👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)در 70 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

تشكرو قدردانی                                                                           الف

فهرست مطالب                                                                           ب

فهرست جداول                                                                             پ

پیشگفتار                                                                                      ت   

چكیده تحقیق                                                                                 0

فصل اول:  طرح تحقیق                                                                               د

مقدمه                                                                                                1

بیان مسئله                                                                                         3

تعریف موضوع تحقیق                                                                         4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق                                                                6

فرضیه‌های تحقیق                                                                               7

اهمیت موضوع تحقیق                                                                          8

روش انجام تحقیق                                                                               9

محدودیتهای تحقیق                                                                             9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی كه تاكنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.                                                                                                  10

فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق

پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده                           11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو                            13

خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذكر جزیئات لازم                        21

فصل سوم: روش تحقیق                                                                          24

نوع تحقیق                                                                                        24

روش آماری                                                                                     24

متغیرهای تحقیق                                                                               24

جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24

ابزار سنجش                                                                                    24

شیوه نمره‌گذاری                                                                               25

اعتبار روایی پرسشنامه                                                                      25

روش نمونه‌گیری                                                                              25

ویژگیهای نمونه                                                                                25

روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                   26

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                          26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه‌گیری                                                                                       37

محدودیتهای تحقیق                                                                           37

میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف                                                        38

پیشنهادات                                                                                        38

فهرست منابع                                                                                    39

پیوست                                                                                            

فهرست جداول

 

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه

1      محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

 2       محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی                                                                                               29

3             محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                                               31

4             محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی                                                                       33

5              محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                                                             35

 

 

 

 

پیشگفتار

اكثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینكه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع كیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هركسی را تشكیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امكاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌كند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران كلید رشد و كمال آدمی است آنچه كه امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یك انسان اجتماعی شكل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد كه جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امكان پذیر نیست و همین نیازها است كه‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود كه فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز كه همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مركزی اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شكل می‌دهد.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسیدن این تحقیق كمال همكاری را داشته‌اند تشكر و قدردانی كنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.

چكیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد كه توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

1-  نیاز فیزیولوژیست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

2-  نیاز به امنیت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

3-  نباز به تعلق و وابستگی 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

4-  نیاز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0  تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

5-  نیاز به تحقق خویشتن( خود شكوفایی) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فصل اول

 

                                              qطرح تحقیق

                                              qمقدمه

                                              qبیان مسئله

                                              qتعریف موضوع تحقیق

                                              qهدفها- سوالها و فرض‌های ویژه تحقیق

                                              qروش انجام تحقیق

                                              qمحدودیتهای تحقیق

                                              qپیشینه مختصری از تحقیقات انجام شده در ایران

 

 

یك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشكیل می‌دهد كودكان كه ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند كه به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یكی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تكوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون

تردید در محیط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را كسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت كودك بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی كه روانشناسان و دوران پزشكی در طول یك ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده كه كیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای كودك یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود كه در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

شیوة نمره‌گذاری:

در این پرسشنامه، آزمودنی با جوابهای بله، خیر، مشخص می‌كند كه سؤالات با وضعیت و شرایط فعلی او مطابقت دارد یا نه. به هر سؤال مناسب با كلید پرسشنامه بك نمره داده‌ می‌شود. سپس نمرات هر نیاز به طور جداگانه با هم جمع شده و نمره هر فرد در آن نیاز را تشكیل می‌دهد.

 

اعتبار و روایی پرسشنامه:

در مورد اعتبار روایی پرسشنامه مطالعات مستقلی صورت نگرفت.

 

روش نمونه گیری:

به دلیل اینكه تعداد دانشجویان شاهد در دانشگاههای استان تهران زیاد است و همینطور به دلیل ازدیاد دانشگاهها در این استان لذا از بین دانشگاههای استان تهران دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارك با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای جهت این كار مناسب دیدم. و از طرفی دانشجویان دو گروه شاهد و عادی كه همگی دختر هستند را از همین دانشگاه انتخاب نمودم.

 

ویژگی نمونه:

تمامی دانشجویان ساكن خوابگاه بوده و در منطقه حصارك كرج درس می‌خوانند و دارای وضعیت اقتصادی تقریباَ یكسانی هستند.

 

روش جمع‌آوری اطلاعات:

پرسشنامه به صورت گروهی بین دانشجویان توزیع شدو پس از توضیحات لازم پیرامون نحوه اجرا و هدف از اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری شد.

پرسشنامه بین 60 نفر آزمودنیهای شاهد توزیع شد كه به همین تعداد نیز بین آزمودنیهای عادی توزیع شد.

 

 

 

 

                                              qیافته‌های تحقیق

                                              qو نجزیه و تحلیل یافته‌ها

 

روش آماری كه در این پژوهش مناسب به نظر می‌رسد آزمون آماریt جهت بررسی دو میانگین مستقل است. از طریق آزمون t پژوهشگر می‌تواند در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر عدم تفاوت میانگین دو گروه تصمیم‌گیری كند چون نمی‌توان بطور صددرصد در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر تصمیم‌گیری نمود، لذا همیشه تصمیم اتخاذ شده با مقداری احتمال خطا همراه خواهد بود.

 

تحلیل آماری – سؤال شماره یك:

جدول شماره یك: میانگین و انحراف معیار نیازهای فیزیولوژیك در دو گروه دانشجویان شاهد و عادی:

تعداد اعضاء

انحراف معیار

میانگین

شاخص-گروهها

60

32/3

06/14

شاهد

60

72/2

86/13

عادی

 

 

چون  است نتیجه می‌گریم كه با  بین دومیانگین تفاوت وجودندارد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پایگاه داده، فصل چهار سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار