👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم

چکیده:

به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ، در نواحی عمده کشت این محصول در یک منطقه و در فامیل های غالب خاک ، تعداد چندین مزرعه انتخاب می شود . سعی بر این است که مزارع انتخابی از نظر پتاسیم قابل جذب در گروه های مختلف کم تا زیاد قرار گیرند .

...

نتایج مطالعاتی که طی چند سال اخیر در تعدادی از استان های کشور انجام شده ، نشان داده است که مقدار پتاسیم قابل جذب اغلب خاک ها با سرعت بیشتری رو به کاهش بوده توازن پتاسیم در بسیاری از مزارع گندم منفی است .

جانجک و کاخنباخ اظهار می دارند ؛ گیاهان پتاسیم محلول را که با پتاسیم قابل تعویض در رابطه تعادلی است جذب می نمایند ، هر قدر استفاده گیاه از پتاسیم محلول زیاد تر باشد به همان نسبت مقدار پتاسیم آزاد شده از بین لایه ها در صورت موجود بودن بیشتر است.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی حقوقی نسل کشی و معاونت در آن مقاله روش ویکور، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فصل دوم پایان نامه با موضوع اضطراب اجتماعی پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران