👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش 

چكیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد كه این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از كلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر0بی0كتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفكیك  دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج  مجدد نكرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

تقدیم به :  پدرومادرم، عزیزانی كه وجودشان برایم همه مهرووجودم برایشان همه رنج ، آنان كه فروغ نگاهشان، گرمی وروشنی رویشان سرمایه های زندگی ام بوده وخواهد بود.

خواهرانم، كه محبت هایش را هرگز فراموش نخواهم كرد

تقدیر:

اینك كه به لطف ایزدمنان موفق شدم دوره به یادماندنی دانشگاه راپشت سربگذارم برخودلازم می دانم كه به رسم ادب

وسنت نیكوی سپاس ازتمام اساتید بزرگواری كه توفیق شاگردی درمحضرشان راداشته ام سپاسگزاری نمایم بویژه ازاستاد محترم وعزیزم جناب آقای سعید بهشتی كه درانجام این

پژوهش مراازراهنماییهاوحمایتهای بی دریغ خویش بهره مند ساخته اند كمال تشكر و قدردانی رادارم.

 

فصل اول

 بیان مسئله

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و كانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شاید تنها جای امنی كه می توان یافت محیط خانه و زندگی در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

كه تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند كه باید بامشاركت یكدیگر این نقش راایفا كنند . حال اگر هر یك از آنها در انجام وظیفه خود كوتاهی كنند یا اینكه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت كه دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدین خود را تنها تكیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممكن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و... داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است . آنها ممكن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند كه آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشكل می شود چرا كه باید در یك لحظه هم نقش پدر را بازی كندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بكشد.ااو باید تصمیم بگیرد كه چگونه ازعهده وظایف خود برآید وكوچكترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی   می تواند تاثیرات عمیقی بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشاركت همسر جدید خود مشكلات رابهتر حل كند .  فرزندان در قبال این امر واكنش های متفاوتی خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته كیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تك سرپرست و واكنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین  شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

 

 

درتعاریف جامعه شناسی زنان سرپرست خانوار، زنانی هستندكه بدون حضوریا حمایت یك مرد بزرگسال سرپرستی خانواده رابرعهده دارندومسئولیت اداره اقتصادی خانواده، تربیت فرزندان وتصمیم گیریهای عمده وحیاتی درمورد خانواده رابرعهده دارند(غفاری،1381).

طبق آماررسمی دركشورایران حدودیك میلیون و37هزارایرانی، معادل8% كل كشورتوسط زنان سرپرستی می شوند،این در حالی است كه آمارهای غیررسمی اعلام می كنندكه این جمعیت خیلی بیشتربوده وسه میلیون را رقم می زنند. با استفاده ازهمین آمارمی توان نتیجه گرفت كه حدود3/4میلیون كودك در كشورتحت سرپرستی زنان هستند؛

اگرباورداشته باشیم كه زنان درسطح جامعه با مشكلات ویژه خوددست وپنجه نرم می كنند می توانیم به جرأت بگوییم كه مشكلات در خصوص زنان سرپرست خانوار نمود بیشتری دارد. زیرا شواهد نشان می دهدكه آنان علاوه براینكه به تنهایی وظیفه سنگین پرورش فرزندان رابرعهده دارند، قربانی یكسری آسیب های اجتماعی ازجمله فقرمالی ،خلاءعاطفی، عدم جایگاه فرهنگی، بی سوادی و... هستند كه كارآنها را سخت تركرده است(همشهری،1381).

البته ارقام وآمار ذكرشده دربالا شامل تعداد زنانی است كه به علل مختلف ازجمله فوت همسر، ازكار افتادگی همسر، طلاق، مفتودالاثر بودن، زندانی، نكاح منقطع ، اعتیادوسرباربودن شوهر سرپرست خانوارهستندومجبوربه اداره زندگی خود وفرزندانشان می باشند ولی دراین تحقیق منظور اززنان سرپرست خانوار، زنانی هستند كه همسر خودرا به علت خود فوت ازدست داده اند وبیوه می باشند؛ فقر، كم سوادی ویابی سوادی از جمله مسائلی است كه این زنان با آن دست به گریبان هستند و برای همین نمی توانندشغل مناسب وپردرآمدی را ازآن خودكنند، روآوردن به مشاغل خدماتی سطح پایین ویا بیكاری دركنار اجبار برای تامین هزینه های زندگی همگی مدخلی می شود برای ورود زنان به سوی آسیبهای اجتماعی؛ اما به عقیده كارشناسان مشكل اصلی زنان سرپرست خانواده غیر از بعد اقتصادی و اشتغال عدم حمایتهای اجتماعی است0

