👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا)

مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا)

مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا)

مقدمه:

بمنظور آشنائی با خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیر رسانا) میبایست میدان الکتریکی E و میدان مغناطیسی B را در مواد بررسی نمود یا در واقع به عنوان محیط موجبری که انرژی یا موجی را انتقال میدهد مورد کنکاش قرار داد. لذا می بایستی که بحث الکترومغناطیسی را بعنوان زیربنا و ساختار لایه های اپتیکی مورد استفاده قرار داد از آنجاییکه عنوان پروژه طراحی فیلترهای نوری میباشد لذا ما فرض میگیریم که خواننده آشنا به مطائل الکترومغناطیسی است ما صرفاً به اعمال شرایط مرزی در یک مرز یا مرز دو محیط بسنده می نمائیم. طراحی فیلترهای منوری بمنظور بازتاب و یا عبور طول موج های خاص و یا باند خاص از طول موجها طراحی میگردد که میزان بازتاب و عبور آن برای طراح بعنوان کیک پارامتر قابل تغییر مطرح می باشد و در واقع میزان بازتاب و عبور را در محدوده خاصی که مورد مظر است اتفزایش و یا کاهش میدهد و یا پالایش طول موجها را با بالا بردن میزان عبور یک طول موج و یا یک محدوده طول موجها و کاهش عبور دیگر طول موجها بوسیله بازتاب یا جذب را انجام میدهد که همه اینها در طراحی فیلتر عملی میگردد.

نیاز و کاربرد به لاسه نشانی و یا طراحی فیلترهای نوری برای آینه های گرمایی (بازتابنده های گرمایی) و آینه های سرد، (که آینه های گرمایی فروسرخ را بازتاب و آینه های سرد فروسرح را عبور میدهند و در نورافکنها استفاده میشود).

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف مقاله بررسی ساختار ISP پایان نامه بازی و بازی درمانی بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته