👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغیرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغیرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغیرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغیرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین

مقدمه : 

یکی از عمده  ترین  نیازهای انسان  در زندگی مساله است که  عامل  اساسی تشکیل  تمدنهای کهن  در مناطق  مختلف  جهان  بوده  و عدم  آن  باعث  نابودی تمدنهای قدیمی زیادی شده  است .  

از دیرباز شهرها و روستاها در کنار رودخانه  ها و منابع بوجود آمده  اند که  این  خود دلیل  بر نیاز اساسی انسان  به  آ می باشد.  

کمبود این  مایع  حیات  بخش  و روشن  شدن  ارزش  حقیقی آن  بر بشرi وی را وادار کLرد تا حداکثر بهره  برداری را از ذره  ذره  آ ن  بنماید . از این  رو انسان  با ایجاد مانع  در رودخانه  ها و افزایش  مقدار شروع  به  ساختن  سد نمود . البته  اهداف  دیگری از جمله  مهار سیلابها و آبهای جاری و پرورش  حیوانات  آبزی و در نهایت  تولید انرژی و ورزشهای آبی نیز بر ساخت  سدها مترتب  می باشند .

بررسی خصوصیات  ژئومکانیک  سنگ  

بطور کلی سنگ  با سایر مواد مهندسی تفاوت  فاحش  دارد . سنگها عموما ناهمگن  و ناهمسان  هستند و دارای ویژگی های معین  فیزیکی و شیمیائی مکانیکی و هیدرو لیکی هLستند که  وابسته  به  بافت  و ماده  تشکیل  دهنده  سیمان  سنگ  است .   

فهرست  مطالب   

عنوان                                                                                   صفحه  

چکیده                                                                                      1

مقدمه                                                                                       3

فصل  اول :  

١-١ اهداف و دامنه کاربرد                                                          4

١-٢ پیشینه تحقیق

١-٣ روش کار و تحقیق

فصل  دوم : 

٢-١ انواع سد                                                                           7

 ٢-١-١ سد بتنی قوسی                                                               8

 ٢-١-٢ شرایط اساسی ساخت سد                                                 9

 ٢-١-٣ نقش بتن در سدسازی                                                      10

٢-٢ بررسی خصوصیات ژئومکانیک سنگ                                  12

 ٢-٢-١ ویژگی های تغییر شکل                                                   12

فصل  سوم : 

٣-١ لرزه خیزی                                                                        14

 ٣-١-١ عوامل ایجاد کننده زلزله                                                  15

 ٣-١-٢ عناصر زمین لرزه                                                         18

 ٣-١-٣ حرکت زمین                                                                 21

 ٣-١-٤ مفهوم طیف پاسخ                                                           24

 ٣-١-٥ شدت و بزرگی زلزله                                                      25

٣-٢ رهنمودهایی برای گزینش پارامترهای لرزه ای سدهای بزرگ    28

 ٣-٢-١ عاملهای اولیه مورد نظر در طراحی لرزه ای                     28

 ٣-٢-١-١ شرایط زمین شناسی ساختگاه                                        28

 ٣-٢-١-٢ پیشینه لرزه ای                                                           30

 ٣-٢-١-٣ شرایط زمین شناسی محلی                                           32

 ٣-٢-٢ گزینش زمین لرزه ها برای تحلیل                                     34

 ٣-٢-٢-١ رهیافت کلی                                                              34

 ٣-٢-٢-٢ واژگان فنی                                                               34

 ٣-٢-٢-٣ نیازهای ارزیابی لرزه ای                                            38

 ٣-٢-٣ گزینش پارامترهای ارزیابی لرزه ای                                 39

 ٣-٢-٤ عاملهای موثر در گزینش پارامترهای ارزیابی لرزه ای        42

 ٣-٢-٤-١ کلیات                                                                       42 

 ٣-٢-٤-٢ تاثیر میزان خطر لرزه ای ساختگاههای ویژه                  43

 ٣-٢-٤-٣ تاثیر خطرپذیری بالقوه                                                46

 ٣-٢-٤-٤ تاثیر نوع سد                                                              50

 ٣-٢-٤-٤-١ سدهای بتنی                                                           50

 ٣-٢-٤-٤-٢ سدهای خاکی                                                         52

فصل  چهارم : 

٤-١ تاریخچه مطالعات مرتبط                                                      54

 ٤-١-١ رفتار لرزه ای سدهای قوسی                                            54

٤-١-٢ اندازه گیری پاسخ دینامیکی سدهای قوسی

با در نظر گرفتن تاثیر  اندرکنشها                                                 57

 ٤-١-٣  پاسخ لرزه ای و آنالیز سد سنگریزه ای شهید مدنی              63

 ٤-١-٤  تحقیق ، آنالیز و طراحی سدها                                         64

فصل  پنجم : 

٥-١ مفاهیم اجزای محدود                                                           65

٥-٢ نرم افزارهای موجود تحلیل                                                  71

 ٥-٢-١ تاریخچه برنامه کامپیوتری sap                                        71

٥-٣ مدل سازی رایانه ای                                                           73

٥-٤ معرفی پارامترهای موثر در تحلیل                                         77

٥-٥ داده های ورودی به برنامه                                                   78

٥-٦ داده های خروجی برنامه                                                      81

٥-٧ نتیجه گیری                                                                        118

٥-٨ پیشنهادات                                      ١٢٥ 

منابع   و ماخذ 

فهرست منابع فارسی                                                           126

فهرست منابع غیرفارسی                                                     127

فهرست نامها                                                                     128

چکیده انگلیسی                                                                129 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مقایسه EQ یا هوش هیجانی دانشجویان مقاله بررسی تاثیر اقلیم در معماری اردبیل سمینار برق بررسی تاثیرعملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم كارآموزی حسابداری (شركت مادر تخصصی صندوق) بمب هسته ای