👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

مقدمه ...............................

هدفهای ارزشیابی و امتحان ............

تهیه بانك سوالات استاندارد ...........

بارم بندی سوالها ....................

تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ..........

روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ......

استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس

روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .

منابع و مآخذ ........................

 

////////////////////////////////////////////////////

مقدمه :

پیشرفت تحصیلی یكی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كیفیت آموزش و پرورش یاد كرد . معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون ها مورد سنجش قرار می گیرد و نمراتی كه دانش آموزان در دروس مختلف كسب می نمایند نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می كنند .

یك مرحله از طراحی آموزش ، تعیین نظام ارزشیابی است . ارزشیابی صحیح اطلاعاتی از قبیل نقاط قوت و ضعف موجود در طرح ، صحت و دقت نحوه ارزشیابی و میزان آمادگی شاگردان برای قبول آموزشهای بعدی را در اختیار معلم قرار می دهد .

نتایج ارزشیابی تشخیص و مقایسه آن با ارزشیابی پایان تدریس می تواند معیار موثری باشد زیرا تا اطلاعات بدست آمده ، از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار شود . نتیجه ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری شاگردان می تواند نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه آموزشی باشد . اگر نتایج ارزشیابی چندان رضایت بخش نباشد می تواند دلایل زیر را برای توجیه آن بكار برد .

...

روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :

اغلب معلمان وقتی كه به ارزشیابی شاگردان می اندیشند فكرشان متوجه تعریف محدود انواع آزمونهای كتبی و سوالات امتحان می شود ولی باید به خاطر داشت كه بسیاری از ارزش‌گذاریهای ما بر اساس مشاهده فعالیت هایی است كه شاگردان در درون مدرسه انجام می دهد . مثلاً هنگامی كه وقت شناسی ، انجام مطلوب فعالیتهای آموزشی را می سنجیم یا درباره حس همكاری آنان در فعالیت های آموزشی قضاوت می كنیم یا ابتكار شاگردی را در حل مسائل جدید می ستائیم ، همه ارزشیابی هستند . اگر معلم خود را از قید ارزشیابی كتبی و شفاهی معمول برهاند بیشتر می تواند به اعتبار روش ارزشیابی خود متكی باشد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مکاتب اطریشی و پساکینزی در اقتصاد تحقیق مانومتر و لوله بوردن دادگاه جنایی بین المللی پروژه كارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی کارآفرینی کشت و صنعت گیاهان دارویی متین