👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقیق بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

روش تحقیق بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه در 95 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

سازمان اصلی گزارش

فصل اول

(الف ) مقدمه

« به نام آنكه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »

دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناكام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این كهكشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :

فلك را سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازیم    زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »

علاقه وافر به كودكان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشكلاتی كه سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناك ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در كودكان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و كاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناكامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام كوچكی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».

مسلم است كه انجام این تحقیقات راهنمایی اندیشمندان و صاحبنظران و محققین گرامی را می طلبد كه با بیان نقطه نظرهای عالمانه خود ، كاستی ها را جبران نموده و معایب را برطرف نمایند . امید است محقق را در پیمودن ره بی انتهای علم راهبر باشید . « انشاءالله»

با تشكر فراوان

(ب)طرح مسئله

موضوع این تحقیق :

« بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »

بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :

1-   آیا ناكامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟

2-   آیا تأثیر ناكامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یكسان است ؟

3-   دختران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

4-   پسران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

5-  آیا عكس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناكام كننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

6- آیا عكس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناكام كننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

(پ) هدف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و كاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :

1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانكاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناكامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .

« ناكام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده  و این نیز به نوبه خود رفتاری را  برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناكامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث كاهش این سائق شده و در پاسخ به ناكامی پرخاشگری یك پاسخ غالب است .» (هلیگارد ، اتكینسون 1985).

2) جنبه كاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناكامی بعنوان علتی برای آن كه بدین منظور ، آزمون مصّور ناكامی روزتر وایگ در كودكان مقطع ابتدایی بكار می رود .

ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخی  از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .

(ت ) فرضیه تحقیق

با توجه به اینكه : ناكامی به عنوان یكی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عكس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

1)    عوامل ناكام كننده در دختران دانش آ‎موز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عكس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .

2)    عكس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .

3)    عوامل ناكام كننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عكس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .

4)    عكس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، در جهت دفاع از خود می باشد .

ج) تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ :

1-  تحقیق ( در یفوس و دیبورا [1]1990) در زمینه « نقش استدلال در سوء استفاده جنسی در كودكان [2]و روشهای كنار آمدن با آن » .

در این تحقیق تعداد نمونه شصت نفر بود وهمه آنان مذكر بودند و در گروهی سنی كودكان قرار داشتند ، این تعداد به سه گروه تقسیم شدند ، یك گروه بیست نفری از این پسران ، طی دوره كوتاهی نقش استدلال و روشهای كنار آمدن  بامشكلات آموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا با شخصیت داستانی همانند سازی كنند كه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و دیگران را برای انجام این عمل ترغیب می كرد .

-         گروه بیست نفری دیگری از این پسرا طی دوره طولانی تر ، نقش استدلال و روشهای كنار آمدن  با مشكلات را آموزش دیدند وبعد از آن خواسته شد با شخصیت داستانی همانند سازی كنند كه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود ولی دیگران را به انجام این عمل ترغیب نمی كرد . گروه بیست نفری سوم ( گروه كنترل ) بدون دوره آموزشی و بدون همانند سازی با شخصیت داستان ، پس از اجرای آزمون ناكامی سنج روز نزوایگ ، نتایج آزمون  نشان داد كه پرخاشگری دو گروه اول و دوم د رمقایسه با گروه سوم بیشتر بود . گروه اول نوعی مقاومت بیرونی را در انجام اعمال خواسته شده از او با پرخاشگری نشان می داد و گروه دوم نوعی مقاومت درونی را با عكس العمل پرخاشگرانه د ربرابر آنچه خواسته شده بود نشا ن داد .

2-   تحقیقات ( دور شاو – نتا – ماریو 1990[3]) د رزمینه « درماندگی آموخته شده و نظریه اسناد با واكنش در برابر ناكامی [4]: »

-در این تحقیق صد ونود ودو نفر ا زفارغ التحصیلان در چهار گروه : تنبیه و سرزنش درونی

-تنبیه و سرزنش بیرونی – مقاومت درونی و مقاومت بیرونی در معرض موقعیتهای : بدون مشكل ، مشكلات قابل حل ، و مشكل غیر قابل حل و چهار مشكل غیر قابل حل قرار دادند . آزمون روزتروایگ بر روی آنان اجرا گردید . ونتایج آن نشان داد : تنها افرادی كه در گروه مقاومت درونی قرار داشتند ، هم به سرعت به آزمون پاسخ دادند وهم در برابر مشكلات بدون احساس شكست بودند . سایر گروهها دراجرای آزمون سرعت كمتری داشته و در برابر مشكلات احساس شكست داشتند .

3-   تحقیق ( روبرتس ، گایل 1993[5]) در رابطه با « واكنش میانسالان به ناكامی » .

-در این تحقیق گروه نمونه متشكل بود از صدو چهار نفر از میانسالانی كه در دو گروه قرار داشتند ، پنجاه و چهار نفر از آنان در خانه سالمندان بودند و پنجاه نفر از آنان در میان خانواده های خود زندگی می  كردند ، آزمون روزتر وایگ بر روی هر دو گروه اجرا گردید ونتایج آن نشان داد كه : میانسالانی كه در میان خانواده های خود زندگی می كردند در برابر موقعیت های ناكام كننده ، واكنش كمتری نشان داده و موقعیت را كمتر ناكام كننده تلقی می كردند تا افراد یكه در خانه سالمندان نگهداری می شدند . هوش كلامی آنان نیز از گروه مقابل بهتر بود ، ولی افرادیكه در خانه سالمندان بودند رشد « من[6] » نارس داشتند و همچنین عكس العملهای خصمانه تری به موقعیت های ناكام كننده نشان داده و در برابر چنین موقعیتهای خود را سرزنش می كردند .

4-   تحقیق ( بالزانو و فرد یریكا [7]1994) در زمینه « نوع نژاد زنان سیاه پوستان در واكنش به ناكامی » :

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان FSFI مقاله بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای مقاله بررسی مدیریت مشتری پایان نامه بررسی روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست