👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و  وفاداری مصرف کنندگان

چکیده :

هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله  در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از   Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه  وفاداری برند  در نتیجه خرید از  کانال های  متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر  ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ،  ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان  تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری  لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد  می کند.

واژگان کلیدی : کانال های توزیع ، ارزش برند ، نام های تجاری  لوکس ، وفاداری

 مقدمه

محیط بازار جایی که صنعت خرده فروشی  در آن  شکل گرفته است و توسعه فروشگاه ها در آن به آهستگی صورت می گیرد ؛در نتیجه این حرکت آهسته ،خرده فروشان را به چالش می کشد تا 

کانال های توزیع در دسترس مصرف کنندگان خود را گسترش دهند .تعداد زیادی از خرده فروشان رویکردهای تک کاناله از قبیل فروشگاه های زنجیره ای وفروشگاه ها باعملیات صرفاً کاتالوگی کنار گذاشته اند و به استراتژی چندکاناله از طریق مرتبط ساختن فروشگاه خود با تجارت الکترونیک تغییر رویه داده اند.بازار مشتریان چندکاناله توسط عامل هایی از قبیل افزایش تعداد خانواده های دو درآمده ،کمبود وقت مشتریان ، انقلاب تکنولوژیک و انتخاب های متنوع خرید نه صرفاً در میان برندها و محصولات متفاوت بلکه درمیان شکل های خرده فروشی متنوع از قبیل فروشگاه های بزرگ ،مراکز خرید ،مغازه های کوچک و ساده ،نمایندگی ها ،کاتالوگ ها و سیستم های الکترونیکی خرید به وجود آمده است (پارک  و همکاران ،2005)

بخشی از متن 

کانال های توزیع

شبكه توزیع بخشی از نظام اقتصادی كشور می باشد كه تحولات اقتصادی كشور درتعیین كاركرد و ساختار آن مؤثر است . این شبكه حلقه رابط بین تولیدكنندگان ومصرف كنندگان و متشكل از عاملینی است كه با یكدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع كالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273)

خرده فروشی

خرده فروشی شامل همه فعالیتهایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد(روستا و همکاران ،1386؛ص30) . خرده فروشی گام نهایی در توزیع کالا محسوب می شود ،بنابراین خرده فروشان ، فروش کالا را در مقادیر کوچک به عموم مردم سازماندهی می کنند .علاوه براین خدمات اضافه شده به محصولات از جمله  حمل و نقل و نگهداری محصولات در انبار  به منظور اطمینان از اینکه محصولات در نقطه فروش در دسترس باشند از جمله وظایف موسسات خرده فروشی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه......................................................................................................................................2

1-2 تشریح و بیان مساله..................................................................................................................3

1-3 ضرورت انجام تحقیق .............................................................................................................4

1-4 هدف اساسی از انجام تحقیق....................................................................................................4

1-5 قلمروی تحقیق........................................................................................................................4

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق....................................................................................5

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ..............................................................................................5

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری .....................................................................................................5

1-9 تعریف  مفهومی واژه ها تحقیق ...............................................................................................5

1-10خلاصه فصل اول ...................................................................................................................6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه......................................................................................................................................8

2-2کانال های توزیع ......................................................................................................................9

2-2-1تعریف.................................................................................................................................9

2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع ..............................................................................................11

2-2-2-1خرده فروشی .................................................................................................................11

2-2-2- 2 عمده فروش ................................................................................................................11

2-2-2-3 دلالها و کارگزاران........................................................................................................12

2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع ...............................................................................................12

2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی.................................................................................................12

2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی....................................................................................................13

2-2-2-3 سیستم بازاریابی چندگانه ..............................................................................................13

2-3کانال های توزیع متنوع............................................................................................................13

2-3-1 تاریخچه............................................................................................................................13

2-3-2تعریف ...............................................................................................................................14

2-4 مدیریت مشتریان چندکاناله (MCM).....................................................................................16

2-5 انواع کانال های توزیع............................................................................................................19

2-5-1 فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی..............................................................19

2-5-1-1 فروشگاه بزرگ.............................................................................................................19

2-5-1-2 فروشگاه های تخصصی ................................................................................................20

2-5-1-3 مراکز خرید ..................................................................................................................21

2-5-1-4 مغازه های کوچک و مجزا ...........................................................................................21

2-5-2 فرمت های خرده فروشی غیر فروشگاهی...........................................................................22

2-5-2-1 خرده فروشی کاتالوگی ...............................................................................................22

2-5-2-2 خرده فروشی اینترنتی ....................................................................................................23

2-5-2-3 سیستم های خرید تلویزیونی(TVH)...............................................................................24

2-6 مفهوم نام های  تجاری  لوکس ..............................................................................................25

2-7 ارزش برند .......................................................................................................................27

2-7-1 ارزش فیزیکی....................................................................................................................28

2-7-2 ارزش اقتصادی ...............................................................................................................29

2-7-3 ارزش اجتماعی ...............................................................................................................29

2-7-4 ارزش احساسی..................................................................................................................30

2-7-5 ارزش خدمات .................................................................................................................30

2- 8 وفاداری  مشتری....................................................................................................................31

2-8-1 مفهوم وفاداری ..................................................................................................................31

2-8-1-1 رویکرد رفتاری ............................................................................................................31

2-8-1-2رویکرد نگرشی .............................................................................................................32

2-8-2وفاداری مشتری به خرده فروشی........................................................................................34

2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه .................................................35

2-9 رابطه بین ارزش برند  و وفادار ی.........................................................................................36

2-10 بازار پوشاک ایران..............................................................................................................37

2-10-1تاریخچه بازار پوشاک .....................................................................................................37

2-10-2حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی  پوشاک در ایران و کرمان...............................38

2-11 بازار خاکستری در ایران .....................................................................................................40

2-12پیشینه تحقیق........................................................................................................................42

2-13 خلاصه فصل دوم ...............................................................................................................44

فصل سوم:روش تحقیق

3- 1 مقدمه ...................................................................................................................................46

3-2 مدل مفهومی .........................................................................................................................46

3-3 فرضیات تحقیق........ .............................................................................................................47

3-4 روش تحقیق .........................................................................................................................48

3-5 متغیرهای تحقیق....................................................................................................................48

3-6جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................48

3-7  روش نمونه گیری ................................................................................................................49

3-8 حجم نمونه ..........................................................................................................................49

3-9 ابزار جمع آوری داده ها.......................................................................................................49

4-10 پرسشنامه ...........................................................................................................................50

3-11 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ...........................................................................................51

3-12 تعیین پایایی (قابلیت اعتمادپرسشنامه)................................................................................51

3-12-1 محاسبه آلفای کرونباخ...............................................................................................52

3-13 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................52

3-13-1 تحلیل توصیفی ............................................................................................................52

3-13-2تحلیل استنباطی ............................................................................................................53

3-13-3 تشریح روشهای تحلیلی استفاده شده.............................................................................53

3-13-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف...........................................................................53

3-13-3-2 آزمون لون...............................................................................................................53

3-13-3-3 تحلیل واریانس........................................................................................................54

3-13-3-3-1تحلیل واریانس یک راهه .....................................................................................55

3-13-3-4 رگرسیون چندمتغیره.................................................................................................55

3-14 خلاصه فصل سوم ............................................................................................................56

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ...................................................................................................................................58

 4-2آمار توصیفی..........................................................................................................................58

  4-2-1جنسیت ............................................................................................................................59

  4-2-2 سن..................................................................................................................................59

 4-2-3 تحصیلات.........................................................................................................................60

4-3 بررسی وضعیت ارزش برند  در بازار پوشاک کرمان...  ..........................................................61

4-4 بررسی وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان...........................................................................................................................................64

4-5آمار استنباطی..........................................................................................................................67

4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه .................................................................................................67

4-5-1-1 فرضیه 1:ارزش برند  مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است ..........................................................................................72

 4-5-1-2 فرضیه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است..................................................................................................77

4-5-1-3 فرضیه 3 .تاثیر ارزش برند  روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر کانال های متنوع نیست.....................................................................................................................................77

4-6 سایر یافته ها ..........................................................................................................................84

4-7 خلاصه فصل چهارم ..............................................................................................................85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ...................................................................................................................................87

5-2 بحث و نتیجه گیری................................................................................................................87

5-3 نتایج و کاربردها...................................................................................................................91

5-4 پیشنهادات برای مطالعات آتی................................................................................................94

5-5 محدودیت ها یی تحقیق ......................................................................................................94

5-6 خلاصه فصل 5 .....................................................................................................................95

منابع..............................................................................................................................................96

فارسی...........................................................................................................................................96

لاتین............................................................................................................................................98

پیوست .......................................................................................................................................100

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق ایران مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان تقی زاده (1391) پایان نامه بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی تجربیات مدون مدیریت جهت ارتقا شغلی فرهنگیان