👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه

چكیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضای دولتی حاكم بر صنعت بیمه كشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری های  شركت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد كرد. در این تحقیق فرض بر این است كه آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شركتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملكرد شركتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی كردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در كشورهای منتخب پرداختیم. و نیز در تركیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت كاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانكها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشاركت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود. 

واژگان کلیدی : صنعت بیمه ، خصوصی سازی ، ساختار دارایی ، سرمایه گذاری

مقدمه

روش خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران از سال 2000 بود ولی خصوصی سازی از طریق فروش دارایی یا انتقال مالکیت از سال 2009 آغاز گردید . یکی از تأثیرات خصوصی سازی ، عرضه خدمات جدید به بازار بیمه می باشد که در صنعت بیمه ، تنوع را بدنبال دارد . در سالیان اخیر ، شرکت های دولتی بیمه در ایران به شکل متمرکز و سنتی تجاری با عرضه خدماتی مثل آتش سوزی ، سلامت و بیمه شخص ثالث عمل می کردند . در حالیکه اخیراً ، بیمه های اعتباری، نفت و انرژی نسبت به سال 2001 و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده است . بعلاوه 17 بیمه مسئولیت جدید ، 4 بیمه عمر ، 6 بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده است ( بیمه مرکزی ایران ، 2009 : ص 87 ) .

قسمتی از متن

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت كامل، افزایش كارآیی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یك دیدگاه كلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و كار بازار است. می توان ادعا نمود كه سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شركت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود كه مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شركت های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شكل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شركت ها كاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

ورود شركت بیمه ای خصوصی كه از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری كه نحوه تخصیص وجوه از طریق شركتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شركتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. این قبیل شركت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یك بازنگری كلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود .

پیدایش بیمه دریایی توأم با پیدایش بیمه بوده است در واقع اولین بار صاحبان كشتی و بازماندگان كه مال التجاره خود را از طریق دریا حمل می كردند به فكر افتادند كه برای حفظ مایملك خود چاره اندیشی كنند.

پدیده هایی مانند زیان مشترك یا خسارت مشترك و وام دریایی كه می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود، اولین چاره اندیشی آنان بوده است برخی محققان بر این باور بودند كه زیان همگانی ارتباطی به بیمه نداشت و خود به تنهایی وسیله ای بوده است برای سرشكن كردن خسارت وارده در یك سفر دریایی كه در نتیجه این عمل خسارت وارده به نسبت عادلانه بین افراد تقسیم می شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه 

چکیده ................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق......................................................................................... 2

1-1- مقدمه .......................................................................................................... 2

1-2- بیان مسأله .................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................. 5

1-4- اهداف تحقیق ............................................................................................... 6

1-5- فرضیه های تحقیق ........................................................................................ 6

1-6- روش انجام تحقیق ........................................................................................ 6 

فصل دوم : ادبیاتتحقیق.............................................................................................

2-1- مقدمه .......................................................................................................... 9

2-2- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان ............................................................. 9

2-2-1- تاریخی ................................................................................................... 9

2-2-2- موضوعی ................................................................................................. 9

2-3- قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران ............................................................. 14

2-3-1- تاریخی .................................................................................................. 14

2-3-2- موضوعی ............................................................................................... 16

2-4- نتیجه گیری ................................................................................................ 17

2-5- قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق .................................................................. 18

2-5-1- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه .................................................... 18

2-6- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی .................................................... 20

2-7- اهداف خصوصی سازی ............................................................................... 22

2-8- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن .......................................... 27

2-9- خصوصی سازی صنعت بیمه ........................................................................ 29

2-10- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای ................................................ 33

2-11- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه ...... 35

2-12- روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور ............ 36

2-13- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه .................................... 38

2-14- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور ............ 42

2-15- قسمت چهارم : مولفه های مستخرجه از ادبیات تحقیق................................... 44 

فصل سوم : مواد و روشها........................................................................................

3-1- مقدمه ......................................................................................................... 53

3-2- روش تحقیق ............................................................................................... 53

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ....................................................................... 54

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ................................................................... 54

3-5- روش گردآوری اطلاعات ............................................................................. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات ............................................................................ 55

3-7- روایی و پایایی ............................................................................................ 55

3-8- روش تحلیل داده ها ..................................................................................... 57 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیلدادهها...........................................................................

4-1- مقدمه ......................................................................................................... 58

4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه .......................................................... 58

4-3- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه ............................................................. 63

4-4- یافته های استنباطی ...................................................................................... 67 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات........................................................................

5-1- جمع بندی .................................................................................................. 72

5-2- خلاصه ....................................................................................................... 73

5-3- نتیجه گیری ................................................................................................ 75

5-4- پیشنهادات .................................................................................................. 77

منابع و مراجع ....................................................................................................... 78

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم کارمندیابی پاورپوینت تراریوم و مزایا و نحوه تهیه آن پژوهش تأثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق) مقاله بحرانی به نام شل‌حجابی شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت