👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

چکیده تحقیق :

امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند كه ارتقای كیفیت كالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت كیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام این تحقیق نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است.این تحقیق با توجه به هدف شامل دو فرضیه می باشد :1) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .2) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .

 به منظور بررسی فرضیه ها پس از آن كه مبانی نظری تحقیق همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مدیریت كیفیت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این تحقیق متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی پیمایشی در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شده است تا میزان اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است ، که یافته های تحقیق نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشركت های عایق رطوبتی دلیجان براساس اهداف موردنظر درسیستم های مدیریت كیفیت(ISO) ، بر بهبود روند بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده است و اهداف مورد نظر سیستم مدیریت كیفیت(ISO) برآورده شده است. 

واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عایق رطوبتی ، بازرگانی، بازرگانی داخلی،

بازرگانی خارجی(صادرات)  

مقدمه :

در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژی رخ می دهد ، تحولات عمیقی نیز در شرایط و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد.

از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است سازماندهی کیفیت است که بر اساس آن سازمانها و بنگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقا را در آنها تقویت می نماید .

پاره ای از متن

برای تحرک و پویایی واحدهای تولیدی به ویژه ارتباط موثر با مشتریان داخلی و خارجی و افزایش فروش و صادرات محصولات عایق رطوبتی نیاز به ایجاد ، توسعه و بهسازی سیستم های مدیریتی است که در میان آنها سیستم مدیریت کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است .

اگرچه نهادینه شدن ویژگی های كیفیت در یك محصول یاخدمات دركوتاه مدت موجب افزایش هزینه ها ودرنتیجه افزایش قیمت آن می شود اماضرورتاً تاثیر منفی روی تقاضای مشتریان نخواهد داشت. محصولات و یا خدمات یك سازمان به منظور رقابت موثردر اقتصاد جهانی باید الزامات استاندارد معینی ازكیفیت را تامین كند. تولید محصولات یا ارایه خدمات بدون كیفیت موجب زیان سازمانها در دو سطح بازار داخلی وخارجی می شود(موتوانی و همكاران ،1994،صص 52-38). 

با اجرای استانداردهای کنترل کیفیت در کارخانه های ایران می توان به مصرف کنندگان کالا در داخل و یا خارج از کشور این اطمینان را داد که تولید کالا به مبنای روش مدون و مکتوب جهانی صورت می گیرد و کیفیت پایانی آن در سطح بین المللی یکسان خواهد بود. گسترش روابط تجاری شرکت های تولید کننده ایرانی با جهان خارج ایجاب می کند که در مرزهای داخلی خود محصور نمانیم. برای ورود به عرصه تجارت جهانی باید مقررات بین المللی را رعایت کنیم. استانداردهای ایزو بخشی از مقررات بین المللی است .

صنعت عایق از جمله صنایعی است که با توجه به مصارف متنوع و عمده ای که در صنایع ساختمان و زیرسازی های صنعتی دارد ، از بازار خوب و مطلوبی برخوردار میباشد ، همچنین بدلیل تامین مواد اولیه آن در کشور از ارزش افزوده خوبی نیز برخوردار است . علی رغم اینگونه مزایایی که این صنعت واجد آن میباشد ، بدلیل چالش های مدیریتی و اجرایی به همراه نوسانات بازار های خرید ، فروش و صادرات در این صنعت ، این ضرورت ایجاد میگردد که این صنعت با استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت سریISO بتواند از این تنگناها بهتر و سریعتر خارج گردد. 

فهرست مطالب

 عنوان ................................................................................................................................ صفحه       

چکیده فارسی ..............................................................................................................................1      

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه.........................................................................................................................................3

1-1  بیان موضوع و مساله تحقیق ...............................................................................................4                               

1-2  اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ...................................................................................... 7

1-3   سوالات تحقیق ............................................................................................................10

1-3-1   سوال اصلی تحقیق .....................................................................................................  10

1-3-2   سوال فرعی تحقیق ...................................................................................................... 10

1-4    اهداف تحقیق ............................................................................................................  10

1-4-1     اهداف اصلی تحقیق ...................................................................................................   10

2-4-1     اهداف فرعی تحقیق ...................................................................................................   11

1-5   فرضیه های تحقیق ......................................................................................................  11

1-6   چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق) ....................................................................  11

1-7   قلمرو تحقیق .............................................................................................................  12

1-7-1     قلمرو موضوعی تحقیق ................................................................................................. 12

1-7-2     قلمرو زمانی تحقیق ...................................................................................................... 12

1-7-3     قلمرو مکانی تحقیق ..................................................................................................... 13

1-8   تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق .............................................................  14

1-9   جمع بندی ...............................................................................................................  15  

فصل دوم :  بیان موضوع و مساله تحقیق

مقدمه ...................................................................................................................................... 17

2-1   تاریخچه کیفیت ..........................................................................................................17

2-1-2    مفاهیم و تعاریف کیفیت ................................................................................................ 18 

2-1-3    کیفیت ........................................................................................................................19

2-1-4    مدیریت کیفیت .......................................................................................................... 20

2-1-5    سیستم های مدیریت کیفیت ........................................................................................... 23

2-2   اهداف مدیریت کیفیت .................................................................................................. 23

2-2-1   اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت ............................................................ 25

2-2-2   هدف و دامنه کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت .....................................................................26

2-4  الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO بر اساس استاندارد  ISO 9001:2008 .................................. 27 

2-5   رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت ...................................................................................28

2-6   اصول مدیریت کیفیت ....................................................................................................29

2-7  مزایای استانداردهای ایزو.................................................................................................30  

2-7-1   مزایای مستقیم .............................................................................................................31

2-7-2  مزایای غیرمستقیم......................................................................................................... 32

2-8    فرایندها بر اساس استاندارد ایزو 9001 به 4 دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند.........................32

2-9    نگرش فرایندی چه کمکی به سازمان می کند؟........................................................................33

2-10    انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند ؟......................................................34

2-11    مستندسازی ................................................................................................................ 35

2-12   ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO ..........................................................35

2-12-1   خودارزیابی ............................................................................................................... 38

2-12-2   بهبود مستمر .............................................................................................................. 38

2-13   دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم مدیریت کیفیت ............................................................  39

2-14     آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ............................................................. 40

2-14-1   موانع موفقیت مدیریت کیفیت ......................................................................................... 41

2-15   ساختار عمومی مدیریت کیفیت .........................................................................................43

 2-16     استاندارد ایزو چیست ؟...................................................................................................47

2-16-1   کلمه ایزو از چه مشتق شده است ؟.....................................................................................47

2-16-2   سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟.........................................................................48

2-17    ساختار سازمان ایزو....................................................................................................... 48

2-18    استانداردهای بین المللی چیست ؟..................................................................................... 50

2-18-1   انواع استانداردهای ایزو ..................................................................................................51

2-18-2  خانواده استاندارد کیفیت ایزو 9000 چیست ؟........................................................................51

2-19    کاربرد استاندارد سری ایزو 9000 ...................................................................................... 52

2-20    تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو 9000......................................................................53

2-21    مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها ........................................................................... 54

2-22    نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو............................................................................. 55   

2-23    گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) .............................................................. 55

2-24    استاندارد در ایران ........................................................................................................ 56

2-25    رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی ..........................................................  59  

2-26    معرفی صنعت عایق ....................................................................................................... 60  

2-26-1   تاریخچه جفرافیای صنعت عایق درمنطقه دلیجان ................................................................... 60

2-26-2   موقعیت صنعتی شهرستان دلیجان جهت تولید عایق های رطوبتی ................................................ 61

2-27    عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

2-28    عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق ................................................................................. 63

2-29    تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی .....................................................................................  64

2-30    سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی از بازار مورد نیاز ایران ........................................................... 66     

2-31    صادرات محصول عایق رطوبتی .......................................................................................  67

2-32    ضرورت وجود استانداردهای بین الملی ایزو در صادرات محصولات تولیدی .................................. 68

2-33    پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 74

2-34    جمع بندی ................................................................................................................  80

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................................82

3-1  روش تحقیق  .............................................................................................................. 83

3-2  جامعه آماری ................................................................................................................83

3-3  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه ....................................................................................... 84

3-4  روش نمونه گیری ........................................................................................................  86

3-5  روش گردآوری اطلاعات ................................................................................................ 86

3-6  تعیین روایی پرسشنامه .....................................................................................................88

3-7  تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ..........................................................................................88

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها .............................................................................................90

3-8-1  آمارتوصیفی ..................................................................................................................90

3-8-2  آمار استنباطی.................................................................................................................91

3-9  جمع بندی .....................................................................................................................93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ........................................................................................................................................95

4-1   تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ..........................................................................................95

4-1-1    بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ...............................95

4-1-2   تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ......................................................................................106

4-2   تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی ...............................................................................124

4-2-1   تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .......................................................................................124

4-2-2   تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ...............................................134

4-3   مدل مفهومی پژوهش .....................................................................................................141

4-4   جمع بندی ..................................................................................................................142

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .....................................................................................................................................144

5-1   نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ............144

5-2   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ................................................................... 146

5-3   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق .................................................................. 150

5-4   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق رطوبتی .................................. 151

5-5   نتیجه گیری از آمار توصیفی ..............................................................................................152

5-6   نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق .......................................................................................152

5-7   پاسخ به سوال اصلی تحقیق ...............................................................................................153

5-7-1  پاسخ به سوالات فرعی تحقیق ...........................................................................................153

5-8   بحث در خصوص اهداف تحقیق ........................................................................................153

5-8-1  در خصوص هدف اصلی تحقیق..........................................................................................153

5-8-2 در خصوص اهداف فرعی تحقیق .......................................................................................153

5-9  نتیجه گیری کلی تحقیق ...................................................................................................154

5-10  پیشنهادها .....................................................................................................................154

5-10-1  پیشنهادات اجرایی (کاربردی ) ...........................................................................................154

5-10-2  پیشنهادات پژوهشی (تحقیقی )...........................................................................................154

5-11  اشاره بر تحقیقات مشابه ...................................................................................................156

5-12  محدودیت های تحقیق .....................................................................................................157

5-13  جمع بندی ...................................................................................................................159

پیوستها و ضمایم .......................................................................................................................160

فهرست منابع و ماخذ...................................................................................................................165

منابع فارسی .............................................................................................................................165

منابع انگلیسی ...........................................................................................................................166

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................168

عنوان پایان نامه به انگلیسی............................................................................................................169

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کامل در زمینه مبانی رفتارهای گروهی پایان نامه بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات) ترجمه مهر هفتم(هنر) پروژه کارآفرینی شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌ مقاله انواع چاپ بلشتکی،دیجیتال،پارچه،به وسیله مهر و ژیگله