👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

مقاله نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

خلاصه

شرلی، كریس و استاسیا دانش آموزان یك دبیرستان شهری بزرگ هستند. صبح هنگامی كه به مدرسه می روند راجع به دبیرستانشان صحبت می كنند:

شرلی: من واقعاً از رفتن به چنین جایی متنفرم. منظورم این است كه شما مجبوری اینجا هرروز خودت را نشان دهی و تنها كاری كه معلمان بلدند حرف زدن است. آنها هرگز به تو گوش نمی دهند. به نظر می رسد هیچ نگرانی نسبت به ما ندارند و تنها نگرانی آنها این است كه به كتابها برسند و ما نمرات بالا در امتحانهای احمقانه كسب كنیم. من فكر نمی كنم بعضی از آنها حتی اسم مرا نیز بلد باشند.

كریس: خیلی سخت نگیر (بی خیال) شرلی، به آن بدی نیست. آنها سخت تلاش می كنند و مسئولیت تعداد زیادی از ما را بر عهده دارند و فرصت كمی برای پرداختن به چیزهایی غیر از تدریس دارند.

شرلی: خیلی خوب، آنها حداقل می توانند وانمود كنند كه نگران ما هستند.

سازمان و فرهنگ مدرسه

هشت بعد فهرست شده در شكل (1-9) در زیر عنوان فرهنگ و سازمان مدرسه، خصوصیتهای مختلف مدرسه كه می توانند بر عملكرد (بازده) دانش آموز و معلم مؤثر باشند را نمایش می دهد. این هشت بعد تنها به این علت جدا از هم نوشته شده اند تا آنها را بهتر بتوان شرح داد. در مدارس واقعی، همپوشانی، وابستگی های درونی و تعامل این ابعاد، فرهنگ كلی ساختار مدرسه را تشكیل می دهد. به چند طریق، دو مورد نخست – هنجارها، ارزشها و عقاید مشترك و فضای حاكم بر مدرسه – كه ابعاد اساسی ساختاری هستند در شش بعد دیگر هدف TARGET منعكس بیشتر شده اند. در یك زمان شش بعد دیگر TARGET كه مستقیماً قابل مشاهده اند به ایجاد هنجارها و جو كلی مدرسه یاری می رسانند. به این طریق، توضیح جداگانه این مفاهیم تا حدودی ما را از مسیر توضیح چگونگی تركیب آنها در ساختن ساختار فرهنگی مدرسه گمراه می كند ولی برای اهداف آموزشی این فصل، یك راهكار (استراتژی) بدون پاسخ ولی ضروری است. 

هنجارها، ارزشها و عقاید (باورهای) مشترك

علوم مختلفی مثل روانشناسی و انسان شناسی روشهای مختلفی برای تعریف و تئوریزه كردن هنجارها، ارزشها و عقاید مشترك پیش پا گذارده اند. در اینجا ما به جزئیات چشم انداز تئوریهای مختلف نمی پردازیم تنها برای اهداف خودمان در این كتاب یك تعریف گسترده و عمومی را بكار می بریم. اگر كسی مدرسه ای را دارای فرهنگ بداند و آن مدرسه از فرهنگهای گوناگون كشورهای متفاوت تشكیل شده باشد آنگاه افراد موجود در ساختمان مدرسه ارزشهای مشترك، عقاید محوری راجع به سازمان، عملكرد آن، دانش آموزان آن، و تمرینها (روشهای) آموزشی (تدریسی) و یادگیری را در میان یكدیگر به كار خواهند برد. 

فهرست

نقش مدارس در انگیزش

فرهنگ و سازمان مدرسه

هنجارها، ارزشها و باورهای مشترك

جو مدرسه

ساختار كار و تكلیف

ساختار مدیریتی و اقتدار

ساختار تأئید و پاداش

شیوه های گروهی

شیوه های ارزشیابی

فرصتها و محدودیتهای بیرونی

انواع دانش آموزان

اندازة مدرسه

دخالت دادن والدین و اجتماع

فرصتها و محدودیتهای منطقه ای و ایالتی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله حجاب زن از یونان باستان تا اسلام (تاریخچه حجاب) مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه مقاله زوایای تاریكی از تا سیس و تثبیت اسرائیل مقاله گیاه ذرت هنر انتزاعی