👈 فروشگاه فایل 👉

نقش زبان در ایجاد ارتباط

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش زبان در ایجاد ارتباط

نقش زبان در ایجاد ارتباط

نقش زبان در ایجاد ارتباط

جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می‌گیرد كه بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این فصل توجه خود را معطوف به كاربرد اصلی زبان ، یعنی ارتباط ، خواهیم كرد. خواهیم دید ارتباط چه مشكلاتی برای كاربرد شناسی ایجاد می‌كند و دارای كدام ساخت است . در نهایت به برخی موضوعات ویژه در كاربرد‌شناسی خواهیم پرداخت

فهرست مطالب

مقدمه ۵

طرح مسئله ۶

(الگوی پیام ارتباط زبانی) ۹

مشکلات موجود در الگوی پیام ۱۳

۹-۲- رویکردی استنتاجی به پدیدة‌ ارتباط ۱۹

فرض ها ۲۲

فرض زبان (LP ) ۲۲

فرض ارتباطی (CP) ۲۲

فرض تحت اللفضلی بودن (LP) ۲۲

فرض های محاوره ای (Con Ps) ۲۳

ارتباط مستقیم و تحت اللفضلی ۲۴

استراتژی مستقیم ۲۴

(گام اول) ۲۴

(گام دوم) ۲۵

(گام سوم) ۲۶

(گام چهارم) ۲۶

استراتژی تحت اللفضلی ۲۷

(گام پنجم) ۲۷

(گام ششم) ۲۷

ارتباط غیر تحت اللفضلی ۲۸

طنز، طعنه ۲۹

صنایع ادبی ۲۹

مجاز ۲۹

استعاره ۲۹

(گام ۵) ۲۹

(گام ۶) ۳۰

ارتباط غیر مستقیم ۳۱

(گام هفتم) ۳۲

(گام هشتم) ۳۲

نتیجه: نظریه های استنتاجی و الگوی پیام ۳۳

گفتمان و محاوره ۳۴

زبان و بافت ۳۵

ساخت محاوره به ترتیب زمان ۳۷

صحت گشایی ۳۷

۱- عادی و روزمره ۳۷

۲- غیررسمی ۳۸

۳- رسمی ۳۸

نوبت گیری ۳۸

پایان صحبت ۳۹

جملات اجرایی ۴۰

کنش های کلامی ۴۲

معنا، گفتار، و دلالت ۴۵

معنای متکلم ۴۵

گفته ۴۵

دلالت ۴۶

کمیت ۴۷

کیفیت ۴۷

ربط ۴۷

روش ۴۷

پیش فرض کاربرد شناختی ۴۸

انواع پیش فرض: ۴۸

مثال ۴۸

مثال ۴۹

مثال ۴۹

ارجاع متکلم ۵۰

ارجاع تحت اللفضلی مفرد ۵۰

ارجاع مفرد غیرتحت اللفضلی ۵۰

ارجاع مفرد غیرمستقیم ۵۱

نتیجه52

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هدفهای آموزشی تحقیق انبارداری آموزش و پرورش گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی