................................ 67

هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت ۳ ماه)................................................................................................. 68

جدول 2-10.................................................................................................................................................................... 68

جدول 2-11.................................................................................................................................................................... 69

محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت ۳ ماه):................................................................................................................. 70

محاسبه هزینه فروش (به مدت ۳ ماه):........................................................................................................................... 70

2-1-3 محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح:......................................................................................................................... 70

۲-۴ قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول............................................................................................................... 70

جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد:................................................................................. 71

جدول 2-12................................................................................................................................................................... 71

2-2-2 محاسبه هزینه های متغیر.................................................................................................................................... 71

جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد.......................................................................................... 72

جدول 2-13................................................................................................................................................................... 72

2-2-3 هزینه های تولید سالیانه:..................................................................................................................................... 73

معادله 2-2....................................................................................................................................................................... 73

2-2-5 برآورد قیمت فروش:.......................................................................................................................................... 73

2-2-6 قیمت فروش محصول تولید سالیانه:.................................................................................................................. 74

دارایی ها.......................................................................................................................................................................... 74

دارایی های جاری :......................................................................................................................................................... 74

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام..................................................................................................................................... 75

بدهی های جاری:............................................................................................................................................................ 75

۴-۴ محاسبه نقطه سربه سر............................................................................................................................................ 75

نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود:................................................................................................................ 75

(معادله 2-5 ).................................................................................................................................................................. 76

2-5 محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر).............................................................................................. 76

حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود:.......................................................................................................... 76

۴-۶ تعیین درصد ارزش افزوده...................................................................................................................................... 77

درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود:....................................................................................................... 77

معادله ۴-۷....................................................................................................................................................................... 77

معادله (2-8)................................................................................................................................................................... 77

2-7 تعیین دوره برگشت سرمایه.................................................................................................................................... 77

(معادله ۴-۹ دوره برگشت سرمایه )............................................................................................................................... 77

معادله 2-9 سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه................................................................................................. 78

در آمد سالیانه.................................................................................................................................................................. 78

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 79

تحلیل طرح و نتیجه گیری............................................................................................................................................... 79

محاسبه ارزش خالص فعلی............................................................................................................................................ 80

2-9 تحلیل حساسیت...................................................................................................................................................... 81

جمع بندی....................................................................................................................................................................... 83

نتیجه گیری :.................................................................................................................................................................... 84

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل

1-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده

مرحله

عمل

حمل

انبارش

بازرسی

شرح رویداد

ملاحظات

۱

 

 

s

¨

حمل بلغور به انبار

---

۲

s

¨

انبارش بلغور

---

۳

s

¨

حمل بلغور برای دستگاه الک

---

۴

s

¨

الک کردن کنترل بلغور

---

۵

s

¨

کیسه کردن

---

۶

s

¨

کنترل

---

۷

s

¨

انبارش

---

۸

s

¨

حمل کیسه بلغور پای کانویر

---

۹

s

¨

ریختن بلغور روی شبکه بالای کانویر

---

۱۰

s

¨

کنترل

---

۱۱

s

¨

حمل توسط کانویر فیدر

---

۱۲

s

¨

عمل تغذیه و میکسر در فیدر

---

۱۳

s

¨

حمل توسط کانویر کوکر

---

۱۴

s

¨

انجام عمل پخت در کوکر

اضافه کردن آب و روغن و بخار

۱۵

s

¨

بازرسی

---

۱۶

s

¨

حمل به اکسترودر

---

۱۷

s

¨

انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر

اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهی

مرحله

عمل

حمل

انبارش

بازرسی

شرح رویداد

ملاحظات

۱۸

s

¨

بازرسی

---

۱۹

s

¨

حمل به درایر

---

۲۰

s

¨

انجام  عمل خشک کردن

---

۲۱

s

¨

بازرسی

---

۲۲

s

¨

حمل به کولر

---

۲۳

s

¨

انجام  عمل خشک کردن

---

۲۴

s

¨

بازرسی

---

۲۵

s

¨

حمل به دستگاه الک

---

۲۶

s

¨

الک کردن

---

۲۷

s

¨

حمل به دستگاه

---

۲۸

s

¨

الک مجدد

---

۲۹

s

¨

عملیات توزین

---

-2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها

انبار مواد اولیه (بلغور)

با توجه به اینکه بلغور (ماده اولیه پروتیین سویا) نیازمند انبارش حداقل یک ماهه قبل از آغاز روند تولید می باشد لذا سیاست کارخانه برای بخش انبارش بلغور،انبارش برای حداقل سه ماه می باشد و چون این سیاست ، سیاست پایداری نیست و می تواند بر حسب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند لذا ترجیح داده شده است فضای انبار برای انبارش ماده اولیه (بلغور) تا سقف ۵۰٪ نیاز سالانه طراحی گردد.

 

انبار بلغور در جریان ساخت

طراحی فضای انبار در جریان ساخت ارتباط تنگاتنگی با طراحی فضای انبار مواد اولیه (بتغور)‌دارد لذا همان سیاستی را که برای طراحی فضای انبار مواد اولیه (بلغور) در پیش گرفته ایم برای طراحی فضای انبار بلغور در جریان ساخت نیز پیش می گیریم.

 

انبار نهایی

از آنجاییکه پروتیین سویا بلافاصله بعد از تولید به مرکز توزیع سراسری منتقل می شود لذا فضای مورد نیاز برای بخش انبار نهایی ، حداکثر برای ذخیره سازی موجودی ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

1-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها

در این روش تحلیل ، به کدهای ارتباطی عدد تخصیص داده  و از طریق آنها نرخ های نزدیکی را با هم قیاس کرده ، بهترین نرخ را یافته واحد مربوط به آن را در مرکز سالن تولید قرار داده و بر اساس نوع رابطه سایر بخش ها را چیدمان کرده.

 

 

2-9 تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت ابزاری سودمند جهت اتخاذ تصمیم های جدید مبنی بر تغییر برخی متغیرهای دخیل در میزان سود برای رسیدن به سودی در حد قابل قبول در صورت عدم سود دهی قانع کننده فعلی طرح است.

لازم به ذکر است سود آوری این پروژه در حد قابل قبولی است. با این حال به مطالعه درباره تغییر برخی از متغیرها که می تواند شامل قیمت فروش واحد، هزینه های واحد،حجم فروش و... باشد و بررسی نتایج حاصله می پردازیم.

فرض کنید اکر سوددهی در حد قابل قبول نباشد و تصمیم بگیریم که متغیر قیمت فروش را تغییر دهیم و قیمت را کمی بالاتر ببریم در این حال افزایش ۱/۵ درصدی قیمت در نظر گرفته شده است یعنی قیمت از ۶۵۰۰R به ۶۶۰R تغییر پیدا کرده است. در ذیل نقطه سر به سر جدید  مشاهده می شود.    

مشاهده می شود که با ۱۷/۲ درصد ظرفیت تولید به جای ۱۸٪ به نقطه سر به سر رسیده ایم و این از بهبود وضعیت سوددهی خبر می دهد.

حال اگر افزایش قیمت کالا با توجه به تازه وارد بودن در بازار به صلاح نباشد می توان تدبیر دیگری اتخاذ نمود و سعی در کاهش هزینه های متغیر نمود تا در این طریق وضعیت سوددهی پروژه بهتر شود. در این جا کاهش ۵ درصدی هزینه های متغیر انجام شده است و نقطه سر به سر جدید محاسبه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری ارگانیک كارآموزی موسسه مغان هنر بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار) پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه