👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

چکیده 

 

 کـشور مـا  از جملـه کـشورهایی اسـت که در مناطق لرزه خیز جهان قرار گرفته و هـراز چـند گاهـی شـاهد بـروز زلـزله در ایـران مـی باشـیم . در ایـن پایان نامه سعی شده میزان آسیب پذیری ساختمانهای بتنی در شهر شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا  مشخصات زمین شناسی ، وضعیت زمین ساخت شهرکرد،  گسلهای فعال منطقه ، مصالح ساختمانی مورد استفاده در تهیه بتن در شهرکرد  بررسی شده است .

جهت بررسی آسیب پذیری کیفی ساختمانهای بتنی با توجه به تحقیقات انجام شده در نقاط دیگر، پرسشنامه ای تهیه شد و با پیشرفت کار ویرایش گردید. در این پرسشنامه ساختمانها از لحاظ کیفیت و محل تهیه مصالح مصرفی و نحوه عمل آوری بتن ، نحوه اجرا و جنس میانقابها، نحوه اجرا و جنس نما، رعایت فاصله مجاز با ساختمانهای مجاور، کیفیت و شیب زمین محل ساختمان ،  نوع کرسی چینی زیر فونداسیون  و خروجی های اورژنس  مورد بررسی قرار گرفت .  با توجه به اطلاعات جمع آوری شده تاثیر عدم اجرای اصولی موارد بالا تجزیه و تحلیل شد و در یک جدول جمع آوری گردید و با استفاده از یک روش جدید کلیه موارد امتیازبندی شد. 

مقدمه

 شهرکرد پتانسیل بالقوه ای جهت زلزله های شدید را دارا می باشد. از اینرو مطالعات زلـزله شناسی برای احداث پروژه های مختلف عمرانی ، صنعتی و تاسیسات شهری از اهمـــیت بالایـــی بـــرخوردار اســـت . اجـــرای ایـــنگونه طـــرحها، بـــدون در نظـــر گـــرفتن پارامتـرهای طراحـی مقـاوم در برابـر زمـین لـرزه قابـل توجـیه نمـی باشـد. بـا تـوجه بـه ایـنکه سـاختار طبیعـی زمـین در نواحـی مخـتلف ، ازنظر پتانسیل جنبشی گسلها،  میزان جابجایــی زمــین ، ســرعت و حداکثــر شــتاب زمــین و محــتوای فرکانــسی و مــدت زمــان نوسـانات مـتفاوت اسـت ؛ نمـی تـوان الگـوی لـرزه ای مـنطقه ای را بـرای مـنطقه دیگـر بکــار بــرد. لــزوم مطالعــات زلــزله شناســی در پــروژه هــا را بایــد از ابعــاد اقتــصادی و ضــایعات و خــسارات ناشــی از زمینلــرزه بررســی کــرد. پژوهــشهای لــرزه شناســی در تامـین ایمنی سازه ها در زمینلرزه نقش اساسی دارد. 

بتن :

 بـا تـوجه به تعریف آیین نامه ،[۵] بتن سنگی است مصنوعی که از مواد سنگی ، شن و ماسـه ، آب و سـیمان تـشکیل شـده و به علت روانی قالب خود را پیدا کرده و به شکل قالب خود در می آید.

مـنظور از سـاختمان بتنـی سـاختمانی اسـت کـه کلـیه اجـزاء اسـکلت آن (تیـر، ستون و پـی ) از بـتن و میلگرد ساخته شده باشند. سقفهای این ساختمان ها از مواد مختلفی مانند دالهـای بتنـی پـیش سـاخته ، دالهـای بتنی ریخته شده در محل و تیرچه بلوک و ... ساخته می شوند.

مصالح سنگی :

 مـصالح سـنگی در حـدود ٨٠ درصـد حجـم بتن را تشکیل می دهد. مصالح سنگی با بزرگـی ١.۵میلیمتـر را  ماسـه و از ۵ میلیمتـر بزرگتـر را شـن مـی نامند. قسمت اعظم مقاومـت بتن ، بستگی به مقاومت شن و ماسه دارد. در نتیجه باید در انتخاب معادن شن و ماســه در بــتن ریــزی نهایــت دقــت شــود؛ و از معادنــی اســتفاده گــردد کــه آزمایــشگاه مقاومـت و درصـد بزرگـی آنهـا را تایـید کـرده باشـد، همچنین شن و ماسه باید در برابر عوامل جوی مقاوم بوده و در اثر مرور زمان دچار فرسودگی نشود. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده      .................................................................................١

مقدمه      .................................................................................٣

فصل اول : مشخصات زمین شناسی منطقه

١-١ موقعیت جغرافیایی منطقه .........................................................٩

١-٢ محدوده زلزله خیزی مورد مطالعه   ............................................ ٩

١-٣ زمین شناسی منطقه   ............................................................١٠

١-٣-١ گسله های سایزموژن گستره طرح   ........................................١١

١-٣-٢ ساز و کار گسله های سایزموژن محدوده مورد مطالعه ................... ١٢

فصل دوم : مصالح به آاربرده شده و طیف مصالح استان

٢-١ بتن    ............................................................................ ١۴

٢-٢ مصالح سنگی   ..................................................................١۴

٢-٣ آب ............................................................................... ١٧

٢-٣-١ کیفیت آب مصرفی در بتن  ................................................. ١٨

٢-۴ سیمان   ..........................................................................٢١

فصل سوم : نحوه تهیه بتن و اجرای ساختمانهای بتنی

٣-١ نسبت های مخلوط کردن اجزا بتن   ......................................... ٢۵

٣-٢ بتن سازی   .....................................................................٢٧

٣-٢-١ اندازه گیری مصالح در بتن   ..............................................٢٨

٣-٢-٢ آب و مواد افزودنی   .......................................................٢٩

٣-٢-٣ بتن ریزی در هوای سرد   .................................................٢٩

٣-٢-۴ روش ریختن بتن با خلاطه   ...............................................٣١

٣-٣ میانقابها   ........................................................................٣٢

٣-۴ نما   .............................................................................٣۵

٣-۴-١ نمای سنگی   ................................................................٣۶

٣-۴-٢ نمای آجری   ............................................................... ٣٨

٣-۴-٣ نمای شیشه ای   .............................................................٣٩

٣-۵ کرسی چینی های سنگی   .....................................................۴١

٣-۶ درز انقطاع   ...................................................................۴٢

٣-٧ راههای دسترسی و تخلیه ساختمان   .........................................۴٣

فصل چهارم : آسیب پذیری آیفی ساختمانهی بتنی شهرآرد

۴-١ روش آسیب پذیری کیفی   .....................................................۴۶

۴-٢ نحوه تهیه فرمها   ..............................................................۴٧

۴-٢-١ محدود کردن اطلاعات جمع آوری شده   .................................۴٨

۴-٣ تحلیل و بررسی فرمها   ...................................................... ۴٩

۴-٣-١ بررسی کاربری   ...........................................................۵٠

۴-٣-٢ بررسی از نظر ارتفاع موجود   ...........................................۵٢

۴-٣-٣ بررسی کرسی چینی ها   ...................................................۵۴

۴-٣-۴ بررسی درز انقطاع ها   ...................................................۵۵

۴-٣-۵ بررسی میانقابها   ...........................................................۵۵

۴-٣-۶ بررسی نماها   ..............................................................۵٧

۴-٣٧ بررسی جانپناهها  ............................................................۶١

۴-٣-٨ بررسی نوع و کیفیت بتن   .................................................۶١

۴-٣-٨-١ محل دپو مصالح   ........................................................۶٢

۴-٣-٨-٢ بررسی بتن بدست آمده با توجه به نظارت  ............................۶٣

۴-٣-٩ راههای اورژانس و تخلیه سریع ساختمان  ...............................۶٣

۴-۴ روش امتیاز بندی نتایج تحلیل کیفی   ........................................۶٧

۴-۴-١ نحوه امتیاز بندی داده ها   ..................................................۶٨

۴-۵ نتایج تحلیل کیفی   ..............................................................٧۵

فصل پنجم : بررسی آسیب پذیری آمی

۵-١ روشهای آسیب پذیری کمی   ..................................................٧٨

۵-٢ کلیات و مراحل برنامه   .......................................................٧٩

۵-٢-١ برنامه مورد استفاده   .......................................................٧٩

٣-۵ مدلسازی کامپیوتری    ........................................................٨١

۴-۵ چگونگی انتخاب مدل و دلیل انتخاب آن   ...................................٨٠

۵-۵ رکوردهای مختلف   ...........................................................٨۶

۵-۵-١ شتابنگاشتهای مورد استفاده   ...............................................٨۶

۵-۶ مدل ۴ طبقه با دیوار برشی   .................................................٩٠

۵-۶-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (چهار طبقه با دیوار برشی ) .......................٩٣

۵-٧ مدل ۴ طبقه بدون دیوار برشی  ...............................................٩٧

۵-٧-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (چهار طبقه بدون دیوار برشی )...............١٠١

۵-٨ مدل سه طبقه با دیوار برشی  ...............................................١٠٨

۵-٨-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (سه طبقه با دیوار برشی ) ...................١١٣

۵-٩ مسایل متفرقه تحلیل کمی  ...................................................١٢١

منابع و ماخذها

پیوست ١:   نمودارهای کیفیت مصالح معادن استان

پیوست ٢:   فرمهای مورد استفاده در تحقیق کیفی

پیوست ٣:   فایل ورودی برنامه IDARC

پیوست ۴:   المان بندی مورد استفاده در برنامه IDARC

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق معماری و پیشینه امامزاده شمس الدین اصفهان پرسشنامه معنویت در کار شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با افکار خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه