👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

مقدمه :

روش تحلیل هزینه دوره عمر١یکی ازابزارهای مدیریتی است که می تواند برای ارزیابی ومقایـسه پـروژه هابـه کارگرفته شود.درنظرگرفتن کلیه هزینه های دوره عمرهنگام ارزیابی گزینه های ساخت وبهسازی سازه هـای زیربنایی ضروری است .

تحلیل هزینه چرخه عمر بخش مهمی از پروژه جامع یا برنامه ارزیابی با اسـتفاده از روشـی است که تمامی اثرات کمی و کیفی و کلیدی سرمایه گذاریهای بعمل آمده در پروژه های راه را مورد توجه قرار میدهد .این نوع تحلیل به مؤسسات راه اجازه  میدهد تـا سـود و هزینه های پروژ ه های راه و برنامه های جامع درازمدت راشناسایی کـرده ، کمیـت و ارزش آنها را تعیین کنند. 

بخشی از متن

این تحقیق یک چهارچوب رابرپایه ریسک پیشنهاد میکند که شبیه روش هایی است که درمـدیریت ریـسک اوراق بهاداراستفاده می شودبرای نمایش استفاده ازچنین چهارچوبی ،ازروش شبیه سازی مونـت کـارلو بـرای انجام LCCA برای پروژه های بزرگراهی استفاده شـده اسـت .(دونـوع سـرمایه گـذاری بزرگراهـی باریـسک هاودرآمدهای متفاوت آنالیز می شوند).این چهارچوب قادراست که ازسرمایه گـذاران بخـش خـصوصی بـرای تخمین ریسک ها ودرآمدها ی نسبی پروژه های ساختاری پیشنهادی استفاده کند.

بدلیل بدترشدن سیستم های ساختاری ،سرمایه گذاری های مربوطه ازساخت یـک سـاختارجدید بـه تـرمیم ونگهداری تجهیزات تخریب شده موجودتغییر یافته اند.این روند روش ارزیابی پروژه هارا تحت تاثیر قـرارداده است .محاسبه تمام هزینه هـایی مربـوط بـه تـرمیم ونگهـداری کـه درطـی طـول عمریـک سـاختاررخ مـی دهدآنالیزهزینه چرخه عمرنامیده می شود.

١ Transportation research board

٢ Life cycle cost analysis

استفاده از LCCA درارزیابی پروژه های ساختاری بـزرگ بـدلیل عـدم کاربردریـسک پـذیری کـاهش یافتـه است [٢٦].محاسبات واقعی LCCA حـاوی پارامترهـای زیـادی مـی باشـند(طـول عمر،هزینـه هـای تـرمیم ونگهداری،ونرخ تنزیل و...)مقداراین پارامترها بطـوردقیقی قابـل تعیـین نیـستند.روشـی کـه سـعی داردایـن نامطمئنی هـارادر محاسـبات خودواردسـازد"LCCA  احتمـالی"،"LCCA براسـاس ریـسک "ویـا"LCCA براساس قابلیت اطمینان " نامیده می شود.

آنالیزهای اقتصادی آلترناتیوهای مهندسی برای اسـتفاده ازریـسک بـسیارآگاهانه مـی باشـند.بـه ایـن علـت LCCAاحتمالی برای آلترناتیوهای پروژ های اقتصادی وابسته به ریسک به یک ابزار سنجش سودتبدیل گشته است .تحقیقات زیادی روش LCCA احتمالی رابرای ارزیابی های ساختاری موردبررسی قرارداده اند.درنهایـت این تحقیقات یک چهارچوب وابـسته بـه احتمـال رابـرای مقایـسه آلترناتیوهاپیـشنهاد مـی کننـد کـه ایـن چهارچوب هابرای تصمیم گیری های سرمایه ای خیلی مناسب نمی باشند.این تحقیق یک چهارچوب وابسته به ریسک راپیشنهاد می کندکه تصمیم گیرنده رابرای انجام مقایسه ای بین درآمدقابل انتظاروریسک مربوطه به این درآمدبرای یک آلترناتیو سرمایه گذاری ویژه توانمند می سازد.

LCCA یک آنالیزاقتصادمهندسی وابسته به سرمایه باهدف محاسـبه اصـولی هزینـه هـای مـرتبط باهرکـدام ازآلترناتیوهادرطی یک دوره زمانی مخصوص می باشد.این تکنیک هزینه هارا درسرتاسرچرخه عمریک پـروژه موردبررسی قرارمی دهد.دربسیاری ازمواردازآن برای تـصمیم گیـری ازبـین آلترنـاتیو هـای سـرمایه گـذاری متفاوت استفاده می شود.[٢٧]

آنالیزاقتصادی مشابهی که منافع وهزینه های پیش بینی شده یک پروژه راموردارزیابی قرارمیدهنـد،آنالیزهای منفعت به هزینه ١ نامیده می شوند. 

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                                                               شماره صفحه 

چکیده :.............................................................................................................................................................................١

مقدمه :.............................................................................................................................................................................٣

فصل اول :کلیات .................................................................................................................................٥

١-١-هدف : ......................................................................................................................................................................٦

١-٢-پیشینه تحقیق :..................................................................................................................................................٢٤

١-٣-روش کاروتحقیق :................................................................................................................................................٤٠

فصل دوم :کاوش درمتون .................................................................................................................٤٣

٢-١- طبقه بندی مطالب ومقدمه : ..............................................................................................................................٤٤

٢-٢-بررسی مقالات :...................................................................................................................................................٤٥

٢-٣-بررسی تزهاوپروژه ها:.......................................................................................................................................٥٧

٢-٤-بررسی کتاب ها:.................................................................................................................................................٨٢

٢-٥-بررسی کنفرانس ها:..........................................................................................................................................٨٩

فصل سوم :روش تحقیق ................................................................................................................. ١٢٢

٣-١- روش بکارگرفته شده ودلایل آن :................................................................................................................... ١٢٣

٣-١-١- مزایای استفاده از تحلیل اقتصادی :..........................................................................................................١٢٤

٣-١-٢- تحلیل هزینه چرخه عمر:......................................................................................................................... ١٢٥

٣- -٣-زمان استفاده از تحلیل هزینه چرخه عمر:............................................................................................. ١٢٥

٣- -٤ روش استفاده بهینه از LCCA:.................................................................................................................126

٣- -٥-مراحل اصلی فرآیند تحلیل سود – هزینه :............................................................................................. ١٢٧

٣-١ ٦-عناصر سود و هزینه : ................................................................................................................................. ١٢٨

٣- -دستوالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکارگرفته :................................................................................١٣١

٣-٣-تعاریف ، اختصارات ونشانه های ریاضی:......................................................................................................... ١٣٢

٣-٤-برنامه کامپیوتری استفاده شده :..................................................................................................................... ١٣٤

٣-٥- ارائه مباحث ضروری علمی:........................................................................................................................... ١٣٦

٣-٥- -انواع روشهای کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی :............................................................. ١٣٦

٣-٥-١- -تحلیل منافع -هزینه ها(CBA) :........................................................................................................١٣٧

٣-٥-١- -تحلیل تاثیر پذیری هزینه ( CEA):....................................................................................................142

٣-٥- -٣-تحلیل چندمعیاری (MCA):.............................................................................................................. ١٤٣

٣-٥-١ ٤-تحلیل ریسک -منافع (RBA): ............................................................................................................١٤٤

٣-٥- -٥- ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA):.................................................................................................144

٣-٥- -نقش حمل و نقل در اقتصاد:.................................................................................................................... ١٤٥

٣-٥-٣-مراحل مطالعه طرحهای حمل و نقل :......................................................................................................١٤٦

٣-٥-٣-١- مطالعه شناسایی طرح :........................................................................................................................ ١٤٧

٣-٥-٣-٢-  مطالعه توجیه مقدماتی فنی، مالی و اقتصادی :............................................................................. ١٤٧

٣-٥-٣-٣-  مطالعات اختصاصی :.........................................................................................................................١٤٨

٣-٥-٣-٤-  مطالعه توجیه نهایی فنی، مالی و اقتصادی :...................................................................................١٤٩

٣-٥-٤-بررسی فنی و تعیین گزینه های طرح :.....................................................................................................١٥٠

٣-٥-٤- -مفهوم گزینه های مختلف :....................................................................................................................١٥١

٣-٥-٤-٢- مسؤولیت مهندسان مشاور یا مؤلفان طرح :..................................................................................... ١٥٢

٣-٥-٥-سرعت مبنای طراحی هندسی راه :........................................................................................................ ١٥٤

٣-٥ ٦-برآورد هزینه های مالی گزینه های طرح :............................................................................................... ١٥٥

٣-٥-٦- -برآورد هزینۀ تعمیر و نگهداری:.......................................................................................................... ١٥٥

٣-٥-٧-شناسایی فایده طرح :............................................................................................................................... ١٥٦

٣-٥-٨-الگوهای مورداستفاده درساختارپایان نامه :...............................................................................................١٦١

٣-٥-٨- -الگوی تعیین سرعت وسیله نقلیه :........................................................................................................١٦١

٣-٥-٨-١- -محاسبه VDRIVE :....................................................................................................................... ١٦٥

٣-٥-٨-١- -محاسبه VBRAKE: .......................................................................................................................١٧٠

٣-٥-٨- -٣- محاسبه VCURVE :...................................................................................................................١٧١

٣-٥-٨- -٤-  محاسبه VROUGH :................................................................................................................١٧٣

٣-٥-٨- -٥- محاسبه  VDESIRE: ................................................................................................................. ١٧٤

٣-٥-٨-٢- الگوی برآورد سوخت وسایل نقلیه :...................................................................................................١٧٥

٣-٥-٨-٣-الگوی برآوردمصرف تایر :................................................................................................................... ١٨٤

٣-٥-٨-٤-الگوی برآورد قطعات یدکی مصرفی وسایل نقلیه :............................................................................١٨٧

٣-٥-٨-٥-الگوی برآورد نیروی کار تعمیر وسایل نقلیه :................................................................................... ١٩١

٣-٥-٨ ٦-الگوی برآوردمصرف روغن :.................................................................................................................. ١٩٣

٣-٥-٨-٧- الگوی برآورداستهلاک وسیله نقلیه : ..................................................................................................١٩٤

٣-٥-٨-٧-١- برآورد میانگین استهلاک وسیلۀ نقلیه : ....................................................................................... ١٩٥

٣-٥-٨-٧-٢- میانگین بهره برداری سالانه :........................................................................................................ ١٩٧

٣-٥-٨-٨- الگوی برآوردتصادفات ترافیکی:.........................................................................................................٢٠٢

٣-٥-٨-٨- -فایدة حاصل از کاهش تصادفات :.................................................................................................... ٢٠٥

٣-٥-٨-٨- -طبقه بندی تصادفات :..................................................................................................................... ٢٠٨

٣-٥-٨-٨-٣- هزینۀ تصادف :...............................................................................................................................٢٠٩

٣-٥-٨- -الگوی برآورداثرات زیست محیطی :.....................................................................................................٢١٢

٣-٥-٨-٠ -الگوی برآورداتلاف وقت مسافرین :.....................................................................................................٢١٦

٣-٥- -ارزشیابی اقتصادی طرح :.......................................................................................................................... ٢١٨

٣-٥-٩- -روش تنزیل :............................................................................................................................................٢١٩

٣-٥-٩- -شیوه های مقایسه هزینه و فایده برپایه روش تنزیل :.......................................................................٢٢٠

٣-٥-٩-٢- -ضابطه ارزش خالص کنونی :..............................................................................................................٢٢١

٣-٥- -٣-دورة بررسی و ماندة ارزش راه در پایان دوره :..................................................................................٢٢٣

٣-٥- -٤-تعیین سال پایه :...................................................................................................................................٢٢٥

٣-٥- -٥-نرخ تنزیل :...........................................................................................................................................٢٢٥

٣-٥-٩ ٦-نرخ بازدة اقتصادی:..............................................................................................................................٢٢٥

٣-٥- -٧-موارد کاربرد ضابطه های ارزش خالص کنونی و نرخ بازدة اقتصادی:..............................................٢٢٦

٣-٥- -٨-تصمیم دربارة پذیرفتن یا نپذیرفتن طرح :.......................................................................................٢٢٧

٣-٥-٩- -گزینش گزینۀ بهینه :...........................................................................................................................٢٢٧

٣-٥-٠ -تحلیل بی اطمینانی:.................................................................................................................................٢٢٩

٣-٥-١٠- -منشأ و علت های بی اطمینانی :........................................................................................................٢٣٠

٣-٥-١ -تحلیل حساسیت : ...................................................................................................................................٢٣٢

٣-٥-١١- -تحلیل حساسیت ارزش خالص کنونی :.............................................................................................٢٣٢

فصل چهارم :جمع آوری اطلاعات .................................................................................................٢٣٣

٤- -مقدمه :...............................................................................................................................................................٢٣٤

٤ ٢-موضوعات موردنظر:.........................................................................................................................................٢٣٤

٤-٢- -شرایط عمومی _ جغرافیایی محور جیرفت -کهنوج -رودان :................................................................... ٢٣٥

٤-٢- -شرایط عمومی ،توپوگرافی وپستی وبلندی محورجیرفت -کهنوج -رودان :.............................................٢٣٦

٤-٣-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق : ................................................................................٢٣٦

٤-٣- -محاسبه ظرفیت راه موجود:.......................................................................................................................٢٣٩

٤-٣-١- -راههای دوخطه برون شهری:.................................................................................................................٢٣٩

٤-٣-١- -تعیین کیفیت سرویس : .........................................................................................................................٢٣٩

٤-٣- -٣-شرایط ایده آل : ......................................................................................................................................٢٤٠

٤-٣- -٤-سطوح سرویس :......................................................................................................................................٢٤١

٤-٣- -محاسبه حداکثرحجم سرویس درسطح سرویس های مختلف درساعت اوج :........................................٢٤٣

٤-٣-٣-محاسبه حجم سرویس محوردرحال حاضر:.............................................................................................٢٤٨

٤-٤-محاسبه زمان افزایش ظرفیت :........................................................................................................................٢٤٨

٤-٥-شرح مسیرموجو :...........................................................................................................................................٢٥٠

٤-٥- -محورجیرفت -کهنوج :.................................................................................................................................٢٥٠

٤-٥- -محورکهنوج -رودان :..................................................................................................................................٢٥٢

٤ ٦-شرح مسیرهای پیشنهادی :............................................................................................................................٢٥٤

٤-٦- -مسیراول محورجیرفت -کهنوج :.................................................................................................................٢٥٤

٤-٦-٢- مسیردوم محورجیرفت -کهنوج :..............................................................................................................٢٥٤

٤ ٦-٣-مسیراول محورکهنوج -رودان :..................................................................................................................٢٥٤

٤ ٦-٤- مسیردوم محورکهنوج -رودان :.................................................................................................................٢٥٤

٤-٧-طرح روسازی راه :............................................................................................................................................٢٥٥

٤-٧- -ضخامت لایه های روسازی درمحورجیرفت -کهنوج :................................................................................٢٥٦

٤-٧- -ضخامت لایه های روسازی درمحورکهنوج -رودان :..................................................................................٢٥٦

٤-٨-مشخصات هندسی راه :.................................................................................................................................. ٢٥٧

٤-٨- -سرعت طرح :.............................................................................................................................................. ٢٥٧

٤-٨- -شیب طولی مسیر:.................................................................................................................................... ٢٥٧

٤-٨-٣-قواره عرضی مسیر:.................................................................................................................................. ٢٥٧

٤ ٩-برآوردهزینه ساخت :....................................................................................................................................... ٢٥٨

٤-٩- -برآوردکل هزینه های ساخت واریانت -گزینه ١: ...................................................................................... ٢٥٨

٤-٩- -برآوردکل هزینه های ساخت واریانت -گزینه :......................................................................................٢٥٩

٤- -٣-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت -گزینه ١.......................................................................................٢٥٩

٤- -٤-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت -گزینه :......................................................................................٢٦٠

٤- -٥-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت ٣-گزینه :......................................................................................٢٦٠

٤-٩ ٦-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت ٣-گزینه :......................................................................................٢٦٠

٤- -٧-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت ٤-گزینه ١........................................................................................٢٦١

٤- -٨-برآوردکل هزینه های ساخت واریانت ٤-گزینه ٢.......................................................................................٢٦١

٤-١٠- هزینه های مورداستفاده جهت آنالیزاقتصادی پروژه :..................................................................................٢٦١

٤-١٠- -هزینه های سرمایه گذاری پروژه : ..............................................................................................................٢٦١

٤-١٠- -هزینه های صرفه جویی شده :..................................................................................................................٢٦٢

٤-١١- محاسبه هزینه های سرمایه گذاری پروژه :...................................................................................................٢٦٣

٤-١١ ١--واریانت -گزینه :....................................................................................................................................٢٦٣

٤-٢ -مشکلات درجمع آوری اطلاعات :..................................................................................................................٢٦٥

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات .........................................................................................٢٦٨

-نتیجه گیری:............................................................................................................................................................٢٦٩

-پیشنهادات :............................................................................................................................................................. ٣٠٤

ضمائم وپیوست ها............................................................................................................................٣٠٥

منابع ومآخذ:.............................................................................................................................................................٣٣٠

-فهرست منابع فارسی:............................................................................................................................................٣٣٠

-فهرست منابع لاتین :.............................................................................................................................................٣٣٣

فهرست جدولها

جدول شماره ١: معادلات شاخصهای اقتصادی[٢].......................................................................................................١٨

جدول شماره ٢  : اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای[٣]........................................................................٢٠

جدول شماره :سهم بودجه مصوب وپرداخت شده بخش های مختلف اززیرساخت های حمل ونقل درسالهای

مختلف [٣]...................................................................................................................................................................٢٣

جدول شماره :اصلاحات پیشنهادی درمورد بزرگراهها ومنافع منتظره استفاده کنندگان براثر ...........................٤٨

انجام این اصلاحات درقالب اقدامات ٥ گانه مذکور[٨].............................................................................................٤٨

جدول شماره :اطلاعات مربوط به هزینه ها[٨].........................................................................................................٥٠

جدول شماره :اطلاعات مربوط به عمر ومقداربازیافتی درآخرعمراقتصادی(salvage۴٣e)[8]............................50

جدول شماره :نتایج تحلیل اقتصادی[٨].................................................................................................................٥٣

جدول شماره :متغیرهای LCCA پروژه بزرگراهی[٣١].........................................................................................٩٦

جدول شماره :توزیع آماری ومتغیرهای مربوط به LCCA احتمالی[٣١]..............................................................٩٧

جدول شماره ٠ :ترافیک پیش بینی شده [٣٥].........................................................................................................١٠٣

جدول شماره ١ :هزینه های سرمایه گذاری[٣٥]......................................................................................................١٠٥

جدول شماره ٢ :ضرایب تبدیل برای انواع هزینه ها[٣٥]........................................................................................ ١٠٦

جدول شماره ٣ :هزینه های عمومی استفاده کننده ازراه [٣٥]...............................................................................١٠٨

جدول شماره ١٤:فوایدمصرف کننده [٣٥].................................................................................................................١٠٩

جدول شماره ٥ :جمع فوایدسازنده (متصدی شاهراه )وفواید استفاده کنندگان ازراه [٣٥].....................................١١٠

جدول شماره ٦ :درآمدهای خالص دولت [٣٥]..........................................................................................................١١٢

جدول شماره ١٧:عملکردهای پروژه درموارد موردارزیابی[٣٥] .............................................................................١١٣

جدول شماره ١٨: آنالیزهای اقتصادی (میلیون یورو -شاهراه با پرداخت عوارض [٣٥].........................................١١٧

جدول شماره ١٩: آنالیزهای اقتصادی (میلیون یورو -شاهراه بدون پرداخت عوارض [٣٥] ...................................١١٨

جدول  شماره ٠ :بازگشت سرمایه (میلیون یورو) (investment)  [٣٥]..............................................................١١٩

جدول شماره ١ :بازدهی سرمایه (میلیون یورو)(capital)  [٣٥] ..........................................................................١٢٠

جدول شماره ٢٢: نتایج آنالیز مالی[٣٥]................................................................................................................... ١٢١

جدول ٢٣: تعدادتصادف درهریک میلیون وسیله نقلیه -کیلومتر[٣٦]....................................................................٢٥

جدول شماره ٢٤:معادلات تعیین سرعت درانواع جاده ها[٣٦]...............................................................................٢٦

جدول شماره ٢٥:تاثیرپیچ درسرعت [٣٦]................................................................................................................٢٧

جدول شماره ٢٦: تاثیرشیب درسرعت انواع وسایل نقلیه [٣٦]..............................................................................٢٧

جدول شماره ٢٧:هزینه هاومنافع مربوط به طرح احداث "مسیرویکتوریا"[٣٧]..................................................٢٨

جدول شماره ٢٨: منافع مربوط به طرح احداث مسیرویکتوریا[٣٧]........................................................................٣٠

جدول شماره ٢٩:تعداد تصادف درهر١٠٦ کیلومتر –وسیله نقلیه درانواع جاده ها[٣٩]..........................................٣٥

جدول شماره ٣٠: کیلومترکارکردانواع وسایل نقلیه [٤٠]..........................................................................................٣٨

جدول شماره ٣١: معادلا محاسبه هزینه بهره برداری سواری[٤٠]...........................................................................٣٩

جدول ٣٢:گروه بندی سرعت مبنای طراحی  برپایه درجه پستی وبلندی(کیلومتردرساعت )[ ٤٥]................... ١٥٥

جدول ٣٣: دامنه مطالعه انجام شده درباره منابع مورد نیاز وسایل نقلیه در چهار پژوهش .[٤٨] .......................١٦٠

جدول ٣٤: پارامترها و مقادیرپیش فرض برای پیش بینی و برآورد سرعت برپایه پژوهش برزیل .[ ٤٨].......... ١٦٨

جدول ٣٥: مشخصات وسایل نقلیه پژوهش برزیل .[٤٨]........................................................................................١٦٩ 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فلش مموری ( حافظه های الکترونیکی ) پروژه بارگذاری ساختمان 6 طبقه بتنی در شهر مشهد کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشتركین شهرستان ابهر گزارش كارآموزی در شركت مهروز صنعت