👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله پلاسما

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله پلاسما

مقاله پلاسما

مقاله پلاسما

فهرست:

پلاسما چیست؟

آشنایی با پلاسما

پروژه مطالعاتی فیزیك معاصر

ساختار پلاسما

انواع پلاسما

کاربرد پلاسمای یونسفر

چهارمین حالت ماده کدام است؟

فشردگی پلاسما در فضا

آینه‌های مغناطیسی

///////////////////////////

بخشهایی از متن:

پلاسما چیست؟

پلاسما حالت چهارم ماده پس از حالت های جامد، مایع و گاز است.

پلاسما یك گاز یونی شده ی بسیار سوزان است، گازی چنان سوزان كه برخوردهای شدید گرمایی، همه یا بسیاری از اتم های آن را به یون های مثبت و الكترون ها تجزیه كرده است.

پلاسما در واقع همان آتش خالص است زیرا بخشی از یك شعله ی عادی پلاسما و بخش دیگر آن گاز سوزان است.

بیش تر مواد در جهان به صورت پلاسما هستند.

خورشید و همه ی ستارگان كرات عظیمی از پلاسما هستند در حدود 99% جرم كل جهان در این كرات پلاسمایی قرار دارد.

صاعقه، آتش سنت المو ، شفق شمالی و یونوسفر خود نوعی پلاسما هستند.

گاز داخل لوله های مهتابی و تابلوهای نئونی پلاسما است، قوس درخشان دستگاه جوش الكتریكی پلاسما است، آتش خروجی از موشك پلاسما است و كره ی آتشین بمب هسته ای نیز پلاسما است.

پلاسما شامل مخلوطی از یون های مثبت، الكترون ها و اتم های خنثی است.

میزان یون شدگی یك گاز به دما بستگی دارد: اگر دما كم باشد، پلاسما شامل تعداد نسبتا  زیادی اتم خنثی است و اگر دما زیاد باشد تقریبا تمامی اتم ها به صورت یون در می آیند.

...

واژه پلاسما اولین بار توسط دكتر ایروینگ لانگ‌مایر فیزیك‌شیمیدان امریكایی در سال 1929 میلادی به گازهای یونیزه‌شده اتلاق‌شد.

در این شكل شما چهار حالت H2O را مشاهده می‌فرمایید. در تصویر سمت چپ یعنی حالت جامد، دمای تركیب كمتر از صفر درجه سلسیوس است و مولكول‌هایش در آرایش شبكه‌ای در جایشان مستقر می‌شوند.

در تصویر دوم حالت مایع را با گرمایی بین صفر تا 100 درجه سلسیوس، مشاهده می‌فرمایید. مولكولها در این‌حالت آزادانه حركت می‌كنند.

در تصویر سوم، حالت گازی آب یا همان بخار آب با دمای بیش‌از 100درجه سلسیوس، مولكولهایی دارد كه همه فضای ظرف را می‌تواند اشغال نماید.

اما در شكل چهارم، پلاسما یا گاز یونیزه‌شده كه شامل دو یون H+ و دو الكترون با بار منفی‌است، دمایی بیش‌از یكصدهزار درجه سلسیوس دارد . جریان الكتریكی بیش‌از ده‌الكترون‌‌ولت را پدید می‌آورد. یون‌ها و الكترون‌ها به‌صورتی كاملاً آزادانه در فضایی بزرگ پراكنده می‌شود.

پلاسما شامل مجموعه‌ای از الكترون‌های آزاد و اتم‌های یونیزه‌شده‌ای كه الكترونهایشان را از دست داده‌اند، می‌شود. برای ساخت پلاسما و گرفتن الكترون از اتم‌ها، انرژی مورد نیاز است. این انرژی می‌تواند از منابع گوناگونی تامین گردد: منابع گرمایی، الكتریكی، یا نور ( نور ماوراء بنفش یا نور شدید لیزر مرئی ). با توان ناكافی، پلاسما مجدداً به حالت گاز طبیعی باز می‌گردد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نظریه ادبیات بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران