👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه 

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 7

فصل اول - چكیـده نتایج.......................................................................................................................................... 8

بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون.................................................................................................... 8

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون............................................................................ 9

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 12

كلیــــات................................................................................................................................................................. 12

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 13

(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول............................................................................................................. 13

(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب.............................................................................................................................. 14

نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف كنف برتریهایی دارد كه در ذیل اشاره ای به آنها می شود :........................ 15

(3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش..................................................................................................................... 15

فصــل سوم.............................................................................................................................................................. 17

بررسیهای فنی.......................................................................................................................................................... 17

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 18

(1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه............................................................................... 19

(1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند.................................................................................................................. 19

الف – مخلوط صحیح :............................................................................................................................................ 19

ب – شكل دهی مقدماتی........................................................................................................................................ 20

ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق :.......................................................................................................................... 20

د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات......................................................................................................................... 20

(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :........................................................................................................... 21

الف – اكستروژن و انواع آن.................................................................................................................................... 21

اكسترودر تك پیچه................................................................................................................................................... 21

اكستردر پیستونی...................................................................................................................................................... 22

ب- روشهای تولید ورقه های نازك......................................................................................................................... 22

(3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید................................................................................... 22

(2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد :..................................................... 23

مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود :.............................................................. 23

هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :............................................................. 24

الف  - الك كردن  :................................................................................................................................................. 24

ب – مخلوط كردن :................................................................................................................................................ 24

ج – شكل دهی مقدماتی :....................................................................................................................................... 24

د – اكستروژن :........................................................................................................................................................ 25

ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق  :............................................................................................................... 25

و – خشك كردن :................................................................................................................................................... 25

ز – كشیدن و شكاف دادن :.................................................................................................................................... 25

ح – پیچیدن نهایی :................................................................................................................................................. 25

(3-3) – كنترل كیفیت :.......................................................................................................................................... 26

( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید.............................................................................................................. 26

( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :.................................................................................................................... 26

( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :......................................................... 27

(5-3)- مواد اولیه :................................................................................................................................................. 28

(1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن........................................................................................................................ 28

ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن............................................................................................................................... 28

(2-5-3)- روان كننده............................................................................................................................................ 29

(4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی.................................................................................................................... 29

(5-5-3)- كارتن برای بسته بندی......................................................................................................................... 29

(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی.............................................................................................................. 30

جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون........................................ 31

(6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................................................................... 31

فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد:................................ 31

جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی......................................................................... 32

(1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات...................................................................................................................... 33

(7-3) تاسیسات عمومی......................................................................................................................................... 33

تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود :............................................... 34

توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك از این موارد و سایر تاسیسات بكار رفته در ذیل ارائه شده است :.............. 34

(1-7-3)- آزمایشگاه.............................................................................................................................................. 34

(2-7-3)- تعمیر گاه............................................................................................................................................... 35

(3-7-3)- ترابری................................................................................................................................................... 35

(4-7-3)- گرمایش................................................................................................................................................. 35

(5-7-3)- سوخت رسانی...................................................................................................................................... 36

جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی........................................................................ 36

(6-7-3)- سرمایش................................................................................................................................................ 36

(7-7-3)آب رسانی................................................................................................................................................ 37

(8-7-3)- تهویه و هوای فشرده............................................................................................................................. 37

(9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست.................................................................................................................... 38

(10-7-3)- اطفاء حریق........................................................................................................................................ 38

(11-7-3)- باسكول............................................................................................................................................... 38

(12-7-3) برق رسانی............................................................................................................................................ 38

الف – برق مورد نیاز خط تولید.............................................................................................................................. 39

ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی................................................................................................................ 39

(جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان.................................................. 39

جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی................................................................................................ 40

ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه................................................................................................ 40

د- دیزل ژنراتور....................................................................................................................................................... 41

(13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری............................................................................................................................ 41

لوازم مورد نیاز جهت یك واحد كوچك تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد :............... 41

(8-3)- نیروی انسانی............................................................................................................................................. 42

(1-8-3)- مدیریت و مهندسی............................................................................................................................... 42

(2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه............................................................................................................ 42

(3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه............................................................................................................... 43

(4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات...................................................................................................................... 43

(5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه............................................................................ 43

جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی................................................. 44

(9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی............................................................................................................. 44

الف – سالن تولید..................................................................................................................................................... 44

محاسبه سالن تولید................................................................................................................................................... 45

ب – انبارها.............................................................................................................................................................. 45

ج- مساحت تاسیسات............................................................................................................................................. 46

د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................... 46

ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی............................................................................................................. 46

جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی................ 47

(10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح.................................................................................................................. 47

جدول زمانبندی اجرای طرح.................................................................................................................................. 48

فصل چهــارم........................................................................................................................................................... 49

بررسیهای مالی و اقتصادی....................................................................................................................................... 49

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 50

(1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد................................................................................................... 50

(1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز.................................................................................................. 50

جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه.......................................................................................... 51

(2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز........................................................................................................ 51

(31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی.................................................................................................................. 51

(2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح...................................................................................................................... 52

(1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید.................................................................................................................... 52

جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید............................................................................ 53

(2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی.................................................................................................... 53

الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه................................................................................................................................... 53

ب- گرمایش............................................................................................................................................................ 54

ج- سرمایش............................................................................................................................................................. 54

د- آب...................................................................................................................................................................... 54

ه- نجهیزات دفع آلودگی......................................................................................................................................... 54

ز- برق...................................................................................................................................................................... 54

ح – سوخت رسانی................................................................................................................................................. 55

ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی........................................................................................... 55

جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی.................................... 55

(3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه..................................................................................................................... 55

(4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری................................................................................................................................. 56

(6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری............................................................................................................. 56

(3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه.............................................................. 56

(1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد :............................................ 56

(2-3-4)- سرمایه ثابت.......................................................................................................................................... 57

كلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت كارخانه به ترتیب ذیل می باشد:.................................................. 57

(3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری.................................................................................................. 57

(4-4)- هزینه های تولید......................................................................................................................................... 57

(5-4)- برآورد هزینه های سالانه........................................................................................................................... 58

(6-4)- محاسبه قیمت فروش................................................................................................................................. 58

(7-4)- شاخصهای اقتصادی.................................................................................................................................. 59

(8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح................................................................................................................... 59

قسمت دوم 6 اطلاعات مربوط به تولید كالا........................................................................................................... 60

1-2 برنامه تولید سالانه........................................................................................................................................... 60

7-2 مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه............................................................................................................ 61

جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح................................................................................................... 62

هزینه های تولید........................................................................................................................................................ 62

هزینه های عملیاتی................................................................................................................................................... 63

هزینه های غیرعملیاتی............................................................................................................................................. 63

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح  ( ارقام به هزار ریال)........................................................................ 64

مصارف:.................................................................................................................................................................... 64

سرمایه در گردش:.................................................................................................................................................... 64

بازپرداخت:............................................................................................................................................................... 65

پرداخت:................................................................................................................................................................... 65

ترازنامه پیش بینی شده   (ارقام به هزار ریال)........................................................................................................ 66

دارائی ها:.................................................................................................................................................................. 66

دارائی های جاری:................................................................................................................................................... 66

دارائی های ثابت:..................................................................................................................................................... 66

بدهی ها:................................................................................................................................................................... 67

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی   (ارقام به هزار ریال).................................................................................... 67

تسهیلات مالی.......................................................................................................................................................... 68

مصارف:.................................................................................................................................................................... 68

جدول محاسبه ارزش افزوده................................................................................................................................... 69

جدول محاسبه سهم منابع داخلی............................................................................................................................ 70

درصد ارزش افزوده................................................................................................................................................. 70

درصد سهم منابع داخلی:......................................................................................................................................... 71

صفحه 7 پرسشنامه سازمان صنایع كوچك ایران..................................................................................................... 73

8-2 نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه............................................................................... 73

9-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی................................................................................................................. 74

قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش........................................................................ 74

1-3 سرمایه ثابت..................................................................................................................................................... 74

1-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز.................................................................................................................... 74

ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار كشی.................................................................................................... 75

2-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی......................................................................... 76

5-1-3 وسائط نقلیه................................................................................................................................................ 76

 

 

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

 

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون

نوار آب بندی تفلونی در اصطلاح به موادی گفته می شود كه از جنس پلی تترافلورو اتیلن ساخته شده و برای آب بندی لوله ها بكار برده می شود .

بدلیل خواص شیمیایی و فیزیكی عالی ، امروزه در كاربرد مورد نظر بدون رقیب می باشد .

فرایند تولید آن شامل شكل دهی اولیه مواد ، اكسترود نمودن آنها ، تولید ورقه های نازك ، كشیدن ورقه ها و تولید نوار باریك و پهن و سرانجام برش و بسته بندی می باشد .

اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید نوار آب بندی تفلونی شرایط و ویژگیهای بازار ، سهم قابل كسب بازار ، ویژگیهای فنی و تكنولوژی ، محدوده متداول و مط.ئن ظرفیت با تمسك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است .

مطالعات اقتصادی و مالی مربوط به اجرای طرح كه نتایج مختصری از آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است با توجه به برآورد هزینه های مربوطه و براساس فرمهای متداول موجود و استعلامات بعمل آمده از صاحبان صنایع و فروشنذدگان ماشین آلات و تكنولوژی تولید اینگونه واحدها انجام گردید و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری جمع بندی شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

.ردیف

موضوعات

ردیف

موضوعات

1-1

 

 

 

 

 

2-1

 

 

3-1

 

 

 

4-1

 

 

5-1

 

 

 

6-1

 

 

 

 

7-1

 

مشخصه طرح

عنوان : گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی طرح تولید نوار آب بندی تفلون

تعریف : نوار آب بندی تفلونی محصولی است كه برای آب بندی در لوله كشی بكار می رود .

محصولات جنبی: -----

ظرفیت تولید : 9112500 رول در سال

فرآیند تولید :

شامل آماده سازی مواد ، مخلوط كردن ، شكل دهی اولیه ، اكسترود كردن ، تولید ورقه ، كشیدن و تولید نوار ، برش و سرانجام بسته بندی می باشد .

شرایط عملیاتی :

تعداد روز كاری : 270 روز در سال

تعداد شیفت :  2 شیفت 8 ساعته

ساعت فعال روزانه : 15 ساعت

درصد تامین مواد اولیه :

داخلی 68/18 درصد

خارجی 32/81 درصد

تعداد كارگر :

مدیریت با مهندسی :  1 نفر

پرسنل تولیدی : 6 نفر تكنسین و 22 نفر كارگر

كل پرسنل واحد : 34 نفر

تاسیسات زیر بنایی

توان برق : 1/78  كیلو وات

مقدار آب مصرف روزانه : 11 متر مكعب

سوخت مصرفی روزانه : 47  لیترگازوئیل

                              60لیتر بنزین

دستگاهها و تجهیزات خط تولید :

بخش تامین داخلی  72150هزار ریال

بخش ارزی : 18700   دلار

8-1

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

10-1

 

 

 

 

11-1

12-1

 

 

زمین و ساختمانها :

مساحت زمین : 2000 متر مربع

سطح زیر بنا :    سالن تولید :  200 متر مربع

                      انبارها :         70 مترمربع

سرمایه گذاری :

ذدارائیهای ثابت : 212700  هزار ریال و 197400 دلار

سرمایه در گردش : 81220 هزار ریال و 136200 دلار

كل سرمایه گذاری : 293920 هزار ریال و 333600 دلار

سرمایه گذاری مجری : 189490 هزار ریال

وام بلند مدت :  293400 هزار ریال

وام كوتاه مدت :  278070  هزار ریال

قیمت تمام شده :

كل هزینه های ثابت تولید : 104778   هزار ریال

                                 و 21830  دلار

كل هزینه های متغیر تولید : 164260 هزار ریال

                                       و 292220  دلار

قیمت تمام شده واحد هر یك از محصولات : 80 ریال

قیمت عمده فروشی :   125 ریال

شاخصهای اقتصادی

سود ویژه در ظرفیت نهایی :   433533  هزار ریال چ

لرزش افزوده :     572080   هزار ریال

نقطه سر به سر تولید :   92/23  درصد

سهم منابع داخلی :      23/56  درصد

دوره برگشت سرمایه :   1 سال و 10 ماه

سرمایه گذاری سرانه :   14384 هزار ریال بر نفر

این گزارش در تاریخ                     تهیه و در تاریخ                        به تصویب هسته بررسی طرحها رسیده است .

 

 

 

(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی

كل مواد اولیه مصرفی با احتساب میزان مصرف برای هر بسته نوار تفلون محاسبه می گردد كه مبنای محاسبات در ذیل آورده شده است . خلاصه نتایج در جدول (1-3) آورده شده است . هر كیلو تفلون می تواند برای ساخت 240-220 عدد نوار با ابعاد 10 متر طول 120 میلی متر پهنا و 075/0 میلی متر ضخامت بكار رود كه با احتساب مقدار متوسط 230 عدد نوار ، كل تفلون مورد نیاز با محاسبه ضایعات برابر 40015 كیلوگرم می شود .

كیلوگرم 40015=01/0 × 230/9112500

یك سری كامل قرقره و جلد مربوطه حدود 6 گرم وزن دارد كه كل نیاز به گرانول پلی پروپیلن با احتساب ضایعات حدود 55220 كیلوگرم خواهد بود .

كیلوگرم 55220=01/1 ×006/0×9112500

مقدارروغن سیلیلون مصرفی حدود 5/1 درصد وزن تفلون می باشد كه با توجه به میزان مصرف تفلون و با احتساب ضایعات كل نیاز به این روغن 624كیلوگرم خواهد بود .

كیلوگرم     624=04/1×015/0×40015

میزان مصرف پلاستیك و كارتن جهت نسخه بندی به ترتیب 182250 عدد و 9112 عدد خواهد بود .

182250=9112500:50

9112=9112500:1000

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع اندازه گیری و پیش بینی تقاضا تحقیق و بررسی در مورد دیه پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان مقاله بهداشت آب