منظوراین نیست كه حمایتهای اجتماعی وجود ندارد، بلكه این گونه حمایتهاازقدرت پایینی برخورداراست، به گونه ای كه نمی توان نسبت به حل مشكلات امیدواربود، در اینجاست كه حمایتهای دولتی مفهوم پیدا می كند، این گونه حمایتها كه می تواند از سوی ارگانهای خاصی ارائه شود راهكارخوبی برای كمك رسانی به زنان سرپرست خانواده است. درایران زنان بی سرپرست ومجردتحت پوشش كمیته امدادومؤسسه های خیریه و بهزیستی هستند ومستمری دریافت   می كنند؛ برخی ازخانواده ها نیزغیرازدریافت مستمری برای اعضای خود امكاناتی همچون جهیزیه، امكانات تحصیلی، تعمیرات وساخت مسكن، بیمه خدمات درمانی و...دریافت می كنند(همشهری،1381).

حال باید پرسیدكه آیا تمامی تلاش ارگانهای دولتی و حمایتی باید معطوف به بعد اقتصادی ومادی زنان سرپرست خانواده باشد یااگر چنین است پس بعد عاطفی وروحی آنها چه خواهد شد؟ چرا كه بسیاری از این زنان ازنظر اقتصادی وجایگاه اجتماعی واقعا مشكلی ندارند ولی مشكلات عاطفی وروانی آنها راهرگز نمی توان نادیده گرفت.

شاید به غیرازمقوله اقتصاد، مهم ترین مشكل زنان سرپرست خانوادهخلاء عاطفی آنها باشد.

زنان سرپرست خانواده بدلیل افزایش نقشها در معرض فشاروبیماریهای روان تنی واختلالات عاطفی بسیار قراردارند(بی نام، ایسنا،1381).  حدود10تا20درصد زنانی كه شوهرانشان در گذشته اند دچار افسردگی هستند واحیانا ازداروهای خواب آوروآرامبخش استفاده می كنند(همشهری،1381).

 

 

 

طرح پژوهش

روش پژوهش

پژوهش حاضرازنوع پژوهش حاضرازنوع مطالعات علی __ مقایسه ای است ازآن جهت كه اثرات متغیر پیش بینی( ازدواج مجدد ویا عدم آن بعداز مرگ پدر) رابر روی متغیر ملاك ( میزان اضطراب فرزندان) بررسی می كند وبه

مقایسه نتایج آن با یكدیگر وبا فرزندان دارای هردو والد می پردازد.

میزان اضطراب افراد مورد نظر پژوهش به روش آزمایشی وبا اجرای آزمون اضطراب كتل محاسبه گردیده است.

جامعه آ ماری

جامعه شامل گروهی ازافراد است كه یك یا چند صفت مشترك دارند واین صفات مورد توجه پژوهشگر است (مصاحبی، 1381):

جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختروپسرپایه سوم راهنمایی شهر تهران تشكیل می دهند كه شامل سه گروه می با شند:

1) جامعه دانش آموزان دختر وپسر سوم راهنمایی كه دارای هردو والد اصلی هستند(گروه كنترل)

2)  جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی كه محروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد كرده اند.

3)           جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی كه ازمحروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند.

 

نمونه و  روش نمونه گیری

 نمونه گروه كو چكتری از جامعه است كه برای مشاهده وتجزیه و تحلیل انتخاب  شده است .

پژوهشگربر اساس اطلاعا تی كه از گروه نمونه جمع آوری می كند،  اقدام به نتیجه گیری برای كل جامعه  می نماید( مصاحبی،1381).

شیوه نمونه گیری در این پژوهش ، بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد كه از سه جا معه مشخص شده 30نفر بصورت تصادفی ( 15 نفر دخترو15نفرپسر) انتخاب شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله سکته مغزی و توانبخشی و روشهای درمانی بیماران همی پلژی مبانی نظری رشد و اختلال رشدی ویژه پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) طرح توجیهی جمع اوری شیر به ظرفیت 8500 کیلو گرم در روز