👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، كفایت سرمایه است. 

روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل تركیبیDEA- TOPSIS  برای ارزیابی كارایی مالی شعب بانك‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان كارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم كرد. از دو مقدار به دست آمده برای كارایی، به كمك روش TOPSIS برای ایجاد یك شاخص به نام نزدیكی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌كنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است. 

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت. 

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، كفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

مقدمه

شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود چون اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، 1390).

اهداف واحدهای انتفاعی

قبل از هر چیز بایستی اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی بتواند وظایف معینی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می‌تواند کلید موفقیت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آن‌جا که سازمان‌های انتفاعی و شرکت‌های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می‌کنند، معمولاً دو هدف که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت می‌باشد(کنگ و همکاران[1]، 2002)

[1] Kang et al

حداکثر نمودن ثروت

مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجه می‌کند؛ زیرا به درستی دریافته است که در درجه اول سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اتخاذ این هدف موجب ایجاد، بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار شرکت می‌شود(مگدی[1]، 2008).

[1] Magdi

نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی

مدیریت مالی معمولاً نقش مرکزی و عمده‌ای را در واحد انتفاعی ایفاء می‌کند. وظایف عمده مدیر مالی شامل بودجه‌بندی، تأمین مالی، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، و طرح‌ریزی استراتژی‌های بازاریابی و قیمت‌گذاری محصولات واحد انتفاعی است   .

وظایف اصلی مدیریت مالی مرتبط با امور مالی در یک واحد انتفاعی:

تأمین مالی و سرمایه‌گذاری: اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارایی‌های پولی، تأمین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری و سرمایه‌گذاری وجوه در پروژه‌های مختلف .

حسابداری و کنترل: نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیت‌های مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح‌ریزی شده، همچنین اعمال مدیریت بر پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی، موجودی‌ها، دارایی‌های ثابت و عملیات کامپیوتری .

پیش‌بینی و طرح‌ریزی بلندمدت: پیش‌بینی اقلام بهای تمام شده و هزینه، تغییرات تکنولوژیک، شرایط بازار سرمایه، وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری، بازه پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی و تقاضا برای محصولات تولیدی انتفاعی، و همچنین بکارگیری ارقام پیش‌بینی شده و تاریخی برای طرح‌ریزی عملیات آتی نظیر طرح‌ریزی خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                  صفحه 

چکیده------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول. کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق-------------------------------------------------- 5

1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها----------------------------------------- 6

1-5- فرضیه تحقیق--------------------------------------------------------- 8

1-6- اهداف تحقیق--------------------------------------------------------- 8

1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی------------------------------------------------- 12

2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت--------------------------------------------------- 14

2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد---------------------------------------- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد-------------------------------------- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی--------------------------------------------- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری-------------------------------------------- 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام--------------------------------------- 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی--------------------------------------------- 23

2-9- سود حسابداری------------------------------------------------------- 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------ 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)-------------------------------------- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها---------------------------------------------------- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها------------------------------------------- 30

2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابركارایی---------------------------------------- 30

2-13- پیشینه تحقیق-------------------------------------------------------- 33

2-13-1- تحقیقات داخلی---------------------------------------------------- 33

2-13-2- تحقیقات خارجی--------------------------------------------------- 35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

3-4-  محاسبه حجم نمونه---------------------------------------------------- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50

4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

5-2- نتایج تحقیق---------------------------------------------------------- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

منابع-------------------------------------------------------------------- 76

پیوست------------------------------------------------------------------ 80

«فهرست اشکال»

عنوان                                                                                          صفحه 

شکل1-1- روش‌های پارامتری و غیر پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها----------------------- 7

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تحقیق آب و بررسی آب از نظر شیمی و زیستی مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی پایان نامه بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین